หรือคุณหมายถึง elusiveneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elusiveness

IH0 L UW1 S IH0 V N AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elusiveness-, *elusiveness*, elusivenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elusiveness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elusiveness*)
CMU English Pronouncing Dictionary
ELUSIVENESS    IH0 L UW1 S IH0 V N AH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrug {m}delusiveness [Add to Longdo]
Undefinierbarkeit {f}elusiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elusive \E*lu"sive\, a.
   Tending to elude; using arts or deception to escape; adroitly
   escaping or evading; eluding the grasp; fallacious.
   [1913 Webster]
 
      Elusive of the bridal day, she gives
      Fond hopes to all, and all with hopes deceives. --Pope.
   -- {E*lu"sive*ly}, adv. -- {E*lu"sive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elusiveness
   n 1: the quality of being difficult to grasp or pin down; "the
      author's elusiveness may at times be construed as
      evasiveness"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top