ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endowing

EH0 N D AW1 IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endowing-, *endowing*, endow
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I would like to thank Huntington Prep for not only welcoming me into their school... but for endowing me with the honor of valedictorian.ฉันขอขอบคุณโรงเรียนฮันติงตั้น ที่ไม่เพียงแต่จะรับฉันเข้ามา ซ้ำยังประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ฉัน และให้เกียรติฉันกล่าวปราศรัยอำลา The Haunting of Molly Hartley (2008)
Endowing a charity could serve to improve the company's public image.เงินที่ได้จากการบริจาค Guilt (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOWING EH0 N D AW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endowing (v) ˈɪndˈauɪŋ (i1 n d au1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endow \En*dow"\, v. t. [imp. & p. p. {Endowed}; p. pr. & vb. n.
   {Endowing}.] [OF. endouer; pref. en- (L. in) + F. douer to
   endow, L. dotare. See {Dower}, and cf. 2d {Endue}.]
   1. To furnish with money or its equivalent, as a permanent
    fund for support; to make pecuniary provision for; to
    settle an income upon; especially, to furnish with dower;
    as, to endow a wife; to endow a public institution.
    [1913 Webster]
 
       Endowing hospitals and almshouses.  --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. To enrich or furnish with anything of the nature of a gift
    (as a quality or faculty); -- followed by with, rarely by
    of; as, man is endowed by his Maker with reason; to endow
    with privileges or benefits.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top