ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exposed

IH0 K S P OW1 Z D   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exposed-, *exposed*, expos, expose
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exposed[ADJ] ซึ่งเปิดออก, See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน, Syn. disclosed, uncovered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง How I Won the War (1967)
They can't stay exposed to that radiation for more than 15 minutes.พวกเขาไม่สามารถอยู่สัมผัสกับ รังสีที่ เป็นเวลานานกว่า 15 นาที วิธีการของการเต้นของชีพจร ของเขา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
If you denounce me to the police, you will also be exposed and humiliated.ถ้าคุณบอกเรื่องของผมให้ตำรวจ คุณเองก็ยังจะอับอายและขายหน้า Clue (1985)
The whole town would be implicated if you were exposed.คนทั้งเมืองก็ไม่ว่าอะไรถ้าคุณเปิดเผยมัน Clue (1985)
The Project 5 abstracts that you were exposed to... were never meant for the human mind.โปรเจคที่ห้าซึ่งเธอได้ไปเกี่ยวข้อง ไม่เคยมีเป้าหมายพัฒนามนุษยชาติ The Lawnmower Man (1992)
Just do it really fast, and then the wound is exposed.เธอต้องดึงมันเร็วๆ แผลมันจะได้แตกไง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Had I not thought it beneath me to lay my private actions open, his character would have been exposed.ผมไม่ได้คิดถึงมันเพราะเห็นเป็นเรื่องไม่สมควร ที่จะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของผมออกไป นิสัยของเขาคงจะไม่ถูกเผยออกมา Episode #1.6 (1995)
You'd be exposed to the kind of technology you wouldn't see anywhere else, because we've classified it.ได้ผ่าเทคโนโลยี ที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะ เราเป็นหน่วยสืบราชการงานลับ Good Will Hunting (1997)
soft underbelly is all exposed ...เปิดเผยความในใจออกมาแล้ว As Good as It Gets (1997)
I'm not exposed to bespeak any such information to you... ..nor would I, even if I had said information at this juncture,... be able.ผมกำลังอยู่ในสภาวะ เหมือนเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน ทุกที่ที่ไป Fight Club (1999)
Says here you exposed yourself in the cafeteria?ในนี้เขียนว่าเธอโชว์ของลับ ในโรงอาหาร 10 Things I Hate About You (1999)
Greg moved here after the meteor showers. He wasn't exposed.เกร็กย้ายมาที่นี่หลังจากวันที่อุกกาบาตตก เขาไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่เมืองระเบิดตอนนั้น Metamorphosis (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exposedAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposedAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
exposedEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposedHe deliberately exposed her to danger.
exposedHe exposed corruption in the city government.
exposedHe exposed himself to danger.
exposedHe exposed himself to the ridicule of his classmates.
exposedHer beauty exposed her to many dangers.
exposedHe's always talking like a big shot, but it won't be long before all his faults are exposed.
exposedHe was exposed to danger.
exposedHe was exposed to many dangers.
exposedIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
ตาก[v.] (tāk) EN: dry ; expose ; sun ; dry in the sun ; air ; be exposed to ; dry in the air   FR: sécher au soleil ; étendre pour faire sécher ; exposer à ; être exposé à ; s'exposer
ตากแดด[v. exp.] (tāk daēt) EN: expose to the sun ; be exposed to the sun   FR: exposer au soleil ; insoler ; être exposé au soleil ; sécher au soleil
ตากฝน[v. exp.] (tāk fon) EN: be exposed to the rain   FR: être exposé à la pluie ; être exposé aux intempéries
ตากลม[v. exp.] (tāk lom) EN: be exposed to the wind ; be aired ; have some fresh air ; take an airing   FR: aérer ; exposer au vent ; prendre l'air
ตากลมตากฝน[v. exp.] (tāk lom tāk fon) EN: be exposed to the weather   FR: être exposé aux intempéries
ต้อง[v.] (tǿng) EN: be subject to ; suffer ; be exposed to ; be hit by   FR: subir
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSED    IH0 K S P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exposed    (v) ˈɪkspˈouzd (i1 k s p ou1 z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] exposed to the sun; (a position) facing the sun, #11,524 [Add to Longdo]
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] exposed; appearing on the outside, #18,333 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
真壁[しんかべ, shinkabe] (n) (See 大壁) wall with exposed timber pillars [Add to Longdo]
吹きっ曝し;吹きっ晒し[ふきっさらし, fukissarashi] (adj-no,n) (See 吹き曝し) wind-swept; exposed to the wind [Add to Longdo]
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain [Add to Longdo]
吹き曝し;吹き晒し[ふきさらし, fukisarashi] (adj-no,n) wind-swept; exposed to the wind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expose \Ex*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Exposed}; p. pr. & vb.
   n. {Exposing}.] [F. exposer; pref. ex- (L. ex out)+poser to
   place. See {Pose}, v. t.]
   1. To set forth; to set out to public view; to exhibit; to
    show; to display; as, to expose goods for sale; to expose
    pictures to public inspection.
    [1913 Webster]
 
       Those who seek truth only, freely expose their
       principles to the test, and are pleased to have them
       examined.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay bare; to lay open to attack, danger, or anything
    objectionable; to render accessible to anything which may
    affect, especially detrimentally; to make liable; as, to
    expose one's self to the heat of the sun, or to cold,
    insult, danger, or ridicule; to expose an army to
    destruction or defeat.
    [1913 Webster]
 
       Expose thyself to feel what wretches feel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of concealment; to discover; to lay open to
    public inspection, or bring to public notice, as a thing
    that shuns publicity, something criminal, shameful, or the
    like; as, to expose the faults of a neighbor.
    [1913 Webster]
 
       You only expose the follies of men, without
       arraigning their vices.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To disclose the faults or reprehensible practices of; to
    lay open to general condemnation or contempt by making
    public the character or arts of; as, to expose a cheat,
    liar, or hypocrite.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 exposed \exposed\ adj.
   1. with no protection or shield; as, the exposed northeast
    frontier.
 
   Syn: open.
     [WordNet 1.5]
 
   2. visible due to absence of clothing at that point; -- of
    body parts.
 
   Syn: uncovered, bare.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exposed
   adj 1: with no protection or shield; "the exposed northeast
       frontier"; "open to the weather"; "an open wound" [syn:
       {exposed}, {open}]
   2: not covered with clothing; "her exposed breast" [syn:
     {exposed}, {uncovered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top