ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electioneering

IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electioneering-, *electioneering*, electioneer
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง[xp] (kitjakam hāsīeng khøng phak kānmeūang) EN: electioneering   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTIONEERING IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electioneering (n) ˈɪlˌɛkʃənˈɪəʳrɪŋ (i1 l e2 k sh @ n i@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊説旅行[ゆうぜいりょこう, yuuzeiryokou] (n) stumping (electioneering) tour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electioneer \E*lec`tion*eer"\, v. i. [imp. & p. p.
   {Electionered}; p. pr. & vb. n. {Electioneering}.]
   To make interest for a candidate at an election; to use arts
   for securing the election of a candidate.
   [1913 Webster]
 
      A master of the whole art of electioneering.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electioneering
   n 1: persuasion of voters in a political campaign [syn:
      {electioneering}, {bell ringing}, {canvassing}]
   2: the campaign of a candidate to be elected [syn:
     {campaigning}, {candidacy}, {candidature}, {electioneering},
     {political campaign}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top