Search result for

electronically

(20 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electronically-, *electronically*, electronical
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electronically erasable pelectronically erasable programmable read only memory หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้าใช้ตัวย่อว่า EEPROM (อ่านว่าอีอีพร็อม หรือบางทีอ่านว่า อีพร็อมก็ได้) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't understand why you haven't figured out that they're not communicating electronically anymore.เมื่อไหร่คุณจะเข้าใจเสียที ว่าพวกนั้นเลิกใช้อุปกรณ์สื่อสารกันแล้ว Body of Lies (2008)
Their system logs everyone in and out electronically.ระบบนี้บันทึกทุกคนที่เข้าออก Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I've been monitoring social networking sites to see if the unsubs communicate electronically.ฉันกำลังทำการค้นหา เวปไซต์เครือข่ายทางสังคม เพื่อจับตาดูการส่งสาร ทางอิเลคทรอนิกส์ของฆาตกร Hopeless (2009)
Does volunteering for a scientific experiment in which orgasm was achieved by electronically stimulating the pleasure centers of the brain count?แล้วอาสาสมัครเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ถึงจุดสุดยอดด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อเร้าให้เกิดความพึงพอใจ ตรงศูนย์กลางของสมอง ถูกนับรวมด้วยไหม? The Robotic Manipulation (2010)
Do you think that we could electronically compare the voice we are getting from the shuttle to an old Kino recording of Caine?คุณคิดว่าเราเปรียบเทียบเสียง ที่เราได้รับจากกระสวย กับคีโน่อันเก่าจากบันทึกของเคนได้ไหม Visitation (2010)
You know, the bottles at the Dorset are electronically tracked.นายรู้ใช่มั้ย เครื่องดื่มที่ดอร์เซต ถูกติดตามด้วยอิเล็คทรอนิคส์ Sudden Death (2010)
And in return, he was supposed to transfer our profits electronically... about five fucking minutes ago.และเขาควรจะโอนเงินกำไร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาได้ 5 นาทีแล้ว The Hangover Part II (2011)
- Okay. - Which was sent in electronically.แล้วไง Salt Meets Wound (2011)
We'll have all the schedules printed and distributed both in hard copy and electronically by this afternoon, at which point the budget directorเราจะรีบสั่งพิมพ์และแจกจ่ายตารางเวลา ทั้งในแบบกระดาษแข็งและออนไลน์ ภายในตอนบ่ายวันนี้ ซึ่งผู้จัดการงบประมาณ The Callback (2012)
Oh, I'm sure she does, but I can't find anything electronically.โอ้ ฉันแน่ใจว่าเธอมี แต่ฉันหาทางอิเล็กทรอนิกไม่เจอ A Family Affair (2012)
Can someone open up the main gates electronicallyเป็นไปได้ไหมว่ามีคนเปิดประตูหลัก Killer Within (2012)
The money was electronically transferred out of his account.เงินถูกโอนมาจากบัญชีของเขา Bad Code (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electronicallyTherefore, we try to persuade people not to have cash, to have money electronically transferred.

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRONICALLY    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K AH0 L IY0
ELECTRONICALLY    AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electronically    (a) (i2 l e k t r o1 n i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
電子式[でんししき, denshishiki] (n) {comp} electronic (adj); electronically [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子式[でんししき, denshishiki] electronic (adj), electronically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electronically
      adv 1: by electronic means; "the door opens electronically"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top