Search result for

emotions

(47 entries)
(0.061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emotions-, *emotions*, emotion
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionsความรู้สึก [TU Subject Heading]
Emotionsอารมณ์,จิตใจ [การแพทย์]
Emotions in animalsอารมณ์ในสัตว์ [TU Subject Heading]
Emotions in childrenอารมณ์ในเด็ก [TU Subject Heading]
Emotions Involvedการมีอารมณ์ร่วม [การแพทย์]
Emotions, Exteriorisation ofการแสดงออกของอารมณ์ [การแพทย์]
Emotions, Flatไม่ยินดียินร้าย [การแพทย์]
Emotions, Intense Abnormalอารมณ์รุนแรงกังวลเศร้ากลัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา Gandhi (1982)
Mr. Jones, the Greeks did not let their emotions rule their music.คุณ โจนส์, พวกกรีกไม่ใช่อารมณ์ เพื่อกำหนดดนตรีของพวกเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Gets in the way, right? Don't like your emotions getting to you?คุณไม่อยากให้อารมณ์ครอบงำงั้นซิ? The Bodyguard (1992)
In my long legal career, I cannot remember a case... where emotions have been so charged.ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายของฉันยาว ผมจำไม่ได้กรณี ... ที่มีอารมณ์ ดังนั้นการเรียกเก็บเงิน In the Name of the Father (1993)
I would caution you not to be swayed by your emotions.ผมจะไม่เตือนคุณ จะโดนอิทธิพลโดยอารมณ์ของคุณ In the Name of the Father (1993)
We've become bored with watching actors give us phoney emotions.เราเบื่ออารมณ์ปลอมๆ ของนักแสดง The Truman Show (1998)
That and guilt are the two emotions that keep a society humming.ซึ่ง ความผิดคือ มีสองอารมณ์ ที่ทำให้สังคมดำเนินต่อไปได้ The Story of Us (1999)
You can't invest your emotions in a machine.เราจะมีอารมณ์กับเครื่องจักรไม่ได้ Bicentennial Man (1999)
As your experience becomes varied so will the feelings, emotions, sensations stimulated by that experience.เมื่อการรับรู้ของคุณเปลี่ยนไป ความรู้สึก อารมณ์... จะถูกกระตุ้นโดยการรับรู้นั้น Bicentennial Man (1999)
But I can't invest my emotions in a machine.แต่ฉัน... ฉันมีอารมณ์กับเครื่องจักรไม่ได้ Bicentennial Man (1999)
Next week will be the last full of emotionsสัปดาห์ถัดไปจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เต็มรูปแบบของอารมณ์ GTO (1999)
When it comes to emotions, even great heroes can be idiots.เรื่องความรู้สึก แม้วีรบุรุษยังกลายเป็นคนโง่ได้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emotionsBeing a teacher you must learn to keep a tight rein on your emotions.
emotionsHands reveal our inward emotions.
emotionsHe appealed to our emotions.
emotionsHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
emotionsHis speech had an effect on our emotions.
emotionsI don't wanna let my emotions get out.
emotionsIf we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
emotionsI just wanna let my emotions get out.
emotionsIt was very difficult for her to control her emotions.
emotionsLove and hate are opposite emotions.
emotionsPsychology deals with human emotions.
emotionsShe can't control her emotions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[n. exp.] (søpwaē trūat jap ārom) EN: emotion-recognition software   FR: logiciel de reconnaissance des émotions [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMOTIONS    IH2 M OW1 SH AH0 N Z
EMOTIONS    IY1 M OW0 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emotions    (n) (i1 m ou1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities [Add to Longdo]
感慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] (adj-na,n) deep emotion; one's mind is filled with thousand emotions; (P) [Add to Longdo]
感情を殺す[かんじょうをころす, kanjouwokorosu] (exp,v5s) to suppress one's emotions [Add to Longdo]
喜怒[きど, kido] (n) (1) (abbr) joy and anger; (2) (See 喜怒哀楽) human emotions [Add to Longdo]
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] (n) human emotions (joy, anger, pathos, and humor) (humour); (P) [Add to Longdo]
気色立つ[けしきだつ, keshikidatsu] (v5t) (1) to show signs of; (2) to show one's feelings or emotions in one's facial expression or behavior; (3) to put on airs; (4) to be become animated with voices and noise [Add to Longdo]
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P) [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄怀[jì huái, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] emotions expressed in writing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top