Search result for

energetic

(55 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -energetic-, *energetic*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
energetic    [ADJ] ซึ่งมีพลัง, See also: กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Syn. active, forceful, vigorous
energetic    [ADJ] โดยต้องการพลัง
energetically    [ADV] อย่างมีพลัง, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีกำลังวังชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Energeticsพลังงานศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
energeticEurope is a continent of energetic peoples.
energeticIn those days he was still strong and energetic.
energeticIn those days he was still strong and energetic.
energeticIn those days he was still strong and energetic.
energeticMy uncle would not have employed him but that he was very energetic.
energeticHe isn't as energetic as he once was.
energeticHe isn't as energetic as he once was.
energeticHe is an energetic politician.
energeticShe isn't as energetic as she once was.
energeticShe isn't as energetic as she once was.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
energetic(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,
energetical(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,

English-Thai: Nontri Dictionary
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะมักเขม้น    [ADV] energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
เขม้นขะมัก    [ADV] energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ขะมักเขม้น    [ADV] energetically, See also: actively, enthusiastically, vigorously, Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก, Example: น้องชายดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้นทุกวัน หวังจะสอบให้ติดให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ
แข็งขัน [ADJ] diligent, See also: energetic, Syn. ขยัน, ขันแข็ง, Ant. เฉื่อย, เฉื่อยชา, Example: เขาเป็นคนแข็งขันเจ้านายจึงเอ็นดูเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่มีความกระตือรือร้นหรือทะมัดทะแมงมาก
ฮึก    [ADJ] energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
กระฉับกระเฉง    [ADJ] vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระปรี้กระเปร่า    [ADJ] vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: sluggishly ; unenergetically   FR: lentement ; apathiquement
แข็งขัน[adj.] (khaengkhan) EN: diligent ; energetic   
เข้มแข็ง[adj.] (khemkhaeng) EN: vigorous ; energetic   FR: fort ; énergique ; vigoureux
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
ประเปรียว[v.] (praprīo) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous   FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic   FR: allègre ; enjoué

CMU English Pronouncing Dictionary
ENERGETIC    EH2 N ER0 JH EH1 T IH0 K
ENERGETICALLY    EH2 N ER0 JH EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
energetic    (j) (e2 n @ jh e1 t i k)
energetically    (a) (e2 n @ jh e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückspeisung {f}energetic recovery system [Add to Longdo]
energisch; tatkräftig {adj} | energischer; tatkräftiger | am energischsten; am tatkräftigstenenergetic | more energetic | most energetic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[, pichipichi ; pichipichi] (adv,adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
エネルギー論[エネルギーろん, enerugi-ron] (n) energetics [Add to Longdo]
エネルギッシュ[, enerugisshu] (adj-na) energetic (ger [Add to Longdo]
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon [Add to Longdo]
活動的[かつどうてき, katsudouteki] (adj-na) active; dynamic; energetic [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]
気鋭[きえい, kiei] (adj-no,adj-na,n) spirited; energetic; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tì, ㄊㄧˋ, ] energetic; exalted; magnanimous [Add to Longdo]
刚健[gāng jiàn, ㄍㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] energetic; robust [Add to Longdo]
大力[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] energetic; vigorous; vigorously [Add to Longdo]
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] energetic; exciting; of interest [Add to Longdo]
有活力[yǒu huó lì, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, ] energetic; vital [Add to Longdo]
[bēn, ㄅㄣ, / ] energetic; surname Ben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Energetic \En`er*get"ic\, Energetical \En`er*get"ic*al\, a. [Gr.
   ?, fr. ? to work, be active, fr. ? active. See {Energy}.]
   1. Having energy or energies; possessing a capacity for
    vigorous action or for exerting force; active. "A Being
    eternally energetic." --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting energy; operating with force, vigor, and
    effect; forcible; powerful; efficacious; as, energetic
    measures; energetic laws.
 
   Syn: Forcible; powerful; efficacious; potent; vigorous;
     effective; strenuous. -- {En`er*get"ic*al*ly}, adv. --
     {En`er*get"ic*al*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 energetic
   adj 1: possessing or exerting or displaying energy; "an
       energetic fund raiser for the college"; "an energetic
       group of hikers"; "it caused an energetic chemical
       reaction" [ant: {lethargic}, {unenrgetic}]
   2: working hard to promote an enterprise [syn: {energetic},
     {gumptious}, {industrious}, {up-and-coming}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top