Search result for

equips

(457 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equips-, *equips*, equip
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา equips มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *equips*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equip[VT] จัดหามาให้, See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. provide, supply
equipage[N] เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
equipage[N] รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา, Syn. carriage
equipped[ADJ] ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided
equip for[PHRV] มีอุปกรณ์สำหรับ, See also: จัดเตรียมเพื่อ
equipment[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องมือ, Syn. apparatus, gear, tool
equipoise[VT] ถ่วงดุล (คำทางการ), See also: ถ่วงน้ำหนัก (ให้เท่ากันทั้ง 2 ด้าน), Syn. counterbalance
equipoise[N] ภาวะสมดุล, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equilibrium
equipoise[N] สิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุล
equip with[PHRV] จัดหาให้ด้วย
be equipped for[PHRV] จำเป็นต้องมีสำหรับ, See also: สำคัญต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
equip(อีควิพ') {equipped,equipping,equips} vt. จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
original equipment manufaผู้ผลิตอุปกรณ์เดิมใช้ตัวย่อว่า OEM (อ่านว่า โออีเอ็ม) หมายถึง ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม เช่น บริษัท ก. ผลิตคอมพิวเตอร์ แต่บริษัท ข. ผลิตเฉพาะหน่วยบันทึกให้ใช้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท ก. เราเรียกบริษัท ข. ว่าเป็น OEM
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device

English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATE (automatic test equipment)เอทีอี (เครื่องทดสอบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
air handling equipmentเครื่องส่งลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic stud welding equipmentบริภัณฑ์งานเชื่อมสลักอัตโนมัติ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
automatic test equipment (ATE)เครื่องทดสอบอัตโนมัติ (เอทีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CPE (customer premises equipment)ซีพีอี (อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer premises equipment (CPE)อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า (ซีพีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data terminal equipment (DTE)บริภัณฑ์ปลายทางข้อมูล (ดีทีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DCE (data circuit terminating equipment)ดีซีอี (บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data circuit terminating equipment (DCE)บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล (ดีซีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DTE (data terminal equipment)ดีทีอี (บริภัณฑ์ปลายทางข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
equipotential lineเส้นสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equipotential surfaceผิวสมศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
electronic equipmentบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
welding equipmentบริภัณฑ์งานเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Industrial equipmentบริภัณฑ์อุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Equipmentอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของอุปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equiptment importการนำสินค้าอุปกรณ์เข้า [เศรษฐศาสตร์]
Original Equipment Manufacturer โออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
Air condition Equipment and supplieเครื่องปรับอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์]
Wound treatment equipment industry อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Air conditioning equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Air conditioning--Equipment and suppliesเครื่องปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Apparatus and supplies ; Equipment ; Equipment and supplies ; Instrumentation ; Instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียง [TU Subject Heading]
Audio-visual equipmentโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Audio-visual equipment industryอุตสาหกรรมโสตทัศนูปกรณ์ [TU Subject Heading]
Automatic control equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Computer input-output equipmentอุปกรณ์รับเข้า-ส่งออกของคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Construction equipmentอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Convention on International Interests in Mobile Equipment (2001)อนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ค.ศ. 2001) [TU Subject Heading]
Electric equipmentเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Farm equipmentเครื่องมือและอุปกรณ์ในไร่นา [TU Subject Heading]
Furniture, equipment, etcเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือ [TU Subject Heading]
Gardening equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทำสวน [TU Subject Heading]
Industrial equipmentเครื่องมือในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Industrial equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Equipmentบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Equipment costต้นทุนของบริภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Mechanical equipmentอุปกรณ์เครื่องกล [TU Subject Heading]
Office equipment and suppliesเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Office equipment and supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน [TU Subject Heading]
Optical equipmentอุปกรณ์นำแสง [TU Subject Heading]
Plumbing equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบท่อ [TU Subject Heading]
Radio equipmentอุปกรณ์วิทยุ [TU Subject Heading]
Radio paging equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์วิทยุติดตามตัว [TU Subject Heading]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Replacement of industrial equipmentการทดแทนเครื่องมือในการอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Semi conductor industrial equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Semi conductor production equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านการผลิต [TU Subject Heading]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [TU Subject Heading]
Telecommunication equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Teleshopping equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทเลช้อปปิ้ง [TU Subject Heading]
Used telecommunication equipmentอุปกรณ์โทรคมนาคมใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Used telecommunication equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคมใช้แล้ว [TU Subject Heading]
Water purification equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทำน้ำให้บริสุทธิ์ [TU Subject Heading]
Equipmentอุปกรณ์ [การบัญชี]
Office equipmentเครื่องใช้สำนักงาน [การบัญชี]
Property, plant and equipmentที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ์ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Anti-electric shock equipmentอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
waste from electrical and electronics equipmentเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. WEEE,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์ Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
- unequipped little planet.ฉันรู้ว่านี่เป็นดาวเคราะห์ดวงเล็ก ๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์อะไร The Little Prince (1974)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3 Airplane! (1980)
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย Airplane! (1980)
I was in charge of a million dollar equipment!ผมจะเจ้าของอุปกรณ์ล้านดอลลาร์ First Blood (1982)
This is not the best place to be sending from, and a lot of the equipment I'm using... has been rotting down here since the second world war.ผมมั่นใจว่ามีคนอื่น แต่ที่นี่ใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ แถมอุปกรณ์ที่ให้ฉันใช้ ก็เป็นรุ่นสงครามโลก Day of the Dead (1985)
Our equipment is hopelessly inadequate.พวกอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่พอ Day of the Dead (1985)
it's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม Spies Like Us (1985)
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน Akira (1988)
Many Japanese tourists have no photo equipment. They have big dicks.คนญี่ปุ่นไม่มีกล้องถ่ายรูป แต่ไอ้จ้อนใหญ่ ไม่เป็นไร Punchline (1988)
Everyday, your war machines lose ground to a bunch of poorly armed, poorly equiped freedom-fighters!ทุกๆ วัน แกจะเริ่มสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์Nให้กับกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังปลดปล่อยติดอาวุธสู้เพื่ออิสรภาพ Rambo III (1988)
This is some piece of equipment!อุปกรณ์นี่น่าสนใจนะ Casualties of War (1989)
The cops are coming and the firemen. They got equipment and stuff.ถ้าเค้าขายเมื่อ 15 ปีที่แล้ว Hero (1992)
This is some of the most advanced computer equipment... in the world, Jobe.พวกนี้เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่พาเราเชื่อมกับโลกเสมือนได้ โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
Up here, my boy. - Doctor, I need to borrow some equipment.ขึ้นมานี่ ไอ้หนู/ ด็อกเตอร์ ผมอยากจะขอยืมเครื่องมือซะหน่อย The Nightmare Before Christmas (1993)
Utilizing only the most modern equipment,ด้วยเครื่องจักรทันสมัย... Schindler's List (1993)
It's good business in your opinion. You've got to move them, the equipment, everything to Czechoslovakia.ลงทุนบ้าบอ คุณมีอะไรในใจ Schindler's List (1993)
Thomas, I'm not altogether happy about you carrying this equipment for the English.โธมัส เราไม่ค่อยพอใจนะที่พวกคุณ ถือเครื่องมือให้คนอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The Equipment Section made it, and now it's part of my private collection.จากแผนกสรรพาวุธ, ผมว่าจะเก็บมันในคอลเลคชั่นส่วนตัวของผมด้วย Ghost in the Shell (1995)
We got the mountain wired. We got all our equipment in place.เราได้ภูเขาสาย เรามีอุปกรณ์ของเราทั้งหมดในสถานที่ Dante's Peak (1997)
A beautiful piece of equipment there Jerome. Whoever told you that.คุณมีชิ้นที่น่าดูมากเลยนะ Gattaca (1997)
If for some reason it doesn't work out, all this equipment must be returned within seven days.ถ้าหากวิธีนี้ไม่ได้ผล ต้องคืนของภายใน 7 วัน Gattaca (1997)
I prefer non US equipment. Single parallel system.ไม่ใช้อุปกรณ์ของอเมริกา ระบบลำกล้องเดี่ยว The Jackal (1997)
Come on man, you know it's worth it. You've got a serious piece of equipment there.ไม่มากเลยนะคุณ มันคุ้มค่านะ ที่คุณได้อุปกรณ์ชั้นดีไป The Jackal (1997)
Now I know how you can afford all this equipment.ฉันรู้แล้วว่าเธอซื้อของพวกนี้ได้ไง American Beauty (1999)
That's very delicate equipment.มันบอบบางนะ Bicentennial Man (1999)
It is true, I am still equipped with a positronic brain.เป็นความจริง ที่ผมยังมีสมองอิเล็กตรอนอยู่ Bicentennial Man (1999)
"All students must be equipped with one standard size 2 pewter cauldron and may bring, if they desire, either an owl, a cat or a toad."นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ หม้อใหญ่มาตรฐานเบอร์สองหนึ่งใบ และจัดหาสัตว์หนึ่งชนิด อาจจะเป็นนกฮุก หรือแมว หรือคางคก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You have all the equipment... you just need to read the manual.แค่ต้องใช้ให้ถูกวิธีแค่นั้นแหละ Legally Blonde (2001)
This calls for a specialist's equipment.นี่เป็นอุปกรณ์รุ่นพิเศษ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
T-X is designed for extreme combat, driven by a plasma reactor and equipped with onboard weapons.T-X ถูกออกแบบ สำหรับการต่อสู้ขั้นสูง จากเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก เปลี่ยนให้เป็นอาวุธ ได้หลากหลาย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
My, she certainly is well-equipped, isn't she?เธอมีเครื่องมือครบครันจริงๆใช่มั้ย? Inspector Gadget 2 (2003)
The bowl-rite bowling equipment company down on old mill road.โบว์-ไรท์ บริษัทผลิตอุปกรณ์โบว์ลิ่ง... ที่ถนนโอลมิลล์ Inspector Gadget 2 (2003)
They used equipment that is a fact but how they got it how much co operation they got and any kind of collusion trying to connect dots that are not connectedพวกนาซีใช้เครื่องมือ นั่นเป็นเรื่องจริง แต่พวกเขาได้มันมาอย่างไร ได้รับความร่วมมือแค่ไหน The Corporation (2003)
We're gonna need some equipment up here.เครื่องมือมันอยู่ในที่ของมันแล้ว / เอาไปเลย หัวหน้า Ladder 49 (2004)
- Ladder 49, what do you need? - We need that equipment over here.คุณได้ตามที่ต้องการ ส่งเลื่อยมาให้ฉัน! Ladder 49 (2004)
Come on, we need equipment up here!เร็วเข้า เราต้องใช้เครื่องมือยกนี่ออกไป Ladder 49 (2004)
Well, pretty much all the equipment's shot.เออ,ฉิบหายพอกัน อุปกรณ์ทุกอย่างพังฉิบหายหมด Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... . National Treasure (2004)
- Thermal equipment of some kind.- คงเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับอุณหภูมิบางอย่าง AVP: Alien vs. Predator (2004)
I don't understand it. No equipment. No sign of another team.ไม่มีสัญญาณจากทีมอื่น AVP: Alien vs. Predator (2004)
I mean, we're not talking state-of-the-art equipment.ผมหมายความว่าเราไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์รัฐของศิลปะ Cubeº: Cube Zero (2004)
All he really did was just take some pictures with their equipment.เขาแค่ถ่ายรูปตัวอย่างด้วยเครื่องมือของเขา แค่นั้น Primer (2004)
They can have the equipment, the garage, the house.พวกเขาจะเอาเครื่องมือไปก็ได้ โรงรถ บ้าน Primer (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equipAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
equipBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
equipEach robot is equipped with a talking machine.
equipEach room is equipped with large desks.
equipEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equipGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
equipHe equipped himself with a rifle.
equipHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
equipHe equipped his son with the will to persevere.
equipHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equipHe wants to equip his son with a good education.
equipHe was equipped for a trip.
equipHis invention is superior to conventional equipment.
equipI'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15.
equipI need to lend some equipment.
equipInsect-eating plants are equipped with various kinds of traps to catch insects.
equipIntelligent equipment has replaced manual labor.
equipIn the factory all the equipment was up to date.
equipIs it possible to rent equipment?
equipJapanese automakers are investing heavily in new plant and equipment.
equipJapanese cameras, cars, and hi-fi equipment are used widely abroad, and few modern industries can manage without advanced electronic equipment developed in Japan.
equipKeep away from the electrical equipment.
equipMy car is equipped with a CD player.
equipOur advice is that the company invest in new equipment.
equipOur car is equipped with air conditioning.
equipRecently we have brought our office equipment up to date.
equipSome lawn equipment is loaded into the jerry-built cart.
equipTeam members are provided with equipment and uniforms.
equipThat red cloth is a "fukusa" it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.
equipThat school is equipped with the latest gymnastics apparatus.
equipThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
equipThe boat was equipped with radar.
equipThe building is equipped with emergency stairs.
equipThe laboratory has the most up-to-date equipment.
equipThe new equipment has enable us to finish the work in an hour.
equipThe school is equipped with four computers.
equipThe ship is not equipped with radar.
equipThe soldiers were equipped with weapons.
equipThis corporation is well known for its communication equipment.
equipThis hospital has a lot of new equipment.
equipThis hotel is equipped with a gymnasium and swimming pool.
equipThis museum is equipped with a fire prevention system.
equipThis shopping district is the only high street in the local area; it stocks the whole line-up from products for daily life to school study equipment.
equipThis store carries household equipment.
equipWe have equipped our office with computers.
equipWe ought to buy some new office equipment: the stuff we've got is out of date.
equipYou need good equipment to climb that mountain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล[N] data entry equipment, Syn. เครื่องบันทึกข้อมูล, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
อุปกรณ์การเกษตร[N] agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
เครื่องใช้สำนักงาน[N] office equipment, See also: office supplies, office materials
อุปกรณ์ไฟฟ้า[N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รถหวอ[N] fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count unit: คัน, Thai definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
เพียบพร้อม[V] be fully equipped with, See also: be provided with, be full of, be well-prepared, Syn. สมบูรณ์, พรั่งพร้อม, Example: ห้องนี้เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน, Thai definition: มีเต็มเปี่ยม, มีครบทุกอย่าง
อุปกรณ์[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องไม้เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: สถาบันราชภัฏยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีช่วยสอนจำนวนมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องไฟฟ้า[N] electrical appliance, See also: electrical equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราขายเครื่องไฟฟ้าที่ทำในประเทศญี่ปุ่น, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องไม้เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือมหัศจรรย์ที่แก้ปัญญาได้ทุกรูปแบบ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือสิ่งที่ใช้ทำประโยชน์อย่างเครื่องมือ
เครื่อง[N] tool, See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment, Syn. เครื่องมือ, Example: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
เครื่องใช้ไฟฟ้า[N] electric appliances, See also: electric equipment, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Example: เราไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพราะจะทำให้ระดับกระแสไฟฟ้าผันผวน ซึ่งเป็นผลเสียต่อเครื่อง, Count unit: เครื่อง, ชิ้น
เครื่องใช้สอย[N] equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count unit: ชิ้น
เครื่องดนตรี[N] musical instrument, See also: musical equipment, Example: รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนทุกคนเล่นเครื่องดนตรี 1 ชนิด, Count unit: ชิ้น, ชนิด
เครื่องครัว[N] kitchen utensil, See also: kitchen equipment, kitchen ware, Example: เขาผ่านครัวใหญ่ที่มีเครื่องครัวครบครัน, Thai definition: เครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงหาอาหาร
เครื่องทุ่นแรง[N] labour-saving device, See also: labour-saving machine, labour-saving equipment, Example: ชาวนาในปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรงและเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการทำนา
เครื่องอุปกรณ์[N] implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count unit: ชิ้น
พรั่งพร้อม[ADV] in mass, See also: fully equipped, fully provided, Syn. เพียบพร้อม, พร้อมพรั่ง, Example: ถึงแม้ห้างสรรพสินค้านี้นี้จะเล็กแต่ก็มีทุกสิ่งพรั่งพร้อมให้เลือกซื้อ, Thai definition: รวมอยู่มากหลาย
อุปกรณ์ควบคุม[N] control equipment, Example: การทหารอาวุธสมัยใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: ชิ้น
ตราชู[N] balance, See also: equipoise, poise, Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ, Example: ร้านขายทองใช้ตราชูชั่งน้ำหนักทอง, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ 2 ข้างคันชั่ง มีตุ้มน้ำหนักบอกน้ำหนักของของที่ชั่ง
ติดอาวุธ[V] arm, See also: equip with weapons, bear arms, Ant. ปลดอาวุธ, Example: กองกำลังของเราติดอาวุธพร้อมมูล, Thai definition: มีอาวุธประจำ
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ
การตระเตรียม[N] preparation, See also: readiness, arrangement, equipment, Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Example: ทหารชายแดนมีการตระเตรียมอาวุธพร้อมรบอยู่เสมอ
ครบเครื่อง[ADV] fully dressed, See also: fully decorated, fully equipped, with full ingredients, Syn. บริบูรณ์
ความพรั่งพร้อม[N] completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความเพียบพร้อม, ความพร้อมพรั่ง, Example: หน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัด 3 ทัพแสดงความพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกมาให้ประจักษ์
ความเพียบพร้อม[N] completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความพรั่งพร้อม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง
ข้าวของเครื่องใช้[N] appliance, See also: tool, equipment, Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ, Example: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head   FR: capitaine (d'équipe)
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan phanakngān) FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
การบริหารทีมงาน[n. exp.] (kān børihān thīm ngān) EN: team management   FR: conduite d'équipe [f]
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng khreūangchai) EN: appliance ; tool ; equipment   FR: appareil [m] ; éauipement [m]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with   FR: faire équipe ; se serrer les coudes
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangchai faifā) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools   FR: appareil électrique [m]
เครื่องใช้สำนักงาน[n. exp.] (khreūangchai samnakngān) EN: office equipment ; office supplies ; office materials   FR: équipement de bureau [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment   FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff   FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant   FR: employé [m] ; employée [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; responaible [m, f] ; préposé [m] ; préposée [f] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet
รอบกลางคืน[n. exp.] (røp klāngkheūn) EN: night shift   FR: poste de nuit [m] ; équipe de nuit [f]
รอบกลางวัน[n. exp.] (røp klāngwan) EN: day shift   FR: poste de jour [m] ; équipe de jour [f]
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
ร่วมทีมฟุตบอล[v. exp.] (ruam thīm futbøn) EN: play on a soccer team   FR: jouer dans une équipe de football
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ทีม[n.] (thīm) EN: team ; club ; group   FR: équipe [f] ; club [m]
ทีมชาย[n. exp.] (thīm chāi) EN: men's team   FR: équipe masculine [f]
ทีมชาติ[n. exp.] (thīm chāt) FR: équipe nationale [f]
ทีมชาติอังกฤษ[n. exp.] (thīm chāt Angkrit) FR: équipe nationale d'Angleterre [f] ; équipe d'Angleterre [f]
ฝรั่งเศส[n. exp.] (thīm chāt Farangsēt) FR: équipe de France [f]
ทีมชาติไทย[n. exp.] (thīm chāt Thai) FR: équipe nationale de Thaïlande [f] ; équipe de Thaïlande [f]
ทีมฟุตบอล[n. exp.] (thīm futbøn) EN: soccer team   FR: équipe de football [f]
ทีมฟุตบอลประเทศไทย[n. exp.] (thīm futbøn Thai) FR: équipe nationale de football de Thaïlande [f]
ทีมขาย[n. exp.] (thīm khāi) EN: sales team   FR: équipe de vente [f]
ทีมนักวิจัย[n. exp.] (thīm nakwijai) FR: équipe de chercheurs [f]
ทีมนักวิทยาศาสตร์[n. exp.] (thīm nakwitthayāsāt) FR: équipe de scientifiques [f]
ทีมงาน[n. exp.] (thīm ngān) EN: work team ; working team   FR: équipe de travail [f]
ทีมไทย[n. exp.] (thīm Thai) EN: Thai team : Thai squad   FR: équipe de Thaïlande [f] ; équipe thaïlandaise [f]
ทีมหญิง[n. exp.] (thīm ying) EN: girl's team   FR: équipe féminine [f]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์ไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn faifā) EN: electrical equipment ; electric device   FR: appareil électrique [m] ; appareillage électrique [m]
อุปกรณ์การเกษตร[n. exp.] (uppakøn kān kasēt) EN: agricultural equipment   FR: machine agricole [f]
อุปกรณ์เครื่องกีฬา[n. exp.] (uppakøn khreūang kīlā) EN: sports apparatus   FR: équipement sportif [m] ; accessoires de sport [mpl]
อุปกรณ์ครบครัน[adj.] (uppakøn khropkhran) EN: fully equipped   
อุปกรณ์ควบคุม[n. exp.] (uppakøn khūapkhum) EN: control equipment   FR: instrument de contrôle [m]
อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป[n. exp.] (uppakøn kløng thāi rūp) EN: photographic equipment ; photo supplies   FR: équipement photographique [m] ; accessoires photographiques [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIP    IH0 K W IH1 P
EQUIPS    IH0 K W IH1 P S
EQUIPPED    IH0 K W IH1 P T
EQUIPMENT    IH0 K W IH1 P M AH0 N T
EQUIPPING    IH0 K W IH1 P IH0 NG
EQUIPMENTS    IH0 K W IH1 P M AH0 N T S
EQUIPMENT'S    IH0 K W IH1 P M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equip    (v) (i1 k w i1 p)
equips    (v) (i1 k w i1 p s)
equipage    (n) (e1 k w i p i jh)
equipped    (v) (i1 k w i1 p t)
equipages    (n) (e1 k w i p i jh i z)
equipment    (n) (i1 k w i1 p m @ n t)
equipoise    (n) (e1 k w i p oi z)
equipping    (v) (i1 k w i1 p i ng)
equipoises    (n) (e1 k w i p oi z i z)
unequipped    (j) (uh2 n i k w i1 p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment [Add to Longdo]
Abspielanlage {f}playback equipment [Add to Longdo]
Aggregat {n}equipment set; set of machines [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Anbaugerät {n}accessory equipment [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering equipment [Add to Longdo]
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment [Add to Longdo]
Apparatur {f}; Ausstattung {f}; Ausrüstung {f}equipment [Add to Longdo]
Audiogeräte {pl}; Tongeräte {pl}audio equipment [Add to Longdo]
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment [Add to Longdo]
Ausrüstung {f}equipage [Add to Longdo]
Ausrüstungsspezifizierung {f}equipment specification [Add to Longdo]
technische Ausstattung {f}equipping [Add to Longdo]
Babyausstattung {f}baby equipment [Add to Longdo]
Bedienungselemente {pl}operating equipment [Add to Longdo]
Bereifung {f}tyre equipment; tire equipment [Am.] [Add to Longdo]
Betriebsanlagen {pl}; Anlagen {pl}capital equipment [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment [Add to Longdo]
Blindfluggerät {n}blind flying equipment [Add to Longdo]
Büroeinrichtung {f}office equipment [Add to Longdo]
Bürogeräte {pl}office equipment [Add to Longdo]
Campingausrüstung {f}camping equipment [Add to Longdo]
Dieselrußmessgerät {n}diesel soot measuring equipment [Add to Longdo]
Diskussionsanlage {f}discussion equipment [Add to Longdo]
automatische Einheit für ankommende und/oder abgehende Rufeautomatic calling and/or answering equipment [Add to Longdo]
Endgerät {n}terminal; terminal equipment [Add to Longdo]
Fundus {m}equipment; fund [Add to Longdo]
Galvanikanlage {f}galvanic equipment [Add to Longdo]
Gerät {n}equipment [Add to Longdo]
Geräteliste {f}equipment list; part list [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n}equipoise [Add to Longdo]
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment [Add to Longdo]
Grundausstattung {f}basic equipment [Add to Longdo]
Hebezeug {n} | staubexplosionsgeschütztes Hebezeughoist; hoisting equipment | dust ignition proof hoist [Add to Longdo]
Hilfsgerät {n}; Hilfsausrüstung {f}auxiliary equipment; ancillary equipment [Add to Longdo]
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment [Add to Longdo]
Lichtsatzanlage {f}photocomposing equipment [Add to Longdo]
Lochkartengeräte {pl} [comp.]card equipment [Add to Longdo]
Luftfilterungsausrüstung {f}air filtration equipment [Add to Longdo]
Malutensilien {pl}painting equipment [Add to Longdo]
Maschinenanschluss {m}equipment connection [Add to Longdo]
Maschinenaufstellung {f}equipment hook-up [Add to Longdo]
Maschinenfundament {n}equipment plinth [Add to Longdo]
Maschinenlayout {n}equipment layout [Add to Longdo]
Montagevorrichtung {f} [techn.]installation device; installation equipment [Add to Longdo]
Musikanlage {f}hi-fi equipment; stereo equipment [Add to Longdo]
Platine {f} | bestückte Platineboard | equipped board [Add to Longdo]
Potenzialausgleich {m}; Potentialausgleich {m} [alt]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Produktionsausrüstung {f} | produktionsbegleitende Validierungproduction equipment | concurrent validation [Add to Longdo]
Prozessausrüstung {f}process equipment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
イクイップメント[, ikuippumento] (n) equipment [Add to Longdo]
オンライン機器[オンラインきき, onrain kiki] (n) {comp} online equipment [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.) [Add to Longdo]
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P) [Add to Longdo]
ツイーター;ツィーター[, tsui-ta-; tsui-ta-] (n) tweeter (audio equipment) [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] (n) {comp} data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] (n) {comp} data terminal equipment; DTE [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] (n) {comp} Data Communications Equipment; DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] (n) {comp} data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[, deijitaruikuippumento] (n) {comp} Digital Equipment [Add to Longdo]
ドアエンジン[, doaenjin] (n) door operating equipment (wasei [Add to Longdo]
ハイファイ装置[ハイファイそうち, haifai souchi] (n) hi-fi equipment [Add to Longdo]
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
プラント[, puranto] (n) plant (i.e. equipment, machinery, etc.); (P) [Add to Longdo]
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] (n) {comp} process control equipment [Add to Longdo]
メータク[, me-taku] (n) (obsc) taxi equipped with a meter (from "meter taxi") [Add to Longdo]
異機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment [Add to Longdo]
医療機器[いりょうきき, iryoukiki] (n) medical equipment [Add to Longdo]
営繕[えいぜん, eizen] (n,vs) upkeep (of equip.); (P) [Add to Longdo]
音響機器[おんきょうきき, onkyoukiki] (n) audio system; audio equipment [Add to Longdo]
音響設備[おんきょうせつび, onkyousetsubi] (n) (See 電気音響設備) audio equipment [Add to Longdo]
加工設備[かこうせつび, kakousetsubi] (n) processing plant; processing facility; processing equipment [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] (n) {comp} customer premises equipment; CPE [Add to Longdo]
[か, ka] (n) unit of equipment; rack [Add to Longdo]
架間[かかん, kakan] (n) between equipment [Add to Longdo]
画像処理装置[がぞうしょりそうち, gazoushorisouchi] (n) image processing equipment [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] (n) {comp} DCE; Data Circuit Termination Equipment; Digital Service Unit; line terminating equipment; DSU; LTE [Add to Longdo]
階梯;階程(iK)[かいてい, kaitei] (n) (1) (See 階段) stairs; (2) (See 段階) rank; grade; gradations; step; (3) guide; guidebook; (4) slanted ladder (exercise equipment) [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] (n) {comp} external storage (equipment) [Add to Longdo]
拡音器;拡音機[かくおんき, kakuonki] (n) (See スピーカー,拡声機) speaker (stereo equipment, computer, etc.) [Add to Longdo]
拡声装置[かくせいそうち, kakuseisouchi] (n) loud speaker equipment [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] (n,vs) (1) storage; housing for equipment and machines; (2) {comp} putting into computer memory [Add to Longdo]
完備した[かんびした, kanbishita] (adj-f) perfect; fully-equipped; complete [Add to Longdo]
換装[かんそう, kansou] (n,vs) exchanging parts or equipment to effect a change in performance [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] (n) {comp} related equipment; related device [Add to Longdo]
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment [Add to Longdo]
器材[きざい, kizai] (n) tools and materials; equipment and materials; (P) [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] (n) {comp} basic equipment [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] (n) {comp} existing equipment [Add to Longdo]
機具[きぐ, kigu] (n) (tools and) equipment [Add to Longdo]
機材[きざい, kizai] (n) machine parts; machinery; equipment; (P) [Add to Longdo]
機材庫[きざいこ, kizaiko] (n) equipment room; equipment store (storage space) [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] (n) type of equipment; model; (P) [Add to Longdo]
機種選定作業[きしゅせんていさぎょう, kishusenteisagyou] (exp) equipment selection work [Add to Longdo]
儀装[ぎそう, gisou] (n) ceremonial equipment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设备[shè bèi, ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] equipment; facilities; installations, #955 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state, #1,353 [Add to Longdo]
具备[jù bèi, ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, / ] to possess; to have; equipped with; able to fulfill (conditions or requirements), #2,020 [Add to Longdo]
装备[zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] equipment, #2,347 [Add to Longdo]
武装[wǔ zhuāng, ˇ ㄓㄨㄤ, / ] arms; equipment; to arm; military; armed (forces), #2,586 [Add to Longdo]
维修[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, / ] maintenance (of equipment); to protect and maintain, #3,421 [Add to Longdo]
装置[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] to prepare; get ready; to provide or equip, #4,475 [Add to Longdo]
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, ] special or precision equipment; apparatus, #8,380 [Add to Longdo]
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, ] equipment; material, #8,548 [Add to Longdo]
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc), #8,931 [Add to Longdo]
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] machinery and power-generating equipment, #9,409 [Add to Longdo]
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] appearance; bearing; a meter (measuring equipment), #11,072 [Add to Longdo]
全副武装[quán fù wǔ zhuāng, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped, #24,173 [Add to Longdo]
电话机[diàn huà jī, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, / ] telephone equipment, #26,058 [Add to Longdo]
中转站[zhōng zhuǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄢˋ, / ] hub (network equipment), #33,883 [Add to Longdo]
整装[zhěng zhuāng, ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ, / ] to equip; to fit out; to get ready (for a journey); to arrange (clothes) to be ready, #51,895 [Add to Longdo]
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, ] division into equal parts; equipartition, #52,645 [Add to Longdo]
量程[liáng chéng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄥˊ, ] range (of scales or measuring equipment), #61,100 [Add to Longdo]
刑具[xíng jù, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] punishment equipment; torture instruments, #67,847 [Add to Longdo]
巧妇难为无米之炊[qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄔㄨㄟ, / ] The cleverest housewife cannot cook without rice (成语 saw). You won't get anywhere without equipment., #72,745 [Add to Longdo]
消声器[xiāo shēng qì, ㄒㄧㄠ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] noise reduction equipment, #75,722 [Add to Longdo]
测距仪[cè jù yí, ㄘㄜˋ ㄐㄩˋ ㄧˊ, / ] distance measuring equipment, #81,537 [Add to Longdo]
鸟枪换炮[niǎo qiāng huàn pào, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ ㄏㄨㄢˋ ㄆㄠˋ, / ] bird shotgun replaced by cannon (成语 saw); equipment improved enormously, #98,860 [Add to Longdo]
互通性[hù tōng xìng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] interoperability (of communications equipment), #107,703 [Add to Longdo]
旋梯[xuán tī, ㄒㄩㄢˊ ㄊㄧ, ] spiral stairs; winding stairs (gymnastic equipment), #112,525 [Add to Longdo]
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] individual protective equipment [Add to Longdo]
传输设备[chuán shū shè bèi, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] transmission facility; transmission equipment [Add to Longdo]
核僵持[hé jiāng chí, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄤ ㄔˊ, ] nuclear equipoise; nuclear stalemate [Add to Longdo]
桁杨[háng yáng, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ, / ] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument [Add to Longdo]
桁杨刀锯[háng yáng dāo jù, ㄏㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄠ ㄐㄩˋ, / ] lit. stocks and knives; fig. any punishment equipment; torture instrument [Add to Longdo]
浮潜器具[fú qián qì jù, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] diving equipment [Add to Longdo]
滤毒通风装置[lǜ dú tōng fēng zhuāng zhì, ㄌㄩˋ ㄉㄨˊ ㄊㄨㄥ ㄈㄥ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] filtration equipment [Add to Longdo]
生产设备[shēng chǎn shè bèi, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] production equipment; manufacturing equipment [Add to Longdo]
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] customer premise equipment; CPE [Add to Longdo]
网络设备[wǎng luò shè bèi, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] network equipment [Add to Longdo]
卫生设备[wèi shēng shè bèi, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] sanitary equipment [Add to Longdo]
医疗器械[yī liáo qì xiè, ㄧ ㄌㄧㄠˊ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] medical equipment [Add to Longdo]
音响设备[yīn xiǎng shè bèi, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] sound equipment; stereo [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]
プロセス制御装置[プロセスせいぎょそうち, purosesu seigyosouchi] process control equipment [Add to Longdo]
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment) [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
機種[きしゅ, kishu] model, type of equipment [Add to Longdo]
周辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] peripheral equipment, peripheral device [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
上位機種[じょういきしゅ, jouikishu] high-end equipment [Add to Longdo]
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment [Add to Longdo]
設備[せつび, setsubi] facility (vs), equipment, device, installation [Add to Longdo]
装置[そうち, souchi] device, equipment [Add to Longdo]
装置障害[そうちしょうがい, souchishougai] equipment fault [Add to Longdo]
多重化装置[たじゅうかそうち, tajuukasouchi] multiplexer, multiplexing equipment [Add to Longdo]
端末装置[たんまつそうち, tanmatsusouchi] terminal equipment [Add to Longdo]
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment [Add to Longdo]
通信機器[つうしんきき, tsuushinkiki] telecommunication equipment [Add to Longdo]
通信設備[つうしんせつび, tsuushinsetsubi] transmission equipment [Add to Longdo]
電話機器[でんわきき, denwakiki] telephone equipment [Add to Longdo]
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top