ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclaiming

IH0 K S K L EY1 M IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclaiming-, *exclaiming*, exclaim
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(DAVE EXCLAIMING EXCITEDLY).... The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclaimingAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงอุทาน[N] exclamation, See also: exclaiming, Example: นักดำน้ำหนุ่มใหญ่ถึงกับลืมตัวหลุดเสียงอุทานออกมาเป็นภาษาชาวเกาะด้วยความตื่นตระหนก, Count unit: เสียง, Thai definition: เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLAIMING IH0 K S K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclaiming (v) ˈɪksklˈɛɪmɪŋ (i1 k s k l ei1 m i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exclaim \Ex*claim"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Exclaimed}; p.
   pr. & vb. n. {Exclaiming}.] [L. exclamare, exclamatum; ex +
   clamare to cry out; cf. OF. exclamer. See {Clam}.]
   To cry out from earnestness or passion; to utter with
   vehemence; to call out or declare loudly; to protest
   vehemently; to vociferate; to shout; as, to exclaim against
   oppression with wonder or astonishment; "The field is won!"
   he exclaimed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclaiming
   n 1: an abrupt excited utterance; "she gave an exclamation of
      delight"; "there was much exclaiming over it" [syn:
      {exclamation}, {exclaiming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top