ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edin

EH1 D IH0 N   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edin-, *edin*
Possible hiragana form: えぢん
English-Thai: Longdo Dictionary
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Edinburgh[N] เมืองเอดินเบิร์ก (เมืองหลวงของสกอตแลนด์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
bleeding heartดอกไม้ประดับชนิดหนึ่ง
breeding(บรีด'ดิง) n. การเพาะพันธ์,การออกลูก,กิริยาfission, Syn. raising
cloud seedingn. การก่อตัวเป็นเมฆ
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss
neediness(นี'ดีนิส) n. ความจำเป็น
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง,, See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย
reeding(รี'ดิง) n. ลายร่อง,ลายนูน
unheeding(อัน'ฮีดิง) adj. ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,มองข้าม
vaginal bleedingการตกเลือดทางช่องคลอด

English-Thai: Nontri Dictionary
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
preceding(adj) อันก่อน,ที่มาก่อน,ที่ต้องปฏิบัติก่อน,นำหน้า
proceeding(n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน
proceedings(n) รายงาน,ระเบียบการ,การปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat toknai) EN: internal bleeding   
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo sunak) EN: feeding bowl ; dog bowl   FR: écuelle [f]
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
เอดินบะระ[n. prop.] (Ēdinbara) EN: Edinburgh   FR: Édimbourg
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively   FR: extrêmement ; très
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēnkhadī) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings   
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēnkhadī āyā) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings   

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIN EH1 D IH0 N
EDINA AH0 D IY1 N AH0
EDINGER EH1 D IH0 NG ER0
EDINBORO EH1 D AH0 N B ER0 OW0
EDINGTON EH1 D IH0 NG T AH0 N
EDINBURGH EH1 D AH0 N B ER0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edinburgh (n) ˈɛdɪnbrə (e1 d i n b r @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱丁堡[Ài dīng bǎo, ㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, / ] Edinburgh, capital of Scotland, #43,618 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edinburgh (Hauptstadt von Schottland)Edinburgh (capital of Scotland) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそ[, koso] (prt) for sure (emphasize preceding word); (P) [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man [Add to Longdo]
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
ばむ[, bamu] (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.) [Add to Longdo]
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music) [Add to Longdo]
エディンバラ[, edeinbara] (n) Edinburgh; (P) [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会議録[かいぎろく, kaigiroku] proceedings [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top