ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endorsed

EH0 N D AO1 R S T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorsed-, *endorsed*, endors, endorse
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Endorsed by the president.รับรองโดยประธาน The Russia House (1990)
And you endorsed him.และคุณรับรองให้เขา. Last Man Standing (2008)
It's been endorsed by the White Citizens' Council.มันได้รับการรับรอง จากสภาพลเมืองผิวขาว The Help (2011)
He endorsed my decision.เขาเห็นด้วยกับการสินใจของฉัน The Big Sleep No More (2011)
I'm not a preacher. Not endorsed by the secular religion.ผมไม่ไช่สาธุคุณ ผมไม่ได้เป็นที่ยอมรับของศาสนาใดๆ The Mechanic (2011)
The FRIENDS' resort party concept has been endorsed worldwide.ฝ่ายวางแผนของเฟรนรีสอร์ท เป็นฝ่ายวางแผนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก Episode #1.6 (2011)
Our government has endorsed a cornucopia of questionable programs --รัฐบาลของเราเป็นคนรับรอง เรื่องประหลาดมากมาย Identity Crisis (2012)
A plan, in case you've forgotten, that was endorsed by the Fae Elders themselves.แผนน่ะ เผื่อคุณลืมไป แผนที่เฟอาวุโสตั้งขึ้นมาเอง Confaegion (2013)
But I actively endorsed pain.แต่ฉันเจตนาทำให้เกิด ความร้าวฉาน Heroic Origins (2013)
"andrew is heartily endorsed by teachers, firemen,"แอนดริวได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จากครู, นักดับเพลิง Rat King (2015)
Now, I have never endorsed a political candidate before, but this election, I'm making an exception because we have an exceptional candidate running for mayor.ตอนนี้ ผมไม่เคยสนับสนุน ผู้สมัครทางการเมืองมาก่อน แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นข้อยกเว้น เพราะเรามีผู้ลงสมัครที่ยอดเยี่ยม ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี Wesen Nacht (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDORSED EH0 N D AO1 R S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorsed (v) ˈɪndˈɔːst (i1 n d oo1 s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endorse \En*dorse"\, v. t. [imp. & p. p. {Endorsed}; p. pr. &
   vb. n. {Endorsing}.] [Formerly endosse, fr. F. endosser to
   put on the back, to endorse; pref. en- (L. in) + dos back, L.
   dorsum. See {Dorsal}, and cf. {Indorse}.]
   Same as {Indorse}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both endorse and indorse are used by good writers; but
      the tendency is to the more general use of indorse and
      its derivatives indorsee, indorser, and indorsement.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top