Search result for

engaged

(47 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engaged-, *engaged*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engaged    [ADJ] ซึ่งกำลังสู้รบ
engaged    [ADJ] ซึ่งหมั้นหมายกัน, Syn. affianced, betrothed
engaged    [ADJ] ที่กำลังยุ่งอยู่กับ, See also: ยุ่งอยู่กับ, ไม่ว่าง, ที่กำลังทำงานอยู่, Syn. busy, occupied

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engagedAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
engagedThe number is engaged.
engagedJill is engaged to jack.
engagedMrs. Smith is actively engaged in volunteer work.
engagedThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.
engagedThe doctors are engaged in cancer research.
engagedAt that time she was engaged in operating a tractor.
engagedThe actress said that she was engaged to a banker.
engagedThe vigorous man is engaged in diverse activities.
engagedThe vigorous man is engaged in diverse activities.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันตู    [V] fight, See also: engaged in combat, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, Example: ผมไม่ปรารถนาจะเข้าไปพันตูกับฝ่ายเขาเด็ดขาด, Thai definition: ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน, Notes: (ชวา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองแล้ว[X] (jøng laēo) EN: engaged   
ไม่ว่าง[adj.] (mai wāng) EN: busy ; engaged ; not free ; occupied ; in use   FR: occupé ; indisponible ; pas libre
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
หมั้นแล้ว[adj.] (man laēo) EN: engaged   FR: fiancé
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ติดนัด[v. exp.] (tit nat) EN: have a date ; have an appointment ; be engaged   
ติดงาน[v. exp.] (tit ngān) EN: have work to do ; be busy ; be engaged   
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGAGED    EH0 N G EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engaged    (v) (i1 n g ei1 jh d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brautleute {pl}engaged couple [Add to Longdo]
Besetztzeichen {n}engaged signal [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
言い交す;言交す[いいかわす, iikawasu] (v5s,vt) to have a chat with; to promise; to get engaged [Add to Longdo]
工手[こうしゅ, koushu] (n) person engaged in public engineering works [Add to Longdo]
手透き;手隙;手すき;手空き;手明き[てすき(手透き;手隙;手すき;手空き);てあき(手空き;手明き), tesuki ( te suki ; te geki ; te suki ; te aki ); teaki ( te aki ; te aki )] (n,adj-no) (1) not busy; unengaged; being free; (2) leisure [Add to Longdo]
従事者[じゅうじしゃ, juujisha] (n) someone engaged in a certain pursuit; practitioner; worker; employee [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 committed \committed\ adj.
   1. Bound or obligated, as under a pledge to a particular
    cause, action, or attitude. Opposite of {uncommitted}.
 
   Note: [Narrower terms: {bound up, involved, wrapped up};
      {dedicated, devoted}; {pledged, sworn}]
      [WordNet 1.5]
 
   2. Associated in an exclusive sexual relationship; also
    called {attached}. Opposite of {unattached}.
 
   Note: [Narrower terms: {affianced}, {bespoken}, {betrothed},
      {engaged}, {pledged}, {promised}(predicate); {married}]
      [Also See: {loving}.]
 
   Syn: attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Consigned involuntarily to custody, as in a prison or
    mental institution.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engaged \En*gaged"\, a.
   1. Occupied; employed; busy.
    [1913 Webster]
 
   2. Pledged; promised; especially, having the affections
    pledged; promised in marriage; affianced; betrothed.
    [1913 Webster]
 
   3. Greatly interested; of awakened zeal; earnest.
    [1913 Webster]
 
   4. Involved; esp., involved in a hostile encounter; as, the
    engaged ships continued the fight.
    [1913 Webster]
 
   {Engaged column}. (Arch.) Same as {Attached column}. See
    under {Attach}, v. t.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engage \En*gage"\, v. t. [imp. & p. p. {Engaged}; p. pr. & vb.
   n. {Engaging}.] [F. engager; pref. en- (L. in) + gage pledge,
   pawn. See {Gage}.]
   1. To put under pledge; to pledge; to place under obligations
    to do or forbear doing something, as by a pledge, oath, or
    promise; to bind by contract or promise. "I to thee
    engaged a prince's word." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To gain for service; to bring in as associate or aid; to
    enlist; as, to engage friends to aid in a cause; to engage
    men for service.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain over; to win and attach; to attract and hold; to
    draw.
    [1913 Webster]
 
       Good nature engages everybody to him. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To employ the attention and efforts of; to occupy; to
    engross; to draw on.
    [1913 Webster]
 
       Thus shall mankind his guardian care engage. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Taking upon himself the difficult task of engaging
       him in conversation.         --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To enter into contest with; to encounter; to bring to
    conflict.
    [1913 Webster]
 
       A favorable opportunity of engaging the enemy.
                          --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) To come into gear with; as, the teeth of one
    cogwheel engage those of another, or one part of a clutch
    engages the other part.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engaged
   adj 1: having ones attention or mind or energy engaged; "she
       keeps herself fully occupied with volunteer activities";
       "deeply engaged in conversation" [syn: {engaged},
       {occupied}]
   2: involved in military hostilities; "the desperately engaged
     ships continued the fight"
   3: reserved in advance [syn: {booked}, {engaged}, {set-
     aside(p)}]
   4: (of facilities such as telephones or lavatories) unavailable
     for use by anyone else or indicating unavailability;
     (`engaged' is a British term for a busy telephone line); "her
     line is busy"; "receptionists' telephones are always
     engaged"; "the lavatory is in use"; "kept getting a busy
     signal" [syn: {busy}, {engaged}, {in use(p)}]
   5: (used of toothed parts or gears) interlocked and interacting;
     "the gears are engaged"; "meshed gears"; "intermeshed twin
     rotors" [syn: {engaged}, {meshed}, {intermeshed}]
   6: having services contracted for; "the carpenter engaged (or
     employed) for the job is sick"
   7: built against or attached to a wall; "engaged columns"

Are you satisfied with the result?

Go to Top