ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Ellen parsons [...] your person?

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Ellen parsons [...] your person?-, *Ellen parsons [...] your person?*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Ellen ( EH1 L AH0 N) parsons ( P AA1 R S AH0 N Z), do ( D UW1) you ( Y UW1) give ( G IH1 V) your ( Y AO1 R) voluntary ( V AA1 L AH0 N T EH0 R IY0) consent to ( K AH0 N S EH1 N T T UW1) have ( HH AE1 V) this ( DH IH1 S) recording ( R AH0 K AO1 R D IH0 NG) device ( D IH0 V AY1 S) placed on ( P L EY1 S T AA1 N) your ( Y AO1 R) person ( P ER1 S AH0 N)?

 


  

 
Ellen
 • /EH1 L AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɛlən/ [OALD]
parsons
 • /P AA1 R S AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /p'aːsnz/ [OALD]
  [parson]
 • บาทหลวง: นักเทศน์ [Lex2]
 • (พาร์'ซัน) n. พระบาทหลวง ###SW. parsonage n. [Hope]
 • (n) บาทหลวง,พระ,นักเทศน์ [Nontri]
 • /P AA1 R S AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'aːsn/ [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
give
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v) /g'ɪv/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
voluntary
 • โดยสมัครใจ: โดยอาสาสมัคร [Lex2]
 • ด้วยความตั้งใจ: โดยเจตนา [Lex2]
 • กิจกรรมอาสาสมัคร[Lex2]
 • ที่มีอำนาจในการเลือก: มีอิสระในการเลือก [Lex2]
 • โดยธรรมชาติ[Lex2]
 • (วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ,ตั้งใจ,โดยเจตนา,โดยอาสาสมัคร,อิสระ,มีอิสระในการเลือก,เกิดขึ้นเอง,โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร,ดนตรีโหมโรง. ###SW. voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n. ###S. optional,f [Hope]
 • (adj) สมัครใจ,โดยเจตนา,จงใจ,เกิดขึ้นเอง [Nontri]
 • /V AA1 L AH0 N T EH0 R IY0/ [CMU]
 • (n) /v'ɒləntriː/ [OALD]
consent to
 • อนุญาตให้: ยินยอมให้เกิดหรือมี [Lex2]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
recording
 • การบันทึก: บันทึก, เทปบันทึก [Lex2]
 • (รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก,สิ่งที่บันทึกไว้,จานเสียง,จานเสียง,เทปบันทึกเสียง [Hope]
 • /R AH0 K AO1 R D IH0 NG/ [CMU]
 • /R IH0 K AO1 R D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɪk'ɔːdɪŋ/ [OALD]
  [record]
 • บันทึก: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ [Lex2]
 • เครื่องเล่นจานเสียง: แผ่นเสียง [Lex2]
 • สถิติในการแข่งกีฬา: ข้อมูล [Lex2]
 • ประวัติ[Lex2]
 • ประวัติอาชญากรรม[Lex2]
 • เอกสาร[Lex2]
 • เขียนบันทึก: บันทึก, ลงบันทึก, จดบันทึก [Lex2]
 • บันทึกเทป[Lex2]
 • แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)[Lex2]
 • (เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า) [Hope]
 • (n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม [Nontri]
 • (vt) ลงบันทึก,ทำบันทึก,จดบันทึก [Nontri]
 • /R AH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • /R EH1 K ER0 D/ [CMU]
 • (n) /r'ɛkɔːd/ [OALD]
 • (v) /r'ɪk'ɔːd/ [OALD]
device
 • อุปกรณ์: เครื่องประดิษฐ์, เครื่องใช้, กลไก [Lex2]
 • (ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย ###S. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ [Hope]
 • (n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ [Nontri]
 • /D IH0 V AY1 S/ [CMU]
 • (n) /d'ɪv'aɪs/ [OALD]
placed on
  [place on]
 • วางบน[Lex2]
 • ทำให้ยอมรับ: บังคับ,บีบให้ทำ [Lex2]
person
 • บุคคล: คน, มนุษย์ [Lex2]
 • ตัวเอง[Lex2]
 • บุรุษ (ในทางไวยากรณ์)[Lex2]
 • นิติบุคคล[Lex2]
 • |die, pl. Personen| คน, บุคคล [LongdoDE]
 • (เพอ'เซิน) n. บุคคล,คน,ร่าง,ร่างกาย,องค์,ตัว,ผู้,นิติบุคคล,บุคลิกลักษณะ,บุรุษ, (ในไวยากรณ์) ###S. individual,human being [Hope]
 • (n) คน,ตัว,บุคคล,ร่างกาย,องค์,นิติบุคคล,บุรุษ [Nontri]
 • /P ER1 S AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'ɜːʳsn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top