ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

events

IH0 V EH1 N T S   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -events-, *events*, event
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eventsเหตุการณ์ [การแพทย์]
Events, Compoundเหตุการณ์เชิงประกอบ [การแพทย์]
Events, Interfaceเหตุการณ์ตรงจุดประสาน [การแพทย์]
Events, Keyเหตุการณ์สำคัญ [การแพทย์]
Events, Milestoneเหตุการณ์หลัก [การแพทย์]
Events, Personal, Importantเหตุการณ์ส่วนตัวที่สำคัญ [การแพทย์]
Events, Precipitatingเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา Oh, God! (1977)
They can change the course of events and people's lives, but only to do harm.สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์และ ชีวิตผู้คน, ในทางที่เป็นอันตรายเท่านั้น. Suspiria (1977)
Yes, well, you know, I think there are other events-- before the mutiny, going back a century, back to the time of Clive-- that are more interesting.ใช่, ดี, คุณรู้ว่าผมคิดว่ามี events- - อื่น ๆ ก่อนที่กบฏจะกลับศตวรรษ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And what events are those, Dr.Jones?และสิ่งที่เหตุการณ์เหล่านั้น Dr.Jones? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I shall need to take you through the events of the evening step-by-step.ฉันจะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อตอนเย็นทีละขั้นตอน Clue (1985)
I suggest we all meditate now on the events of this evening.ผมขอแนะนำให้เราทุกคนนั่งสมาธิตอนนี้ ... ... เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We've had a most successful afternoon... and I'd like to congratulate all of the athletes... who have participated in today's events.เราประสบความสำเร็จมาก เมื่อช่วงบ่าย... และผมขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาทุกคน... ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ Cool Runnings (1993)
I'm coming from nine world records in both the two and four-man events.ฉันมาจากสถิติโลก 9 รายการ ทั้งแบบ 2 คนและ 4 คน Cool Runnings (1993)
I told you when we hooked up... that you'd have to share me... with all the bad people and all the ugly events on this planet.บอกแล้วไงตั้งแต่ร่วมชีวิตกัน ว่าคุณต้องแชร์กับผม ในเรื่องคนเลวกับเรื่องโหด ๆ ในโลก Heat (1995)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
Someone, at least, finds pleasure in these events.อย่างน้อยก็ยังมีบางคน ที่สามารถหาความสุขได้จากเหตุการณ์นี้ Episode #1.6 (1995)
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eventsA chain of events led to the outbreak of the war.
eventsAll the events described in this story are imaginary.
eventsAt all events we have done our best.
eventsBig events will come to pass.
eventsComing events cast their shadows before.
eventsComing events cast their shadows before them.
eventsEven so, kindergartens are sensitive to seasonal events.
eventsEvents of that type generally arouse suspicion.
eventsHappy events tend to be accompanied by problems.
eventsHe is old, but at all events he works well.
eventsHis diary was a kind of list of events, though he commented at length once in a while.
eventsI didn't foresee this turn of events.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรีฑาประเภทลู่[n. exp.] (krīthā praphēt lu) EN: track events   
พฤติการณ์[n.] (phreuttikān) EN: circumstances ; condition ; course of events ; course of conduct   FR: circonstance [f] ; condition [f]
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record   FR: évènement important [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENTS    IH0 V EH1 N T S
EVENTS    IY0 V EH1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
events    (n) ˈɪvˈɛnts (i1 v e1 n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
トラック競技[トラックきょうぎ, torakku kyougi] (n) track events [Add to Longdo]
フィールド競技[フィールドきょうぎ, fi-rudo kyougi] (n) field events [Add to Longdo]
レセプションアテンダント[, resepushon'atendanto] (n) (See レセプタント) woman paid to accompany men at various events (wasei [Add to Longdo]
レセプタント[, reseputanto] (n) (abbr) (See レセプションアテンダント) woman paid to accompany men at various events (wasei [Add to Longdo]
往事[おうじ, ouji] (n) the past; past events [Add to Longdo]
往事渺茫[おうじびょうぼう(uK), oujibyoubou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) (See 往事茫々) memories of the past events (being, becoming) far and distant [Add to Longdo]
往事茫々;往事茫茫[おうじぼうぼう, oujiboubou] (adj-t,adv-to) (arch) (See 往事渺茫) memories of the past events (being, becoming) far and distant [Add to Longdo]
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top