ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entourages

AA2 N T UH0 R AA1 ZH AH0 Z   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entourages-, *entourages*, entourage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entourages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entourages*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entourage[N] คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, See also: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, Syn. escourt, follower, retinue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม,สิ่งแวดล้อม, Syn. companions

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i don't travel with an entourage.ผมไม่เดินทางกะผู้ติดตาม Aqua (2005)
Captain's comin' up with that FBI guy. He's got a fuckin' entourage.สารวัตรมากับคนของ FBI มีคณะผู้ติดตามด้วย Waiting to Exhale (2007)
Now, your entourage must stay behind.ผู้ติดตามนายต้องรออยู่ข้างนอก The Love Guru (2008)
I closed in on a member of Lilith's entourage.นายน่าจะเรียกเธอว่า... . When the Levee Breaks (2009)
- He won't like an entourage.-เลยไม่อยากให้คนไปด้วยเยอะ The Age of Dissonance (2009)
He was one of the...big guy's entourage.เขาเป็นหนึ่งใน ผู้ติดตามของลูซิเฟอร์ The End (2009)
Of the guy on entourage.คนชายคนนึงในเรื่อง EntouragComparative Religion (2009)
Well, I didn't know you'd be bringing an entourage.อืม, ผมไม่รู้ว่าคุณจะพาผู้ติดตามมาด้วย Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
I gave you a chance. Ahhhh! The Lich knows what his entourage is thinking.ฉันให้โอกาสนายไปแล้ว ลิครู้ว่าพวกผู้ติดตามเขาคิดอะไร Death Didn't Become Him (2011)
The entourage--พวกผู้ติดตาม Death Didn't Become Him (2011)
Ladies and gentlemen of my entourage!สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี Death Didn't Become Him (2011)
Someone in the prince's entourage.ใครบางคนในคณะติดตามเจ้าชาย Clean Skin (2011)
Maybe Abu Nazir really went on that boat to talk to someone in the prince's entourage.บางที อาบู นาเซอร์ อาจมาที่เรือนั่น เพื่อที่จะได้คุยกับใครบางคน ที่อยู่คณะผู้ติดตามของเจ้าชาย Semper I (2011)
Sorry. That sounded like a guy from Entourage.โทษที ฟังแล้วยังกะ หนังแอ็คชั่นเผากระท่อม Bad in Bed (2011)
Where's the entourage?ไม่ได้มากันเป็นโขยงเหรอ Lockout (2012)
I'll handle the general's entourage.ฉันจะจัดการคณะผู้ติดตามเอง Sunset (2012)
Or that he's part of "A's" entourage?หรือเขาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคพวก "เอ" Dead to Me (2013)
That's a big fucking entourage.เป็นคณะที่มีผู้ติดตามเยอะมาก Live by Night (2016)
And with an entourage of 105 people they're almost twice as big as The Rolling Stones concert.Und mit einer Entourage von 105 Mann haben sie fast doppelt so viele Mitarbeiter wie die Rolling Stones. ABBA: The Movie (1977)
Now, I dug up a gem of a rumor that the premier's list was kept under one of the government buildings that were used to house Khrushchev's entourage.Ich hörte ein tolles Gerücht, dass die Liste unter den Regierungsgebäuden liegt, in der Chrustschows Entourage wohnte. The Khrushchev List (1987)
Man,this is phil spector's entourage all over again.Mann, als wenn sich das mit Phil Spector's Entourage wiederholen würde. Rosemary's Baby (2007)
( theme music playing )"Entourage" wird präsentiert von Fire Sale (2008)
I closed in on a member of Lilith's entourage.Jemand, der ihr sehr nahesteht, aus ihrer Entourage. When the Levee Breaks (2009)
No, I think this is just Madonna's entourage.Nein, das ist bloß die Entourage von Madonna. Bigfooting (2009)
It was Turtle from Entourage.Es war Turtle von "Entourage". Homer the Whopper (2009)
I was the kid from Meatballs, Jeff the guy from Full Metal Jacket, and the moustache guy was the brother on Entourage.Ich war das Kind von "Babyspeck und Fleischklösschen" (=Film) Jeff der Kerl von Full Metal Jacket, und der Schnurrbarttyp war der Bruder von Entourage. Comparative Religion (2009)
Our turtle.Unseren Turtle (=aus Entourage). The Art of Discourse (2010)
Or e.Oder E. (=beide aus Entourage) The Art of Discourse (2010)
(theme music playing)~ Entourage S07E02 ~ ~ Buzzed ~ Buzzed (2010)
And you're the entourage.Und Sie sind die Entourage. Bad Girls (2010)
CARY: And aren't you part of the Sloan entourage, Miss Lutz?Und gehören Sie nicht zur Sloan-Entourage, Miss Lutz? Bad Girls (2010)
Oooh! yeah yeah! yeah yeah yeah, my mind had been enabled in the memory you overflow~ Entourage S07E01 ~ ~ Stunted ~ .....][ Übersetzung ][..... Stunted (2010)
(theme music playing) ♪ Oooh!~ Entourage S07E06 ~ ~ Hair ~ Hair (2010)
Tomorrow morning, I'll try and separate him from his entourage, and I'll meet you guys there.Morgen früh werde ich versuchen, ihn von seiner Entourage zu trennen, und ich werde euch dort treffen. Past & Future Tense (2010)
♪ Oooh! ♪-= Entourage ~ The final fucking Season =- S08E03 "One Last Shot" One Last Shot (2011)
I'm gonna need you and your buddy to come down to the station,Zuvor bei Entourage... Du und dein Kumpel müsst beim Revier vorbeikommen Motherfucker (2011)
♪ yeah yeah!-= Entourage ~ The final fucking Season =- S08E05 "Motherfucker" Motherfucker (2011)
* Oooh!-= Entourage ~ The final fucking Season =- S08E06 "The Big Bang" The Big Bang (2011)
That sounded like a guy from Entourage.Ich habe mich wie ein Kerl aus "Entourage" angehört. Bad in Bed (2011)
Yeah, I've seen every episode of Entourage.- Ja, ich habe jede Folge von "Entourage" gesehen. Tom Tucker: The Man and His Dream (2012)
Is this your entourage?Ist das Ihre Entourage? Confession of Murder (2012)
And we got some huge music manager coming, some executive producer from Entourage.Dann kommen noch ein fetter Musikmanager und die Produzenten von "Entourage". The Bling Ring (2013)
So that your has enough funds which you serve as an advance to cover and your Entourage and the cost of the ship's passage for you. "Damit verfügt Ihr über genug Mittel, welche Euch als Vorschuss dienen und die Kosten der Schiffspassage für Euch und Eure Entourage decken soll. " The Devil's Violinist (2013)
Let us dine, reminisce and strategize.Begleitet von Eurer üblichen Entourage. Who Is Like God? (2013)
I know, because I read the rule book like I do an issue of Maxim. Cover to cover on the elliptical while watching Entourage. And the rules state that the only qualifications to be in the league is to be a registered student, which Thad is.Ich weiß das, weil ich das Regelbuch lese wie eine Ausgabe des Maxim, von vorn bis hinten, während ich mir Entourage ansehe, und es besagt, dass die einzige Qualifikation jene ist, als Student angemeldet zu sein. Balls Out (2014)
Oh, good, a two-clown entourage.Eine Entourage mit 2 Clowns. Detroit (2014)
The entourage is getting way too big.Die Entourage wird langsam zu groß. Detroit (2014)
Training begins immediately, because tomorrow you have an audition for Entourage 2.Das Training beginnt jetzt, denn morgen hast du ein Vorsprechen... für Entourage 2. Kimmy's in a Love Triangle! (2015)
Entourage 2?Entourage 2? Kimmy's in a Love Triangle! (2015)
I have an audition for Entourage 2.Ich habe ein Vorsprechen für Entourage 2. Kimmy's in a Love Triangle! (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entouragThe president and his entourage were injured.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak lenphūak) EN: play favoritism; favour one's friends   FR: favoriser son entourage
เล่นพวก[v.] (lenphūak) EN: favour one's friend ; give to favoritism ; play favoritism   FR: favoriser son entourage
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang   FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter   FR: entourage [m]
ผู้ตามเสด็จ[n. exp.] (phūtām sadet) EN: royal entourage   
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide   
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTOURAGE    AA2 N T UH0 R AA1 ZH
ENTOURAGE    AA2 N T ER0 AA1 ZH
ENTOURAGES    AA2 N T UH0 R AA1 ZH AH0 Z
ENTOURAGES    AA2 N T ER0 AA1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entourage    (n) ˌɒnturˈaːʒ (o2 n t u r aa1 zh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitung {f}; Gefolge {n} (eines Prominenten)entourage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P) [Add to Longdo]
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top