ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estimable

EH1 S T AH0 M AH0 B AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estimable-, *estimable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estimable[ADJ] ซึ่งสามารถประเมินได้ (คำโบราณ), See also: ซึ่งสามารถคาดคะเนได้, Syn. calculable, computable
estimable[ADJ] น่านับถือ, See also: น่าชื่นชม, น่าเคารพ, น่ายกย่อง, Syn. admirable, honorable, respectable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
inestimable(adj) หาค่ามิได้,ล้ำค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why haven't you gone to see the estimable Dr. Sweets for help?ทำไมคุณไม่ไปขอให้ ดร.สวีท ช่วยประเมินให้ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่านับถือ[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส[ADJ] respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้นค่า[adj.] (lonkhā) EN: priceless   FR: inestimable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable   FR: estimable ; respectable ; honrable

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTIMABLE EH1 S T AH0 M AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estimable (j) ˈɛstɪməbl (e1 s t i m @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schätzenswert {adj} | schätzenswerter | am schätzenswertestenestimable | more estimable | most estimable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estimable \Es"ti*ma*ble\, a. [F. estimable, or L. aestimabilis.
   See {Esteem}.]
   1. Capable of being estimated or valued; as, estimable
    damage. --Paley. .
    [1913 Webster]
 
   2. Valuable; worth a great price. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A pound of man's flesh, taken from a man,
       Is not so estimable, profitable neither,
       As flesh of muttons, beefs, or goats. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Worth of esteem or respect; deserving our good opinion or
    regard.
    [1913 Webster]
 
       A lady said of her two companions, that one was more
       amiable, the other more estimable.  --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Estimable \Es"ti*ma*ble\, n.
   A thing worthy of regard. [R.]
   [1913 Webster]
 
      One of the peculiar estimables of her country. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 estimable
   adj 1: deserving of respect or high regard [ant: {contemptible}]
   2: deserving of esteem and respect; "all respectable companies
     give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn:
     {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}]
   3: may be computed or estimated; "a calculable risk";
     "computable odds"; "estimable assets" [syn: {computable},
     {estimable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top