Search result for

enabled

(30 entries)
(0.0661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enabled-, *enabled*, enabl, enable
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good thing you enabled my every medical move.คุณทำสิ่งดี ทุกขั้นตอนที่ผมตรวจ Last Resort (2008)
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the Earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form.ที่ระยะทางพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป ดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบของโลก เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำ ในรูปแบบของของเหลว Home (2009)
Plant life fed off the sun's energy, which enabled it to break apart the water molecule and take the oxygen.พืชได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์, มันสามารถแยกโมเลกุลของน้ำ ดึงออกซิเจนออกมา Home (2009)
Voice print and face recognition analysis enabled.การพิสูจน์วิเคราะห์เส้นเสียงและใบหน้าถูกต้อง Star Trek (2009)
This enabled us to scare off our enemies and protect our tribe.ทำให้เราสามารถไล่ศัตรูออกไป และปกป้องเผ่าของเราได้ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
...science I am enabled...ในวันคริสมาสต์นี้ ขอกล่าวแก่... The King's Speech (2010)
It's expensive, e-mail enabled, MP3 player.มันมีราคาแพง ส่งอีเมลได้ เล่น mp3 ได้ A Study in Pink (2010)
So it's a smartphone, it's e-mail enabled. So there was a website for her account.ซึ่งมันเป็นโทรศัพท์ที่สามารถเช็คอีเมลล์ได้ ดังนั้นจะต้องมีเว็บที่มีแอคเคาท์ของเธอ A Study in Pink (2010)
So technology has enabled the search on a scale that might finally be big enough to be able to detect something.เพราะตอนนี้ของเทคโนโลยี เราพร้อมกันสังเกต หลายร้อยล้านของช่อง Are We Alone? (2010)
Which means the truce that's enabled vampires and werewolves to peacefully coexist within The Gates for over a decade... is broken.นั่นหมายความสัญญาสงบศึกชั่วคราว ระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์หมาป่า เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายในเดอะเกทส์ มานานกว่าทศวรรษ เป็นอันจบลง Dog Eat Dog (2010)
The last surgeon broke the dura, which enabled the tumor to mushroom into the brain and down into the spine.หมอศัลย์คนล่าสุดผ่าเข้าไปทำเยื่อสมองชั้นดูราขาด ซึ่งทำให้ก้อนเนื้องอกแพร่กระจายเข้าไปในสมองคล้ายดอกเห็ด และแพร่ลงสู่กระดูกไขสันหลัง\มันเข้าไปหุ้มรอบๆก้านสมอง With You I'm Born Again (2010)
Yeah. But it looks like they've got call forwarding enabled.ครับ แต่ดูเหมือนว่าพวกเธอตั้งฟอร์เวิร์ดสายไว้ Kill Jill (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enabledA spell of fine weather enabled us to get the harvest in safely.
enabledDiligence enabled him to succeed.
enabledHard work enabled him to get good marks.
enabledHard work enabled him to succeed.
enabledHe studied hard, which enabled him to pass the exam.
enabledHis good health enabled him to work till the age of seventy-five.
enabledHis health has enabled him to succeed in life.
enabledHis help enabled me to finish the work.
enabledHis high salary enabled him to live in comfort.
enabledHis intelligence and experience enabled him to deal with the trouble.
enabledHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
enabledHis large income enabled him to live in comfort.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENABLED    EH0 N EY1 B AH0 L D
ENABLED    AH0 N EY1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enabled    (v) (i1 n ei1 b l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] (n,adj-na) available; enabled [Add to Longdo]
非許容[ひきょよう, hikyoyou] (n) not enabled; not permitted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enable \En*a"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Enabled}; p. pr. & vb.
   n. {Enabling}.]
   1. To give strength or ability to; to make firm and strong.
    [Obs.] "Who hath enabled me." --1 Tim. i. 12.
    [1913 Webster]
 
       Receive the Holy Ghost, said Christ to his apostles,
       when he enabled them with priestly power. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To make able (to do, or to be, something); to confer
    sufficient power upon; to furnish with means,
    opportunities, and the like; to render competent for; to
    empower; to endow.
    [1913 Webster]
 
       Temperance gives Nature her full play, and enables
       her to exert herself in all her force and vigor.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top