Search result for

engined

(571 entries)
(0.3054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engined-, *engined*, engin, engine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engined มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engined*)
English-Thai: Longdo Dictionary
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์, Syn. generator, machine, motor
engine[N] หัวรถจักร, Syn. locomotive
engineer[N] คนขับรถไฟ, Syn. mechanic
engineer[VT] วางแผน, See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน, Syn. contrive, plan
engineer[N] วิศวกร
jet engine[N] เครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
challenging[ADJ] ที่ท้าทายความสามารถ, Syn. ambitious
engineering[N] วิศวกรรมศาสตร์, See also: การช่าง, วิศวกรรม
fire engine[N] รถดับเพลิง, Syn. fire truck
multiengine[ADJ] ี่ประกอบด้วยหลากหลายกลไก
steam engine[N] เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
army engineer[N] ทหารช่าง
diesel engine[N] เครื่องยนต์ดีเซล, Syn. motor, steam engine, pony engine
reengineering[N] การปรับโครงสร้างใหม่, See also: การจัดระบบใหม่
Wankel engine[N] เครื่องยนต์ซึ่งมีไม่มีลูกสูบ
outboard engine[N] เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก, Syn. outboard, outboard motor
bumhole engineer[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
genetic engineering[N] พันธุวิศวกรรม, See also: การตัดต่อยีน
Genetic engineering[N] พันธุวิศวกรรม, See also: การตัดต่อยีน
chemical engineering[N] ิวิศวกรรมเคมี
electrical engineering[N] วิศวกรรมไฟฟ้า
Faculty of Engineering[N] คณะวิศวกรรมศาสตร์
industrial engineering[N] วิศวกรรมอุตสาหการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civil engineern. วิศวกรโยธา, See also: civil-engineering n. ดูcivil engineer
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร,รถจักร,เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง,เครื่องทรมาน.
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
fire enginen. รถดับเพลิง
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
steam enginen. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ., See also: steam-engine adj.
system engineerวิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
engine(n) เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
enginery(n) การสร้างกลจักร,เครื่องจักรกล,อาวุธยุทธภัณฑ์
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง
STEAM steam engine(n) กลจักรไอน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petrol engineเครื่องยนต์เบนซิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston engine; reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
piston engine reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lean-burn engine; lean-burning engineเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ไอดีบาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lean-burn engine; lean-burning engineเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ไอดีบาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lean-burning engine; lean-burn engineเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ไอดีบาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
liquid-cooled engineเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยของเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
L-head engineเครื่องยนต์แบบหัวรูปตัวแอล [มีความหมายเหมือนกับ flat-head engine และ side-valve engine] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reality engineเครื่องสร้างความเป็นจริงเสมือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reciprocating engine; piston engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
reciprocating engine; piston engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary engine; rotary-combustion engineเครื่องยนต์โรทารี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotary engineเครื่องยนต์โรทารี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary-combustion engine; rotary engineเครื่องยนต์โรทารี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating engineeringวิศวกรรมทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
short engine; short block; short motorเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
search engineโปรแกรมค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system engineerวิศวกรระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system engineeringวิศวกรรมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
solar steam engineเครื่องจักรไอน้ำรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
SI engine; spark-ignition engineเครื่องยนต์เอสไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark-ignition engine; SI engineเครื่องยนต์เอสไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE (Society of Automotive Engineers)เอสเออี (สมาคมวิศวกรยานยนต์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scavengingการไล่ไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social engineeringการวิศวกรรมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Society of Automotive Engineers (SAE)สมาคมวิศวกรยานยนต์ (เอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short block; short engine; short motorเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
square engineเครื่องยนต์ช่วงชักเท่า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
slant engineเครื่องยนต์กระบอกสูบเอียง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
search engineโปรแกรมค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
short motor; short block; short engineเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
side-valve engineเครื่องยนต์แบบลิ้นข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
OHV engine; overhead-valve engineเครื่องยนต์โอเอชวี, เครื่องยนต์แบบลิ้นเหนือสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oversquare engineเครื่องยนต์ช่วงชักสั้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead-camshaft engine; OHC engineเครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ, เครื่องยนต์โอเอชซี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead-valve engine; OHV engineเครื่องยนต์แบบลิ้นเหนือสูบ, เครื่องยนต์โอเอชวี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
OHC engine; overhead-camshaft engineเครื่องยนต์โอเอชวี, เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic engineเครื่องยนต์แอเดียแบติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled engineเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified engineเครื่องยนต์แต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด, เครื่องยนต์ซีไอ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided engineering (CAE)งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเออี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided engineering (CAE)งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเออี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer-aided software engineering (CASE)วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (เคส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรม

งานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย และชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์. "การประยุกต์ใช้ความรู้หลังการค้นพบดีเอ็นเอ" ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 39-59. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomedical Engineeringวิศวกรรมชีวเวช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Search enginesเสิร์ชเอ็นจิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental engineeringวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge Engineeringวิศวกรรมความรู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic analysis (Engineering)การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reactive power (Electrical engineering)กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Joints (Engineering)ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Criticality (Nuclear engineering)ค่าวิกฤต (วิศวกรรมนิวเคลียร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prototype, Engineerinต้นแบบทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering geologyธรณีวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant genetic engineeringพันธุวิศวกรรมพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal genetic engineeringพันธุวิศวกรรมสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer engineerวิศวกรคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Civil engineerวิศวกรคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concurrent engineeringวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biochemical engineeringวิศวกรรมชีวเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biomedical engineeringวิศวกรรมชีวเวช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear engineeringวิศวกรรมนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleum engineeringวิศวกรรมปิโตรเลียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Method engineeringวิศวกรรมวิธีการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Engineering industryอุตสาหกรรมวิศวการ [เศรษฐศาสตร์]
Structural analysis (Engineering)การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering designการออกแบบวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering mathematicsคณิตศาสตร์วิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย
วิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering instrumentเครื่องมือทางวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineเครื่องยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat engineเครื่องยนต์ความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar engineเครื่องยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internal combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Search Engineเครื่องจักรค้นหาข้อมูล, เว็บที่ช่วยในการค้นหา รายชื่อเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลตรงกับที่เราถาม [Assistive Technology]
Acoustical engineeringวิศวกรรมเสียง [TU Subject Heading]
Agricultural engineeringวิศวกรรมการเกษตร [TU Subject Heading]
Air-enginesเครื่องยนต์อัดอากาศ [TU Subject Heading]
Animal genetic engineeringพันธุวิศวกรรมสัตว์ [TU Subject Heading]
Automobile engineersวิศวกรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Biochemical engineeringวิศวกรรมชีวเคมี [TU Subject Heading]
Biomedical engineeringวิศวกรรมชีวการแพทย์ [TU Subject Heading]
Chemical engineeringวิศวกรรมเคมี [TU Subject Heading]
Civil engineeringวิศวกรรมโยธา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engineerช่างยนต์
engineer (n ) ต้นกลเรือ
engineering geophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม
marine engineเครื่องเรือเดินทะเล
marine engineer (n phrase ) วิศวกรทางทะเล
reverse engineering (n ) การถอดแบบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(engine revving)... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
The engines will stop firing correctly.เครื่องยนต์จะทำงานผิดปกติ Dead Space: Downfall (2008)
We've no engines, communications or... life support recharge.เราไม่มีเครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสาร หรือ... อุปกรณ์ดำรงชีพ Rising Malevolence (2008)
General, the forward engines are shutting down.เครื่องยนต์เดินหน้ากำลังจะดับครับท่าน Destroy Malevolence (2008)
Looks like the engines are set to destroy themselves.ดูเหมือนว่าเครื่องยนต์นี่ จะถูกตั้งให้ระเบิดตัวเองนะ Destroy Malevolence (2008)
- Power up the engines, R2.-อาร์ทู ติดเครื่องยนต์\ Destroy Malevolence (2008)
Plot a course out of here and prep the hyperdrive engines.วางเส้นทางออกไปจากที่นี่ และเตรียมระบบไฮเปอร์ไดร์ฟ Downfall of a Droid (2008)
Get ready to cut the engines.เตรียมตัดระบบเครื่องยนต์ Downfall of a Droid (2008)
I'd love to, but R3's having a problem with the engines.ก็อยากอยู่ แต่อาร์ทรีกำลังมีปัญหากับเครื่องยนต์ Downfall of a Droid (2008)
Engine room seems clearห้องเครื่องปกติดี Cloak of Darkness (2008)
An engineering major. Study?วิชาเอกวิศวะ การเรียนน่ะเหรอ? My Sassy Girl (2008)
The old ship had been refitted with a diesel engine and a new sea winch.ใ่ส่เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องกว้านใหม่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Stop the engine! Full stop!หยุดเครื่อง หยุด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... . Superhero Movie (2008)
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก Superhero Movie (2008)
The engine blew up.เครื่องยนต์เกิดระเบิดขึ้น Passengers (2008)
12 millions hit, on his angle alone And he hasn't even started the engine.มีคนดูจากกล้องของเขออยู่12ล้านคน ทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มแข่งด้วยซ้ำ Death Race (2008)
How many horse power is in this engine? 500...- กี่แรงม้ากันล่ะเนี่ย Death Race (2008)
Here it is reengineered.นี่คือภาพที่ประกอบร่างแล้ว The Dark Knight (2008)
Sir, they've stopped their engines.ท่านครับ เครื่องยนต์ดับ The Dark Knight (2008)
Liberty, we have the same thing. We've lost both engines.เสรีภาพ เรามี้หมือนกัน แต่เราเสียเครื่องยนต์มั้งสองอันเลย The Dark Knight (2008)
Get down to the engine room now.ไปที่ห้องเครื่องเร็ว The Dark Knight (2008)
You're not challenging me again, are you?ไม่นะนี่ เจ้าจะมาท้าทายชั้นอีกแล้ว,ใช่มั๊ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Engine. Coffee maker. - Check.เครื่องยนต์ เช็ค เครืื่องต้มกาแฟ เช็ค Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We've lost engine one and engine two is no longer on fire.เพราะเครื่องยนต์หนึ่งหยุดทำงานแล้วครับ ..ฉละเครื่องยนต์สองกำลังตามไปติดๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Gentlemen, start your engines.สุภาพบุรุษ เริ่มเครื่องจักรของพวกนาย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Come on! (engine reving) (Doors and windows closing, horn blowing outside)มานี้! เจมส์, เราต้องการปืน ผมเห็นแล้ว The Strangers (2008)
They are challenging our drivers!พวกมันท้าทายคนขับรถของเรา! Episode #1.5 (2008)
Studied physics and engineering in Riyadh, then here in Amman.เรียนด้านฟิสิคส์กับวิศวะที่ริยาดห์ ก่อนย้ายมาอัมมาน Body of Lies (2008)
You see, our chief engineer, who's based out of Ankara he's raised some issues about the insulation.หัวหน้าวิศวกรเราที่กรุงอังการ่า เขาติดใจเรื่องวัสดุที่ใช้น่ะ Body of Lies (2008)
An engineer to discuss business and to show him a good time.ที่เล่นบทเป็นหัวหน้าวิศวกร ตามเวลาที่จัดไว้ Body of Lies (2008)
(STARTS ENGINE)Changeling (2008)
Check the engine;เช็คเครื่องยนต์ Changeling (2008)
(ENGINE RUNNING)(เสียงเครื่อง) Changeling (2008)
I don't think that some of the girls in this house... have even seen their own bodies naked... so they probably don't really want to see your perfectly engineered boobs.ฉันไม่คิดว่าสาวๆที่นี่... ... จะเคยเห็นใครโป๊มาก่อน.. The House Bunny (2008)
Meanwhile, his mother, a bio-engineer at Wyren, has been stealing and stockpiling chemical agents.ขณะที่ แม่ของเขา เป็นวิศวกรชีวะ-เคมีที่ ไวเรน ที่เป็นคนขโมยและเก็บสารเคมี WarGames: The Dead Code (2008)
Sosuke, I'll start the engine first.โซซึเกะ แม่จะไปสตาร์ทรถรอนะ Ponyo (2008)
The engine stoped!เครื่องดับไปแล้วครับ! Ponyo (2008)
One of our best engineers.หนึ่งในวิศวกรชั้นยอดของเรา Pilot (2008)
Engineer got a job building the vault.วิศวกรได้รับงานให้สร้างตู้นิรภัย Pilot (2008)
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา Pineapple Express (2008)
My second favorite civil engineer... behind Hannskarl Bandel, Madison Square Garden.วิศวกรโยธาคนโปรดของฉัน รองลงมาจากฮานสคาร์ล แบนเดล ผู้ออกแบบเมดิสัน สแควร์ การ์เดน Pineapple Express (2008)
As soon as she dies, I'm gonna become a civil engineer.ทันทีที่ยายตาย ฉันจะไปเป็นวิศวกรโยธา Pineapple Express (2008)
Gentlemen, start your engines.สุภาพบุรุษ ติดเครื่องได้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
There is nothing like the purr of a well-tuned engine. That wasn't it.ไม่มีอะไรเหมือนเสียงของเครื่องยนต์ดีๆ และนั่นก็ไม่ใช่ด้วย High School Musical 3: Senior Year (2008)
More challenging mystery is how Miss Bath here forced a 340 pound man to ingest a canister of -75 degree air all by herself.มันเป็นเรื่องลึกลับที่น่าท้าทาย และตอนนี้มิสบาธ มาอยู่ที่นี่แล้ว บังคับให้ชายหนัก 340 ปอนด์ สูดเอาอากาศที่มีอุณหภูมิติดลบ Pathology (2008)
In a secret location, architects, scientists and engineers met... and concluded that there was only one hope for our future:ภายในเขตหวงห้าม,ที่เหล่าสถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์ และนักวิศวะกรใช้ร่วมประชุม ได้ข้อสรุปว่า นั่นเป็นความหวังเดียวของอนาคต City of Ember (2008)
All Pipeworkers, Electricians and Engineers--พนักงานท่อน้ำ ไฟฟ้า วิศวกร ทั้งหมด City of Ember (2008)
- Wait! - All Pipeworkers, Electricians, Engineers, report immediately.พนักงานท่อน้ำ ไฟฟ้า วิศวกร ทั้งหมด รายงานตัวด่วน City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enginA crowd soon gathered around the fire engine.
enginA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
enginAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
enginA steam engine transforms heat into power.
enginBefore the fire engine arrived, the whole house was burnt down.
enginBob become an engineer.
enginClive wants to be an electronic engineer.
enginCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
enginCut the engine.
enginEngineering service will be taken up by the Japanese company.
enginEngineers are crazy about solar energy.
enginEvery Sunday, Takashi loves to adjust his car's engine.
enginFire engines have priority over other vehicles.
enginFive fire engines rushed to the scene of the fire.
enginGear an engine to the front wheels.
enginHave you checked the engine.
enginHe bowed out as engineer.
enginHe contrived a new engine that does not use gas.
enginHe devised a new engine to use less gas.
enginHe grew up to be an engineer.
enginHe is an able engineer.
enginHe is going to be an engineer.
enginHe makes a test of an engine everyday.
enginHe stalled the engine three times.
enginHe wants to be an engineer.
enginHe was an engineer and was treated as such.
enginHis work is in engineering.
enginHorses used to pull road-rollers, but the steamroller arrived with the invention of the steam engine.
enginHow can I start the engine?
enginHow many engineers took part in the conference?
enginI am going to be an engineer.
enginI felt the engine running.
enginI got engine going.
enginI had some engine trouble yesterday.
enginI had to go to my office by bus because my car had engine trouble.
enginI have five sons. Two of them are engineers, another is a teacher, and the others are students.
enginI have to go soon because I left the engine running.
enginI like the new guy. He's not afraid to take on challenging work.
enginIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
enginI plan to take up engineering at college.
enginIs this engine functional?
enginIt is challenging and I am learning a lot.
enginIt is doubtful if we can get the engine working.
enginI want to be an engineer.
enginKentaro was tired and moreover his car's engine had got hot so he stopped driving.
enginLeave the engine running.
enginLet's hope this boat engine doesn't give up the ghost when we're half way to Hawaii.
enginMr Hasimoto started the engine.
enginMr Hirano is looked up to as an excellent engineer.
enginMr Smith had three sons who became engineers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักร[N] machine, See also: machinery, engine
นายช่างใหญ่[N] chief engineer, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าช่าง
ปรับโครงสร้าง[V] restructure, See also: reengineer, Example: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ
พันธุวิศวกรรม[N] genetic engineering, Example: ปัจจุบันความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรมเกิดขึ้นกับจุลินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในอนาคตอันใกล้เราจะสามารถใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ได้, Thai definition: เทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีน จากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่ง เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่
วิศวกรรมไฟฟ้า[N] electrical engineering, Example: คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้เปิดสอนวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 2535 เป็นรุ่นแรก, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางไฟฟ้ามาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิศวกรรมเคมี[N] chemical engineering, Example: วิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางเคมีมาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิศวกรรมศาสตร์[N] engineering, Example: ผู้ที่จะสมัครตำแหน่งนี้ต้องมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรืออุตสาหการ, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหาบัณฑิต[N] holder of a master's degree, See also: Master (of science, engineering, medicine), Example: ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับปริญญาโท
รถหวอ[N] fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count unit: คัน, Thai definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
วิชาช่าง[N] engineering, Example: นักศึกษากลุ่มนี้สอบวิชาช่างได้เกรดเอทุกคน, Thai definition: ความรู้ที่เกี่ยวกับช่าง
วิศวกรช่างกล[N] mechanical engineer, Ant. คน, Example: บริษัทของเรายังต้องการวิศวกรช่างกลอีกเป็นจำนวนมาก
วิศวกรไฟฟ้า[N] electrical engineer, Ant. คน, Example: ในเรื่องรายละเอียดนั้น คงจะต้องทิ้งให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าที่ต้องให้ความสนใจ
วิศวกรโยธา[N] civil engineer, Ant. คน, Example: พ่ออยากให้ลูกเป็นวิศวกรโยธา ทั้งๆ ที่ลูกยืนยันว่าจะเรียนสถาปัตย์
วิศวกรรม[N] engineering, Example: ดร. การุญได้รับการติดต่อให้ไปนั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(จำกัด), Thai definition: การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต[N] Bachelor of Science in Engineering, Example: พี่ยอดจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2533
วิศวกรเหมืองแร่[N] mining engineer, Ant. คน, Example: ความฝันที่อยากจะเป็นวิศวกรเหมืองแร่สำเร็จไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว เหลือเพียงแต่รอวันที่จะจบการศึกษา
วิศวกรอุตสาหการ[N] industrial engineer, Ant. คน, Example: เขาเป็นวิศวกรอุตสาหการที่ฝากชีวิตไว้กับโรงงานนี้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์[N] Faculty of Engineering, Example: คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ, Count unit: คณะ, Thai definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มีหลายสาขา เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
เครื่องยนต์[N] engine, See also: motor, machine, Syn. เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก, Example: เรือที่ใช้หาปลาในปัจจุบันเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์แทบทั้งสิ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่
เครื่องยนต์กลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Example: มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเครื่องยนต์กลไกที่จะให้ความสะดวกสบายกับตัวเอง
เครื่องกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่อง[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก, Example: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว, Count unit: เครื่อง
เครื่องกลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count unit: เครื่อง
เครื่องจักร[N] machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เผาหัว[V] warm up the piston head of a diesel engine before ignition, See also: heating the sparking plug, Example: รถคันนี้ต้องเผาหัวก่อนติดเครื่องยนต์ทุกครั้ง, Thai definition: ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้น้ำมันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง
ฝีจักร[N] velocity, See also: speed, engine power, Example: กัปตันเร่งความเร็วเรือเต็มฝีจักรเพื่อหนีให้พ้นพายุ, Thai definition: กำลังจักรที่หมุน
วิศวกรรมเครื่องกล[N] mechanical engineering, Example: น้องของเขาจบวิศวกรรมเครื่องกลมาจึงไปทำงานในโรงงาน, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา[N] civil engineering, Example: ปัจจุบันนี้มีคนเลือกเรียนวิศวกรรมโยธาน้อยลง, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลหการ[N] metallurgical engineering, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมแหล่งน้ำ[N] water resources engineering, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ[N] industrial engineering, Example: เขาได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์
ไอพ่น[N] jet engine, Thai definition: ชื่อเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งซึ่งเผาเชื้อเพลิงให้เป็นแก๊สพุ่งออกมาตามท่อด้วยความดันสูงมาก ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนได้, เรียกเครื่องบินที่ใช้กำลังด้วยเครื่องยนต์เช่นนั้นว่า เครื่องบินไอพ่น
เดินเครื่อง[V] operate, See also: work, move, start (the engine), function, go, run, Syn. ขับเคลื่อน, เคลื่อน, ติดเครื่อง, Example: เครื่องจักรกำลังเดินเครื่องทำงาน
ติดเครื่อง[V] start up the motor, See also: set the machine in motion, start an engine, Syn. เดินเครื่อง, Example: คนขับเรือติดเครื่อง เตรียมออกเรือในอีก 5 นาที, Thai definition: เปิดเครื่องให้เริ่มการทำงาน
ทหารช่าง[N] army engineer, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหน่วยทหารช่างขึ้น ในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, Thai definition: หน่วยทหารที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมของกองทัพ
นายช่าง[N] engineer, See also: mechanician, technician, Syn. วิศวกร, Example: นายช่างสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบงานด้านวิศวกรรม
รถดับเพลิง[N] fire engine, See also: fire truck, Example: เกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ไม่มีรถดับเพลิงไปดับไฟเลยสักคันเดียว, Count unit: คัน
รถจักร[N] locomotive, See also: engine, Example: ชาวอังกฤษประดิษฐ์รถจักรไอน้ำ ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตนเองได้เป็นผลสำเร็จ, Count unit: ขบวน
ยันตรกรรม[N] mechanical engineering, Thai definition: วิชาเครื่องกล
ช่าง[N] technician, See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan, Syn. นายช่าง, Example: เมื่อคืนนี้โทรทัศน์ที่บ้านเสียคุณพ่อต้องโทรศัพท์ไปตามช่างให้มาซ่อม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ช่างกล[N] engineer, See also: mechanic, Syn. นายช่าง, Example: เขาเป็นช่างกลอยู่กรมอู่ทหารเรือ, Count unit: คน
จรวด[N] rocket, See also: space vehicle, rocket engine, missile, Example: เมื่อนักบินอวกาศจะนำจรวดกลับลงสู่พื้นโลกเขาจะต้องนำจรวดลงสู่พื้นดินในช่วงที่มีอากาศดี, Count unit: ลำ, ลูก, Thai definition: อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เชื่อเพลิงในตัวเองเผาไหม้เป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้าย มีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
ดับเครื่อง[V] stop the engine, Example: การจราจรอันคับคั่งเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ที่สุดคนขับก็ดับเครื่องและรอรถติด, Thai definition: ทำให้เครื่องยนต์เครื่องกลไกเป็นต้นหยุด
ต้นกล[N] chief engineer, See also: chief engineer, Syn. หัวหน้าช่างกล, Example: ต้นกลกำลังซ่อมเครื่องยนต์อยู่ใต้ท้องเรือ, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าช่างกลในเรือเดินทะเล เรือรบ เป็นต้น
วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต[N] Doctor of Engineering, See also: D.Eng., Syn. วศ.ด.
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Engineering, See also: B.Eng., Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Engineering, See also: M.Eng., Syn. วศ.ม.
หัวรถจักร[N] engine, See also: locomotive, Example: หัวรถจักรวิ่งด้วยความเร็ว 145 กิโลเมตร
ดับเครื่องยนตร์[V] cut out an engine, See also: switch off an engine, stop the motor, Syn. ดับเครื่อง, Example: จริงๆ แล้วผู้ขับขี่ควรดับเครื่องยนต์ก่อนเติมน้ำมันทุกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างเครื่องจักร[n. exp.] (chang khreūangjak) EN: engineer   
ช่างกล[n.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่างยนต์[n.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer   FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
ฝีจักร[n.] (fījak) EN: velocity ; speed ; engine power   FR: vitesse [f]
ห้องเครื่องยนต์[n. exp.] (hǿng khreūangyon) EN: engine room   
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang kon) EN: chief engineer   
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dūlaē rabop āwusō) EN: senior system engineer   
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่องดีเซล[n. exp.] (khreūang dīsēl) EN: diesel engine   FR: moteur diesel [m]
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment   FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องยนต์[n.] (khreūangyon) EN: motor ; engine ; machine   FR: moteur [m]
เครื่องยนต์[X] (khreūangyon) EN: [classifier : motors, engines]   FR: [classificateur : moteurs]
เครื่องยนต์ไอพ่น[n. exp.] (khreūangyon aiphon) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์แบบจรวด[n. exp.] (khreūangyon baēp jaruat) EN: rocket engine   FR: moteur de fusée [m]
เครื่องยนต์แบบเจ๊ท[n. exp.] (khreūangyon baēp jēt) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์ลูกผสม[n. exp.] (khreūangyon lūk phasom) EN: hybrid engine   FR: moteur hybride [m]
กระบอกสูบ[n. exp.] (krabøksūp) EN: cylinder (of an engine) ; cylinder (of a pump)   FR: cylindre (de moteur) [m]
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine)   
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
น้ำมันขี้โล้[n. exp.] (nāmman khīlø) EN: used engine oil   
น้ำมันเครื่อง[n. exp.] (nāmman khreūang) EN: engine oil   FR: huile de moteur [f]
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug   
ประกอบเครื่องยนต์[v. exp.] (prakøp khreūangyon) EN: assemble engines   
ปรับโครงสร้าง[v.] (prap khrōngsāng) EN: restructure ; reengineer   
โปรแกรมค้นหา[n. exp.] (prōkraēm khonhā) EN: search engine   FR: moteur de recherche [m]
รื้อเครื่องจักร[v. exp.] (reū khreūang jak) EN: strip a machine ; strip an engine   FR: démonter un moteur ; démonter une machine
โรงเรียนช่างกล[n. exp.] (rōngrīen chang kon) EN: school of engineering   
รถดับเพลิง[n. exp.] (rot dapphloēng) EN: fire engine ; fire truck   FR: autopompe [f] ; véhicule d'incendie [f] ; voiture de pompiers [f]
รถจักร[n.] (rotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine   FR: locomotive [f]
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
สายพาน[n. exp.] (sāiphān) EN: engine belt   FR: courroie de transmission [f]
แต่งเครื่องรถ[v. exp.] (taeng khreūang rot) EN: tune a car engine   
ทหารช่าง[n. exp.] (thahān chāng) EN: military engineer   FR: ingénieur militaire [m]
ท้าทาย[adj.] (thāthāi) EN: challenging   FR: stimulant
ติดเครื่อง[v. exp.] (tit khreūang) EN: start an engine start up   FR: démarrer ; démarrer le moteur ; mettre en marche ; mettre en route
ต้นกล[n.] (ton kon) EN: chief engineer   FR: ingénieur en chef [m]
วิชาช่าง[n. exp.] (wichā chang) EN: engineering   
วิศวะ[n.] (witsawa) EN: engineering   FR: ingénierie [f]
วิศวกรรม[n.] (witsawakam) EN: engineering   FR: ingénierie [f] ; génie civil [m]
วิศวกรรมบัณฑิต[n. exp.] (witsawakam bandit) EN: bachelor of engineering   
วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakam faifā) EN: electrical engineering   FR: ingénierie électrique [f]
วิศวกรรมการกีฬา[n. exp.] (witsawakam kānkīlā) EN: sport engineering   
วิศวกรรมการผลิต[n. exp.] (witsawakam kān phalit) EN: production engineering   
วิศวกรรมเคมี[n. exp.] (witsawakam khēmī) EN: chemical engineering   FR: ingénierie chimique [f] ; génie chimique [m]
วิศวกรรมเครื่องกล[n. exp.] (witsawakam khreūang kon) EN: mechanical engineering   FR: ingénierie mécanique [f]
วิศวกรรมศาสตร์[n.] (witsawakamsāt) EN: engineering   FR: ingénierie [f]
วิศวกรรมอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakam utsāhakān) EN: industrial engineering   FR: ingénierie industrielle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGINE    IH1 N JH AH0 N
ENGINE    EH1 N JH AH0 N
ENGINED    EH1 N JH AH0 N D
ENGINES    EH1 N JH AH0 N Z
AVENGING    AH0 V EH1 N JH IH0 NG
ENGINEER    E21 N JH AH0 N IH1 R
ENGINE'S    EH1 N JH AH0 N Z
ENGINES'    EH1 NG G AH0 N Z
ENGINEERS    EH2 N JH AH0 N IH1 R Z
REENGINEER    R IY0 EH2 N JH AH0 N IH1 R
SCAVENGING    S K AE1 V AH0 N JH IH0 NG
ENGINEERS'    EH2 N JH AH0 N IH1 R Z
ENGINEERED    EH2 N JH AH0 N IY1 R D
ENGINEER'S    EH2 N JH AH0 N IY1 R Z
SWEARENGIN    S W EH1 R IH0 NG AH0 N
ENGINEERING    EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG
CHALLENGING    CH AE1 L AH0 N JH IH0 NG
BIOENGINEER    B AY2 OW0 EH2 N JH AH0 N IH1 R
BIOENGINEERED    B AY2 OW0 EH2 N JH AH0 N IH1 R D
REENGINEERING    R IY0 EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG
BIOENGINEERING    B AY2 OW0 EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engine    (n) (e1 n jh i n)
engines    (n) (e1 n jh i n z)
avenging    (v) (@1 v e1 n jh i ng)
engineer    (v) (e2 n jh i n i@1 r)
engineers    (v) (e2 n jh i n i@1 z)
revenging    (v) (r i1 v e1 n jh i ng)
engineered    (v) (e2 n jh i n i@1 d)
gas-engine    (n) - (g a1 s - e n jh i n)
scavenging    (v) (s k a1 v i n jh i ng)
challenging    (v) (ch a1 l @ n jh i ng)
engineering    (v) (e2 n jh i n i@1 r i ng)
fire-engine    (n) - (f ai1 @ r - e n jh i n)
gas-engines    (n) - (g a1 s - e n jh i n z)
fire-engines    (n) - (f ai1 @ r - e n jh i n z)
pilot-engine    (n) - (p ai1 l @ t - e n jh i n)
steam-engine    (n) - (s t ii1 m - e n jh i n)
engine-driver    (n) - (e1 n jh i n - d r ai v @ r)
pilot-engines    (n) - (p ai1 l @ t - e n jh i n z)
steam-engines    (n) - (s t ii1 m - e n jh i n z)
engine-drivers    (n) - (e1 n jh i n - d r ai v @ z)
traction-engine    (n) - (t r a1 k sh @ n - e n jh i n)
traction-engines    (n) - (t r a1 k sh @ n - e n jh i n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfalltechnik {f}waste engineering [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction [Add to Longdo]
Anlagenbetriebstechnik {f}plant operations engineering [Add to Longdo]
Anlagentechnik {f}installation engineering [Add to Longdo]
Antriebsmaschine {f} [techn.]main engine; prime mover [Add to Longdo]
Antriebstechnik {f} [techn.] | elektrische Antriebstechnik {f}propulsion technology; drive engineering | electrical drive engineering [Add to Longdo]
Anwendungstechnik {f}applications engineering [Add to Longdo]
Anwendungstechniker {m}application engineer [Add to Longdo]
Anwendungstechniker {m}applications engineer [Add to Longdo]
Apparatebau {m}apparatus engineering [Add to Longdo]
Ausgrabungsingenieur {m}excavation engineer [Add to Longdo]
Außendiensttechniker {m}field engineer [Add to Longdo]
Automatisierungstechnik {f}automation; automation engineering [Add to Longdo]
Bauingenieur {m}; Bauingenieurin {f}civil engineer [Add to Longdo]
Bauingenieurwesen {n}civil engineering [Add to Longdo]
Baustahl {m} | allgemeine Baustähleconstruction steel; structural steel; engineering steel | general engineering steels [Add to Longdo]
Bauwesen {n}civil engineering; architecture [Add to Longdo]
Benzinmotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.] [Add to Longdo]
Biotechnologie {f}; Biotechnik {f}biotechnology; bioengineering [Add to Longdo]
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company [Add to Longdo]
durch Biotechnik gewachsenbioengineered [Add to Longdo]
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering [Add to Longdo]
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating [Add to Longdo]
Computertechnik {f}; Rechentechnik {f}computer engineering [Add to Longdo]
Dampfmaschine {f} | Dampfmaschinen {pl}steam engine | steam engines [Add to Longdo]
Datenschutzbeauftragte {m,f}; Datenschutzbeauftragterdata security engineer; data protection registrar [Add to Longdo]
Dieselmotor {m}diesel engine [Add to Longdo]
Diplomingenieur {m}graduate engineer [Add to Longdo]
Doppelstrom-Strahltriebwerk {n}turbo-jet fan engine [Add to Longdo]
Drehkolbenmotor {m}rotary engine [Add to Longdo]
Drehzahlrückstellung {f}engine-speed reduction [Add to Longdo]
Düsentriebwerk {n}jet engine [Add to Longdo]
Einsatzvorbereitung {f}application engineering [Add to Longdo]
Einspritzmotor {m}fuel-injected engine; engine with fuel injection [Add to Longdo]
Elektroingenieur {m}; Elektroingenieurin {f} | Elektroingenieure {pl}electrical engineer | electrical engineers [Add to Longdo]
Elektrotechnik {f}electrical engineering [Add to Longdo]
Energietechnik {f} | elektrische Energietechnikpower engineering | electrical engineering [Add to Longdo]
Entsorgungstechnik {f}disposal technology; disposal engineering [Add to Longdo]
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer [Add to Longdo]
Fahrzeugtechnik {f}automotive engineering [Add to Longdo]
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering [Add to Longdo]
Feinmechaniker {m}; Feinmechanikerin {f}precision mechanic; precision engineer [Add to Longdo]
Feinwerktechnik {f}precision engineering; precision mechanics [Add to Longdo]
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory [Add to Longdo]
Fertigungstechnik {f}; Produktionstechnik {f}production engineering [Add to Longdo]
Feuerwehrauto {n}fire engine [Add to Longdo]
Flugmotorenhersteller {m}aero engine maker [Add to Longdo]
Fördermaschine {f}hauling engine [Add to Longdo]
Fördertechnik {f}hoisting and conveying engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer [Add to Longdo]
イオンエンジン[, ion'enjin] (n) ion engine [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG [Add to Longdo]
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
エアブリージングエンジン[, eaburi-jinguenjin] (n) air breathing engine [Add to Longdo]
エンジニア[, enjinia] (n) engineer; (P) [Add to Longdo]
エンジニアリング[, enjiniaringu] (n) engineering; (P) [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics [Add to Longdo]
エンジニアリングワークステーション[, enjiniaringuwa-kusute-shon] (n) {comp} engineering workstation; EWS [Add to Longdo]
エンジン[, enjin] (n) engine; (P) [Add to Longdo]
エンジンを吹かす[エンジンをふかす, enjin wofukasu] (exp,v5s) to rev up the engine [Add to Longdo]
エンジンオイル[, enjin'oiru] (n) engine oil; motor oil [Add to Longdo]
エンジンストップ[, enjinsutoppu] (n) (See エンスト) engine stall (wasei [Add to Longdo]
エンジンブレーキ[, enjinbure-ki] (n) engine brake [Add to Longdo]
エンジン故障[エンジンこしょう, enjin koshou] (n) engine failure [Add to Longdo]
エンジン発動機[エンジンはつどうき, enjin hatsudouki] (n) engine [Add to Longdo]
エンスト[, ensuto] (n) (abbr) (See エンジンストップ) engine stall [Add to Longdo]
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics [Add to Longdo]
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster) [Add to Longdo]
オイル[, oiru] (n) oil; engine oil; kerosene; (P) [Add to Longdo]
オイルエンジン[, oiruenjin] (n) oil engine [Add to Longdo]
カスタマーエンジニア[, kasutama-enjinia] (n) {comp} customer engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[, kasutamaenjinia] (n) {comp} customer engineer; CE [Add to Longdo]
ガスエンジン[, gasuenjin] (n) gasengine [Add to Longdo]
ガス機関[ガスきかん, gasu kikan] (n) gas engine [Add to Longdo]
ガソリンエンジン[, gasorin'enjin] (n) gasoline engine; petrol engine [Add to Longdo]
ガソリンカー[, gasorinka-] (n) gasoline engine car; petrol engine car [Add to Longdo]
キングペンギン[, kingupengin] (n) (See 王様ペンギン) king penguin (Aptenodytes patagonicus) [Add to Longdo]
グーグル;ググル[, gu-guru ; guguru] (n) {comp} Google (WWW search engine) [Add to Longdo]
ググる[, gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine) [Add to Longdo]
グラフィックエンジン[, gurafikkuenjin] (n) {comp} graphic engine [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) [Add to Longdo]
ケープペンギン[, ke-pupengin] (n) Cape penguin; African penguin; blackfooted penguin; jackass penguin (Spheniscus demersus) [Add to Longdo]
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer [Add to Longdo]
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish [Add to Longdo]
サーチエンジン[, sa-chienjin] (n) {comp} search engine [Add to Longdo]
サーチエンジンポジショニング[, sa-chienjinpojishoningu] (n) {comp} search engine positioning [Add to Longdo]
サーチエンジン最適化[サーチエンジンさいてきか, sa-chienjin saitekika] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
サーチエンジン対策[サーチエンジンたいさく, sa-chienjin taisaku] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
システムエンジニア[, shisutemuenjinia] (n) {comp} systems engineer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国工程院[Zhōng guó Gōng chéng yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Engineering [Add to Longdo]
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, / ] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine) [Add to Longdo]
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便 / 便] retort with challenging questions; debate [Add to Longdo]
传动[chuán dòng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] drive (transmission in an engine) [Add to Longdo]
传动器[chuán dòng qì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] drive (engine) [Add to Longdo]
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] value engineering [Add to Longdo]
内燃[nèi rán, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ, / ] internal combustion (engine) [Add to Longdo]
内燃机[nèi rán jī, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ, / ] internal combustion engine [Add to Longdo]
內燃机[nèi rán jī, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ, / ] internal combustion engine [Add to Longdo]
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] chemical engineering [Add to Longdo]
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, ] chemical engineering; chemical industry [Add to Longdo]
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, / ] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨) [Add to Longdo]
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, / ] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine) [Add to Longdo]
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc) [Add to Longdo]
周永康[Zhōu Yǒng kāng, ㄓㄡ ㄩㄥˇ ㄎㄤ, ] Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician [Add to Longdo]
喷气式[pèn qì shì, ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] jet (engine) [Add to Longdo]
喷气发动机[pēn qì fā dòng jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] jet engine [Add to Longdo]
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering [Add to Longdo]
土木工程[tǔ mù gōng chéng, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] civil engineering [Add to Longdo]
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] genetic engineering [Add to Longdo]
容积效率[róng jī xià lǜ, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄩˋ, / ] volumetric efficiency (engine technology) [Add to Longdo]
工兵[gōng bīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥ, ] military engineer [Add to Longdo]
工业大学[gōng yè dà xué, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Technical University; university, mostly for Engineering Sciences [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking [Add to Longdo]
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering [Add to Longdo]
工程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer [Add to Longdo]
引擎[yǐn qíng, ˇ ㄑㄧㄥˊ, ] engine (transliteration) [Add to Longdo]
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] water-induction engineering [Add to Longdo]
爱问[Ài wèn, ㄞˋ ㄨㄣˋ, / ] iAsk.com, the search engine of Sina 新浪 [Add to Longdo]
推进机[tuī jìn jī, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧ, / ] engine; propulsion [Add to Longdo]
搜寻引擎[sōu xún yǐn qíng, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] Internet search engine; also written 搜索引擎 [Add to Longdo]
搜狗[Sōu gǒu, ㄙㄡ ㄍㄡˇ, ] Sougou (searching dog) search engine, www.sogou.com [Add to Longdo]
搜索引擎[sōu suǒ yǐn qíng, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ˇ ㄑㄧㄥˊ, ] Internet search engine [Add to Longdo]
李冰[Lǐ bīng, ㄌㄧˇ ㄅㄧㄥ, ] Li Bing (c. 230 BC) historical hydraulic engineer of DuJiangYan 都江堰 [Add to Longdo]
柴油机[chái yóu jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, / ] diesel engine [Add to Longdo]
柴油发动机[chái yóu fā dòng jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] diesel engine [Add to Longdo]
核工程[hé gōng chéng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] nuclear engineering [Add to Longdo]
核火箭发动机[hé huǒ jiàn fā dòng jī, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] nuclear rocket engine [Add to Longdo]
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] mechanical engineering [Add to Longdo]
机油[jī yóu, ㄐㄧ ㄧㄡˊ, / ] engine oil [Add to Longdo]
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] locomotive; train engine car; scooter [Add to Longdo]
比例尺[bǐ lì chǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄔˇ, ] scale; architect's scale; engineer's scale [Add to Longdo]
气缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, / ] cylinder (engine) [Add to Longdo]
水利工程[shuǐ lì gōng chéng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] hydraulic engineering [Add to Longdo]
水暖工[shuǐ nuǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, ] plumber; heating engineer [Add to Longdo]
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, ] cylinder (of steam engine or internal combustion engine) [Add to Longdo]
消防车[xiāo fáng chē, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄔㄜ, / ] fire engine [Add to Longdo]
火车头[huǒ chē tóu, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ, / ] train engine; locomotive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
データエンジン[でーたえんじん, de-taenjin] data engine [Add to Longdo]
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE) [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer) [Add to Longdo]
検索エンジン[けんさくエンンジン, kensaku ennjin] search engine [Add to Longdo]
検索エンジン[けんさくエンンジン, kensaku ennjin] search engine [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
推論エンジン[すいろんエンジン, suiron enjin] inference engine [Add to Longdo]
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering) [Add to Longdo]
エンジン[えんじん, enjin] engine [Add to Longdo]
工学[こうがく, kougaku] engineering [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top