Search result for

elle

(109 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elle-, *elle*
English-Thai: Longdo Dictionary
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amarelle(แอม' มะเรล) n. ต้นเชอร์รี่เปรี้ยวจำพวก Prunus ceasus (sour cherry)
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)
aqua relle(แอค'วะเรล) n. สีน้ำ, -aquarellist n. (water colour)
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
belle(เบล) n. สาวสวย,หญิงสวย, Syn. beauty
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ

English-Thai: Nontri Dictionary
belle(n) หญิงงาม,สาวงาม
bookseller(n) คนขายหนังสือ
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
dishevelled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
Hellenic(adj) เกี่ยวกับประเทศกรีก,ของกรีก,แบบกรีกโบราณ
intellect(n) ความฉลาด,ปัญญา,ไหวพริบ,เชาวน์
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ellen.เอลเลน Your Secrets Are Safe (2010)
Meet Elle.เชิญพบ แอล Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
What happened to you, Ellen?เกิดอะไรขึ้นเอเลน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Ellen, Rosie, Jas and moi.เอเลน โรซี่ แจส แล้วก็ฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Ellen, you have to be emotionally sorted to be ready for a boyfriend.เอเลน เธอต้องทำใจให้พร้อม ก่อนที่จะมีแฟน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Ellen lost an earring.- เอลเลนทำต่างหูหาย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I asked for the Ellen DeGeneres haircut.ผมให้ Ellen DeGeneres ตัดผมให้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Elle Bishop, Hiro Nakamura, Matt Parkman, all inherited abilities from their parents, as did Peter and Claire.เอล บิชอพ ,ฮิโร่ นากามูระ,แมท พาร์คแมน ล้วนได้รับการสืบทอดพลังจากพ่อแม่ อย่างปีเตอร์ และแคลร์ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Uh, I'm ellen parsons.อืม ฉันเอลเลน พาสันส์ I Lied, Too. (2009)
Make up your mind, ellen.คุณต้องตัดสินใจ,เอลเลน I Lied, Too. (2009)
Come back, ellen.กลับมาเถอะ เอลเลน I Lied, Too. (2009)
Ellen parsons, yeah. She's fantastic.เอลเลน พาสันส์ , ใช่ เธอยอดเยี่ยมมาก I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elleWere you younger than Ellen?
elleEllen was white with shock.
elleYesterday I wrote to Ellen.
elleHe is liked by Ellen.
elleWe are going to invite Jane and Ellen.
elleEllen does not speak English.
elleEllen was so tired that she went to bed early.
elleThe truth is, Ellen liked you a whole lot.
elleEllen likes to play tennis, too.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อาเค่น[TM] (Ākhēn) EN: Aachen   FR: Aix-la-Chapelle
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อันไหน[X] (an nai) FR: quel ? ; lequel ? ; laquelle ?
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing   FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLE    EH1 L
ELLEN    EH1 L AH0 N
ELLEY    EH1 L IY0
ELLER    EH1 L ER0
ELLERS    EH1 L ER0 Z
ELLERT    EH1 L ER0 T
ELLERY    EH1 L ER0 IY0
ELLENA    EH0 L EH1 N AH0
ELLETT    EH1 L EH0 T
ELLENE    EH1 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ellen    (n) (e1 l @ n)
Ellesmere    (n) (e1 l z m i@ r)
Ellesmere Port    (n) - (e2 l z m i@ - p oo1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
vielleichtบางที, อาจจะ
Keller(n) |der, pl. Keller| ห้องใต้ดิน
Teller(n) |der, pl. Teller| จาน
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elle {f}ell [Add to Longdo]
Elle {f} | Ellen {pl}cubit | cubits [Add to Longdo]
Elle {f} | Ellen {pl}ulna | ulnas [Add to Longdo]
Ellenbogen {m} | Ellenbogen {pl}elbow | elbows [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
voyelle(n) |f, pl. -s| สระ, See also: Related: consonne, alphabet
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
もじゃもじゃ[, mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]
キャンセラー[きゃんせらー, kyansera-] canceller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  elle [ɛl]
     it
     her; she
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Elle [ɛlə] (n) , s.(f )
     cubit; ell; ulna
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top