ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endangering

EH0 N D EY1 N JH ER0 IH0 NG   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endangering-, *endangering*, endanger
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been nothing more than pebbles in my shoe, slowing me down, endangering my life, risking everything, all I've ever lived for.นายเป็นเศษหินในรองเท้าฉัน เป็นตัวถ่วงฉัน ทำให้ฉันเสี่ยงชีวิต เสี่ยงทุกอย่างที่สำคัญต่อฉัน, แล้วนายยัง Around the World in 80 Days (2004)
If you've exposed yourself to the storm, you're endangering your life.ถ้านายเผชิญหน้ากับพายุ, นายจะทำให้ตัวนายตกอยู่ในอันตราย. Fantastic Four (2005)
Can't risk the bad guy endangering millions of lives for the one.จะเอาชีวิตคนเป็นล้าน มาเสี่ยงเพื่อคนคนเดียวไม่ได้ Chuck Versus the Truth (2007)
By endangering yourself and others.โดยทำให้ตัวคุณและคนอื่นเสื่ยงอันตราย Saw V (2008)
-You are endangering us. -We wouldn't be in danger...คุณจะทำให้พวกเราที่เหลือเป็นอันตราย 24: Redemption (2008)
We could be endangering their safety.We could be endangering their safety. Did You Hear About the Morgans? (2009)
We have to get that woman to a hospital. You know, she's obviously not in her right mind, endangering herself...เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำร้ายตัวเอง... Hot & Bothered (2010)
You are endangering us!คุณทำให้เราตกอยู่ในอันตราย The Flowers of War (2011)
Endangering not just vampires,ซึ่งจะนำพาอันตรายมาไม่เพียงแต่แวมไพร์เ่ท่านั้น Klaus (2011)
Good man or not, he's endangering everyone here.ฉันไม่รู้ว่าเขาทำไปเพราะอะไร แต่เขาเป็นคนดี Mutiny (2011)
I'm charging you with conspiracy and endangering the welfare of this colony.ด้วยข้อหา สมรู้ร่วมคิด และทำให้อาณานิคม ตกอยู่ในอันตราย Vs. (2011)
But to do that without endangering the people closest to me,แต่การจะทำแบบนั้นโดยไม่ทำให้ คนที่ผมรักต้องตกอยู่ในอันตราย Honor Thy Father (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDANGERING EH0 N D EY1 N JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endangering (v) ˈɪndˈɛɪnʤərɪŋ (i1 n d ei1 n jh @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endanger \En*dan"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Endangered}; p. pr.
   & vb. n. {Endangering}.]
   1. To put to hazard; to bring into danger or peril; to expose
    to loss or injury; as, to endanger life or peace.
    [1913 Webster]
 
       All the other difficulties of his reign only
       exercised without endangering him.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To incur the hazard of; to risk. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that turneth the humors back . . . endangereth
       malign ulcers.            --Bacon.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top