Search result for

edi

(182 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edi-, *edi*
Possible hiragana form: えぢ
English-Thai: Longdo Dictionary
internal medicine(n) อายุรกรรม
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
ayurvedic(adj) เกี่ยวกับอายุรเวช
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edit[VT] แก้ไข, See also: ทำให้ถูกต้อง, Syn. correct, revise, rewrite
edit[VT] เป็นบรรณาธิการ, See also: ทำหน้าที่บรรณาธิการให้กับ
edict[N] คำสั่ง, See also: กฤษฎีกา, คำประกาศ, Syn. decree, order, proclaimation
edible[ADJ] ซึ่งกินได้, See also: ซึ่งใช้กินได้, ซึ่งเหมาะแก่การกิน, Syn. eatable, comestible
edible[N] อาหาร, See also: ของกิน, ของรับประทานได้, Syn. eatable, foodstuff, victual
editor[N] บรรณาธิการ, See also: บ.ก., Syn. director, supervisor
editor[N] โปรแกรมการจัดการข้อมูล (ของคอมพิวเตอร์)
editor[N] ผู้เรียบเรียง, Syn. proofreader, reviser, rewriter
edition[N] จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง
edition[N] รูปแบบของสิ่งพิมพ์, Syn. printing, publication, version

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edible(เอด,'ดะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้. -n. อาหาร,ของกิน, See also: edibility n. ดูedible
edict(เอด,'ดิคทฺ) n. คำสั่ง,กฤษฎีกา,คำประกาศ,พระบรมราชโองการ., See also: edital adj. ดูedict, Syn. decree
edification(เอดดะฟะเค,'เชิน) n. การสอน,การสั่งสอน,การอบรมศีลธรรม,การเทศนา,การกระตุ้น, Syn. instruction
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
edify(เอด,'ดะไฟ) {edified,edifying,edifies} vt. สั่งสอน,อบรมศีลธรรม,เทศนา,กระตุ้น, See also: edificatory adj. ดูedify edifier n. ดูedify edifyingly adv. ดูedify, Syn. educate
edit(เอด,'ดิท) {edited,editing,edits} vt. เรียบเรียง,แก้ไข,ตัดตอน,ตัดย่อ,เป็นบรรณาธิการ,ลำดับเรื่อง,พิมพ์โฆษณา, Syn. correct,revise
edit modeภาวะบรรณาธิกรหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะรับการแก้ไข เราสามารถสั่งแก้ไขข้อความบนจอภาพได้ โดยผ่านทางแป้นพิมพ์
edit progamชุดคำสั่งบรรณาธิกรหมายถึงโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ในซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ช่วยตรวจแก้ไขชุดคำสั่งต่าง ๆ มีความหมายเหมือน editor
edition(อิดิช,'เชิน) n. ฉบับพิมพ์,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,การพิมพ์,สิ่งที่คล้ายกันมาก,คนที่คล้ายกันมาก,การเป็นบรรณาธิการ
editor(เอด,'ดิเทอะ) n. ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม,บรรณาธิการ

English-Thai: Nontri Dictionary
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา
edifice(n) ตึกใหญ่,อาคาร,คฤหาสน์,วัง
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน
edit(vt) จัดการพิมพ์,เรียบเรียง,แก้ไข,ลำดับเรื่อง,ตัดต่อ
edition(n) การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ,ฉบับพิมพ์ครั้งที่,จำนวนพิมพ์ครั้งที่
editor(n) บรรณาธิการ,ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EDI (electronic data interchange)อีดีไอ (การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EDI (electronic data interchange)อีดีไอ (การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
edictกฤษฎีกา, ตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
edit๑. ตรวจแก้, บรรณาธิกร๒. ตัดต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editบรรณาธิกร, ตรวจแก้, ตัดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
edit๑. ตรวจแก้, บรรณาธิการ๒. ตัดต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
edit modeภาวะบรรณาธิกร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
edit programโปรแกรมบรรณาธิกร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
editingการบรรณาธิกร, การตรวจแก้, การตัดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
editor๑. บรรณาธิกรณ์๒. บรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edible birds' nestsรังนกที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible coatingsสารเคลือบผิวที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible insectsแมลงที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible snailsหอยทากที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edison Cellsเซ็ลไฟฟ้าเอดิสัน [การแพทย์]
Editบรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์]
Editingการบรรณาธิกร [TU Subject Heading]
Editionครั้งที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิกร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Editorบรรณาธิการ หรือ โปรแกรมบรรณาธิการ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
EDIE.อีดี้ If There's Anything I Can't Stand (2007)
Annie Edison.ขอบใจ แอนนี่ Pillows and Blankets (2012)
Faulkner. It looked like a first editionFaulkner ดูเหมือนรุ่นแรก New Haven Can Wait (2008)
They do editorial for "nylon" and "paper" all the time.พวกเราแก้ไข ไนลอน และ กระดาษ ตลอดเวลา Pret-a-Poor-J (2008)
The editor from "nylon" saw the photos from last night.บรรณาธิการจาก Nylon เห็นรูปคืนนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
And you're gonna meet this editor, 'cause he's dying to meet you.แล้วก็ไปเจอบรรณาธิการ เพราะว่าเขาอยากจะเจอเธอจะตายอยู่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
We're here on the red carpet outside the Edison Loungeตอนนี้เราอยู่บนพรมแดง ด้านนอก Edison Louge Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We're inside the Edison Lounge,เราอยู่ใน เอดิสัน ลาวนจ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Tonight, we're outside the Edison Lounge in downtown l.a.คืนนี้เราอยู่นอก Edison Lounge กลางเมืองลอสแองเจลิส Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Timer: jann Editor/QC: canyayasisTimer: jann Editor/QC: canyayasis Beethoven Virus (2008)
Music by/ Dae-sung Chang Sound Editor/ Seung-chul LeeMusic by/ Dae-sung Chang Sound Editor/ Seung-chul Lee Baby and I (2008)
Editor/ In-dae Moon CG/ Yui-dong ParkEditor/ ln-dae Moon CG/ Yui-dong Park Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ediEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
ediThis dictionary is an abridged edition.
ediIs there a paperback edition of this book?
ediHaven't you got a cheaper edition?
ediAs far as I know, this is the latest edition.
ediEdison was an inventive genius of the United States.
ediThe invention of electric light is accredited to Edison.
ediThe paper published a profile of its new editor.
ediHe has some knowledge of editing.
ediIt would be great if there was a Japanese edition.
ediThe editor and publisher is my cousin.
ediIt was advertised as a second edition in the newspapers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แก้ไข[N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
บ.ก.[N] editor, See also: Ed., Syn. บรรณาธิการ, Thai definition: บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์
ตัดต่อ[V] edit, See also: edit something out (of something), Example: หนังตัวอย่างนี้ตัดต่อมาจากต้นฉบับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้, Thai definition: ตัดเฉพาะส่วนที่สำคัญมาต่อกัน, ตัดเฉพาะบางส่วนมาต่อกันเพื่อให้ได้รูปหรือความที่ต้องการ
สถาปัตยกรรม[N] architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
เกลา[V] edit, See also: revise, correct, improve, Syn. แก้ไข, แต่ง, Example: บรรณาธิการเกลาสำนวนในต้นฉบับใหม่
สอนใจ[ADJ] didactic, See also: edifying, Example: เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจท่านผู้อ่านทุกท่าน
สาราณียกร[N] editor, Example: ตอนนี้ข้าพเจ้ารับเป็นสาราณียกร จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกการประชุมสันนิบาตนักเรียนไทยในยุโรปครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมหรือสถาบันการศึกษาเป็นต้น ทำหน้าที่อย่างบรรณาธิการ
สิ่งปลูกสร้าง[N] building, See also: edifice, Syn. สิ่งก่อสร้าง, Example: ในปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ ที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าขึ้นมาก, Thai definition: ตึกหรืออาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่
การตัดต่อ[N] editing, See also: montage, photomontage, Example: ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดต่อภาพ
กองบรรณาธิการ[N] publication department, See also: editorial department, Example: เมื่อเร็วๆ นี้ทางสำนักพิมพ์ได้มีการจัดประชุมกรรมการกองบรรณาธิการ, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat toknai) EN: internal bleeding   
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
อายุรกรรม[n.] (āyurakam) EN: medicine   
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDI    IY1 D IY0
EDIE    EH1 D IY0
EDIN    EH1 D IH2 N
EDIT    EH1 D AH0 T
EDICK    EH1 D IH0 K
EDICT    IY1 D IH0 K T
EDITS    EH1 D AH0 T S
EDITH    IY1 D IH2 TH
EDINA    AH0 D IY1 N AH0
EDIFY    EH1 D AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edit    (v) (e1 d i t)
Edith    (n) (ii1 d i th)
edict    (n) (ii1 d i k t)
edify    (v) (e1 d i f ai)
edits    (v) (e1 d i t s)
edible    (n) (e1 d i b l)
edicts    (n) (ii1 d i k t s)
edited    (v) (e1 d i t i d)
editor    (n) (e1 d i t @ r)
edibles    (n) (e1 d i b l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
lediglichเพียงแค่, โดยเดียวดายแค่
Gedicht(n) |das, pl. Gedichte| บทกวี, บทกลอน
sich befriedigen(vt) |befriedigte sich, hat sich befriedigt| สำเร็จความใครด้วยตัวเอง, See also: S. onanieren, masturbieren
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ
ledig[เล ดิก] (adj) โสด , See also: A. verheiratet

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Editiergerät {n}editing device [Add to Longdo]
Editiermenü {n}; Dateiaufbereitungsmenü {n}editor menu [Add to Longdo]
Editiermodus {m}editing mode [Add to Longdo]
Editiermöglichkeit {f}editing possibility [Add to Longdo]
Editierplatz {m}editing place [Add to Longdo]
Editiersitzung {f}editing session [Add to Longdo]
Editierstation {f} (BTX)editing terminal [Add to Longdo]
Editiertastenblock {m}editing keypad [Add to Longdo]
Editierverfahren {n}editing method [Add to Longdo]
Editierzeichen {n}edit symbol [Add to Longdo]
Editierzeile {f}edit line [Add to Longdo]
Editmenü {n}edit menu [Add to Longdo]
Editor {m}editor [Add to Longdo]
Editor {m}; Eingaberoutine {f}editor [Add to Longdo]
Editzeichen {n}edit signal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
vendredi(n) |m| วันศุกร์
samedi(n) |m| วันเสาร์
mercredi(n) |m| วันพุธ
bénédiction(n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., See also: S. grâce, A. malédiction,

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主编[zhǔ biān, ㄓㄨˇ ㄅㄧㄢ, / ] editor [Add to Longdo]
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, / ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]
可食[kě shí, ㄎㄜˇ ㄕˊ, ] edible [Add to Longdo]
埃迪卡拉[Āi dí kǎ lā, ㄞ ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Ediacaran (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era [Add to Longdo]
爱丁堡[Ài dīng bǎo, ㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, / ] Edinburgh, capital of Scotland [Add to Longdo]
愛迪生[ài dí shēng, ㄞˋ ㄉㄧˊ ㄕㄥ, ] Edison (name); Thomas Alva Edison (1847-1931) [Add to Longdo]
爱迪生[Ài dí shēng, ㄞˋ ㄉㄧˊ ㄕㄥ, / ] Edison (name); Thomas Edison (1847-1931), famous American inventor [Add to Longdo]
木耳[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus [Add to Longdo]
社评[shè píng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] editorial (in a newspaper); also written 社論|社论 [Add to Longdo]
社论[shè lùn, ㄕㄜˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] editorial (in a newspaper) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
エディター[えでいたー, edeita-] editor [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
カンマ[かんま, kanma] comma, cedilla, , [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  EDI
         Electronic Data Interchange (GOSIP)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top