ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric charge

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric charge-, *electric charge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric charge[N] ประจุไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
electric charge [charge]ประจุไฟฟ้า, ประจุ, สมบัติอย่างหนึ่งของอนุภาคมูลฐาน ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุบวกและประจุลบ มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ เช่น อิเล็กตรอนมีประจุลบมีปริมาณไฟฟ้าเท่ากับ 1.602 x 10-19 คูลอมบ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
an electric charge will ignite, releasing the nerve gas, killing everyone in the room.ประจุไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้น ปล่อยพิษแก๊สทางประสาทฆ่าทุกคนในห้อง Pandora (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจุ[N] charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ประจุไฟฟ้า[N] electric charge, Example: ไอออนคืออนุภาคอิสระซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ, Thai definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจุไฟฟ้า [n. exp.] (praju faifā) EN: electric charge ; charge   FR: charge électrique [f] ; charge [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电荷[diàn hé, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] electric charge, #30,092 [Add to Longdo]
核电荷数[hé diàn hè shù, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, / ] electric charge on nucleus; atomic number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰電気[いんでんき, indenki] (n) negative (static) charge; negative electric charge; (sometimes called "negative electricity") [Add to Longdo]
荷電[かでん, kaden] (n) electric charge [Add to Longdo]
正電気[せいでんき, seidenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity") [Add to Longdo]
電荷[でんか, denka] (n) charge; electric charge [Add to Longdo]
負電荷[ふでんか, fudenka] (n) negative electric charge; minus charge [Add to Longdo]
負電気[ふでんき, fudenki] (n) negative electricity; negative (static) charge; negative electric charge [Add to Longdo]
陽電気[ようでんき, youdenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity") [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electricity \E`lec*tric"i*ty\ ([=e]`l[e^]k*tr[i^]s"[i^]*t[y^]),
   n.; pl. {Electricities} ([=e]`l[e^]k*tr[i^]s"[i^]*t[i^]z).
   [Cf. F. ['e]lectricit['e]. See {Electric}.]
   1. (Physics) a property of certain of the fundamental
    particles of which matter is composed, called also
    {electric charge}, and being of two types, designated
    positive and negative; the property of electric charge on
    a particle or physical body creates a force field which
    affects other particles or bodies possessing electric
    charge; positive charges create a repulsive force between
    them, and negative charges also create a repulsive force.
    A positively charged body and a negatively charged body
    will create an attractive force between them. The unit of
    electrical charge is the {coulomb}, and the intensity of
    the force field at any point is measured in {volts}.
    [PJC]
 
   2. any of several phenomena associated with the accumulation
    or movement of electrically charged particles within
    material bodies, classified as {static electricity} and
    {electric current}. Static electricity is often observed
    in everyday life, when it causes certain materials to
    cling together; when sufficient static charge is
    accumulated, an electric current may pass through the air
    between two charged bodies, and is observed as a visible
    spark; when the spark passes from a human body to another
    object it may be felt as a mild to strong painful
    sensation. Electricity in the form of electric current is
    put to many practical uses in electrical and electronic
    devices. Lightning is also known to be a form of electric
    current passing between clouds and the ground, or between
    two clouds. Electric currents may produce heat, light,
    concussion, and often chemical changes when passed between
    objects or through any imperfectly conducting substance or
    space. Accumulation of electrical charge or generation of
    a voltage differnce between two parts of a complex object
    may be caused by any of a variety of disturbances of
    molecular equilibrium, whether from a chemical, physical,
    or mechanical, cause. Electric current in metals and most
    other solid coductors is carried by the movement of
    electrons from one part of the metal to another. In ionic
    solutions and in semiconductors, other types of movement
    of charged particles may be responsible for the observed
    electrical current.
    [PJC]
 
   Note: Electricity is manifested under following different
      forms: (a)
 
   {Statical electricity}, called also
 
   {Frictional electricity} or {Common electricity}, electricity
    in the condition of a stationary charge, in which the
    disturbance is produced by friction, as of glass, amber,
    etc., or by induction. (b)
 
   {Dynamical electricity}, called also
 
   {Voltaic electricity}, electricity in motion, or as a current
    produced by chemical decomposition, as by means of a
    voltaic battery, or by mechanical action, as by
    dynamo-electric machines. (c)
 
   {Thermoelectricity}, in which the disturbing cause is heat
    (attended possibly with some chemical action). It is
    developed by uniting two pieces of unlike metals in a bar,
    and then heating the bar unequally. (d)
 
   {Atmospheric electricity}, any condition of electrical
    disturbance in the atmosphere or clouds, due to some or
    all of the above mentioned causes. (e)
 
   {Magnetic electricity}, electricity developed by the action
    of magnets. (f)
 
   {Positive electricity}, the electricity that appears at the
    positive pole or anode of a battery, or that is produced
    by friction of glass; -- called also {vitreous
    electricity}. (g)
 
   {Negative electricity}, the electricity that appears at the
    negative pole or cathode, or is produced by the friction
    of resinous substance; -- called also resinous
    electricity. (h)
 
   {Organic electricity}, that which is developed in organic
    structures, either animal or vegetable, the phrase animal
    electricity being much more common.
    [1913 Webster]
 
   3. The science which studies the phenomena and laws of
    electricity; electrical science.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: excitement, anticipation, or emotional tension,
    usually caused by the occurrence or expectation of
    something unusual or important.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electric charge \electric charge\, electrical charge \electrical
 charge\,
   same as electricity[1].
   [PJC] electric current

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric charge
   n 1: the quantity of unbalanced electricity in a body (either
      positive or negative) and construed as an excess or
      deficiency of electrons; "the battery needed a fresh
      charge" [syn: {charge}, {electric charge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top