หรือคุณหมายถึง electriqü?
Search result for

electrique

(11 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrique-, *electrique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: electric insulator   FR: isolant (électrique) [m]
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้า[adj.] (faifā) EN: electric   FR: électrique
ไฟฟ้ากระแส[n. exp.] (faifā krasaē) EN: electric current   FR: courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระตุก[v. exp.] (faifā kratuk) EN: get an electric shock   FR: recevoir une décharge électrique
จักรยานไฟฟ้า [n. exp.] (jakkrayān faifā) FR: vélo électrique [m]
จักรยานยนต์ไฟฟ้า[n. exp.] (jakkrayānyon faifā) FR: vélomoteur électrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRIQUE    EH2 L EH0 K T R IY1 K

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top