Search result for

equitas

(80 entries)
(0.0686 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equitas-, *equitas*, equita
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา equitas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *equitas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requital[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ
equitable[ADJ] ยุติธรรม, See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง, Syn. fair, impartial, just
inequitable[ADJ] ซึ่งไม่เป็นธรรม, See also: ซึ่งอยุติธรรม, Syn. unfair, unjust, Ant. fair
inequitably[ADV] อย่างไม่เป็นธรรม, See also: อย่างอยุติธรรม, Syn. unfairly, unjustly, Ant. unprejudicedly, justly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม,, Syn. just
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equitable rightสิทธิอันชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equitable wasteการทำให้ทรัพย์ที่ตนเช่าเสียหาย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equitantซ้อนหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์ เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกรอบสหประชาชาติ หมายถึง การมีส่วนร่วมและการเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, it upsets Sheldon when she willy-nilly takes it from the containers without regard for its equitable distribution.เวลาเธอเอาอาหารมาเล่นนะ เปล่าเลย มันทำให้เชลดอนเซ็ง เวลาเธอตั้งใจ The Gorilla Experiment (2009)
It's really quite an equitable system.เป็นระบบที่ยุติธรรมทีเดียว I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
I really feel we need to continue this on an equitable basis.ฉันว่าเราควรจะต้องทำเรื่องนี้ต่อ แบบที่ได้ประโยชน์ทั้งคู่นะ Lockout (2012)
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)
This is Art Beeman, Claims Department, Western Equitable.Das ist Art Beeman, Forderungsabteilung, Western Equitable. The Postman Always Rings Twice (1981)
If she was trying to kill her husband and in the process, made my man an employee and passenger in her car, a cripple for life I'm gonna go into court and sue Western Equitable for 25 grand, and I'm gonna win.Wenn sie also versucht hat, ihren Mann zu töten, und dabei meinen Klienten, einen Angestellten und Fahrgast in ihrem Auto zum dauerhaften Krüppel machte, werde ich Western Equitable vor Gericht auf 25 Riesen verklagen und obsiegen. The Postman Always Rings Twice (1981)
Go see Thomas Parkinson at the Equitable in New York.Reden Sie mit Thomas Parkinson von der Equitable in New York. The Aviator (2004)
Look, I didn't want to burst your bubble since you're just a kid, but, yeah, she's all smoke and mirrors just like Harry Houdini.Hey, was würdest du sagen, wenn wir uns ein paar Burritos holen? Oh, muñequitaPadre de Familia (2007)
Phesmatos tribum nas ex viras, sequitas sanguinem.Phesmatos tribum nas ex viras, sequitas sanguinem. Black Hole Sun (2014)
...Nas ex viras, sequitas sanguinem.Nas ex viras, sequitas sanguinem. Black Hole Sun (2014)
Phesmatos tribum nas ex viras, sequitas sanguinem.Phesmatos tribum nas ex viras, sequitas sanguinem. Black Hole Sun (2014)
Phesmatos tribum nas ex viras sequitas sanguinem.Phesmatos tribum nas ex viras sequitas sanguinem. A Bird in a Gilded Cage (2015)
Phesmatos tribum nas ex viras sequitas sanguinem.Phesmatos tribum nas ex viras sequitas sanguinem. A Bird in a Gilded Cage (2015)
Phesmatos tribum nas ex viras sequitas sanguinem.Phesmatos tribum nas ex viras sequitas sanguinem. A Bird in a Gilded Cage (2015)
Nas ex viras sequitas sanguinem.Nas ex viras sequitas sanguinem. A Bird in a Gilded Cage (2015)
Phesmatos tribum nas ex viras sequitas--Phesmatos tribum nas ex viras sequitas... A Bird in a Gilded Cage (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equitaThey argue that the distribution of wealth should be equitable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอภาค[V] be equal, See also: be equitable, Syn. เท่าเทียม, Example: ข้อมูลสองข้างไม่เสมอภาคกัน, Thai definition: มีส่วนเท่ากัน
เป็นกลาง[ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม[ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
เป็นธรรม[V] be fair, See also: be just, be equitable, be impartial, be justified, Syn. ยุติธรรม, ถูกต้อง, เที่ยงธรรม, Ant. ไม่เป็นธรรม, ไม่ยุติธรรม, Example: การตัดสินของคณะกรรมการเป็นธรรมที่สุด
เป็นกลาง[V] be neutral, See also: be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable, Example: กรรมการในการแข่งขันชกมวยต้องวางตัวเป็นกลางในการให้คะแนน
การตอบแทน[N] return, See also: requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal, Syn. การชดเชย, การทดแทน, การตอบสนอง, Example: การตอบแทนผู้มีพระคุณสามารถกระทำได้หลายแบบ
การแก้แค้น[N] vengeance, See also: requital, retaliation, Example: การพยาบาทนำมาซึ่งการแก้แค้น
เหลื่อมล้ำต่ำสูง[ADJ] unequal, See also: inequitable, Syn. เหลื่อมล้ำ, Example: เขากำลังพยายามจะธำรงสภาพเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างโลกที่ร่ำรวยและโลกที่ยากจน, Thai definition: ไม่เท่าเทียมกัน
เที่ยงธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
การแก้แค้น[n.] (kān kaēkhaēn) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge   FR: vengeance [f] ; revanche [f]
เหลื่อมล้ำต่ำสูง[adj.] (leūamlamtamsūng) EN: unequal ; inequitable   FR: inéquitable
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttitham) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified   FR: inéquitable ; injuste
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
เที่ยงธรรม[adj.] (thīengtham) EN: just   FR: juste ; équitable
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable   FR: juste ; impartial ; équitable

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUITAS    EH1 K W AH0 T AH0 S
EQUITABLE    EH1 K W AH0 T AH0 B AH0 L
EQUITABLY    EH1 K W AH0 T AH0 B L IY0
EQUITATION    EH2 K W AH0 T EY1 SH AH0 N
EQUITABLE'S    EH1 K W AH0 T AH0 B AH0 L Z
EQUITABLE'S    AH0 K W IH1 T AH0 B AH0 L Z
INEQUITABLE    IH2 N EH1 K W AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requital    (n) (r i1 k w ai1 t l)
equitable    (j) (e1 k w i t @ b l)
equitably    (a) (e1 k w i t @ b l ii)
inequitable    (j) (i1 n e1 k w i t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerechtigkeiten {pl}equitableness [Add to Longdo]
Vergeltung {f} | Vergeltungen {pl}requital | requitals [Add to Longdo]
gerecht {adj}equitable [Add to Longdo]
gerecht {adv}equitably [Add to Longdo]
unbilliginequitable [Add to Longdo]
unbillig {adv}inequitably [Add to Longdo]
ungerecht {adj}inequitable [Add to Longdo]
ungerecht {adv}inequitably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクイタブル[, ekuitaburu] (n) equitable [Add to Longdo]
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) [Add to Longdo]
返報[へんぽう, henpou] (n,vs,adj-no) requital [Add to Longdo]
報徳[ほうとく, houtoku] (n) moral requital [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
公平合理[gōng píng hé lǐ, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] fair; equitable [Add to Longdo]
公正[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] just; fair; equitable [Add to Longdo]
公道[gōng dao, ㄍㄨㄥ ㄉㄠ˙, ] fair; equitable [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top