Search result for

dramen

(52 entries)
(1.1704 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramen-, *dramen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dramen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dramen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fallcatti started his working life as a veterinary ornithologist in Turin, staging musical pageants, until book reviews under the pen name Gargeny earned him enough to give up his surgery and concentrate on the production of what he called "ecological" dramasFallcatti begann seine Karriere als Veterinär-Ornithologe in Turin, führte musikalische Schauspiele auf, bis Buchkritiken unter dem Namen Gargeny ihm genug Geld einbrachten, dass er seine Praxis schließen und sich voll auf die Produktion von "ökologischen" Dramen konzentrieren konnte, The Falls (1980)
I like a melodrama, a musical comedy with a plot.Ich mag Melodramen, musikalische Komödien mit einem Plot. Stardust Memories (1980)
She and Donald are so incredibly happy together. - She could never relate to a loser in love.Sie ist mit Donald so glücklich und könnte mit Liebesdramen nichts anfangen. Sting of Steele (1983)
- I am bored of break-up insanity.- Ich will keine Dramen mehr sehen. Sixteen Candles (1984)
Oh, we don't refer to them as soaps, sir.Wir sagen nicht Seifenopern, wir nennen sie FortsetzungsdramenGrappling Steele (1985)
The tangos of our little dramasdie Tangos von unseren kleinen Dramen Tangos, the Exile of Gardel (1985)
DAILY-DRAMA TANGOSTANGOS DER KLEINEN DRAMEN Tangos, the Exile of Gardel (1985)
The daily-drama tangoder kleinen Dramen Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Almost all have returned with their tangos and daily dramas.Fast alle kehrten zurück mit ihren Tangos und kleinen DramenTangos, the Exile of Gardel (1985)
But I hate scenes.Aber ich verabscheue DramenThe Cry of the Owl (1987)
I don't know. Novels, plays, poems.Na ja, Dramen, Gedichte, Romane. The Baron's Bride (1988)
- We're having big dramas back here.- Hier spielen sich Dramen ab. Noises Off... (1992)
OK, so I enjoy cheap romance and drama.OK, ich geb's ja zu, ich stehe auf billige Romanzen und DramenGroin Pains (1992)
"of which we share the trouble, the drama, the problems, the joy."mit denen wir unsere Sorgen, Dramen, Probleme und Freuden teilen." Caro diario (1993)
You're being a drama queen. You'll have to drop that shit if you're gonna be a good father.Du wirst mit diesen großen Dramen aufhören müssen, um ein guter Vater zu sein. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)
Classical repertory, avant-garde plays, tragedies, comedies, historical characters.Klassisches Repertoire, Vorkriegsstücke, Dramen, Komödien, historische Persönlichkeiten. Les grands ducs (1996)
Enough of this fuckin' melodrama.Jetzt reicht es aber mit MelodramenChasing Amy (1997)
Eddington could have killed me back at the refugee camp or when he disabled the Defiant but, in the best melodramas, the villain creates a situation where the hero is forced to sacrifice himself for the people, for the cause...Eddington hätte mich auf der Defiant töten können, wir waren wehrlos. Aber in den besten Melodramen schafft der Schurke eine Situation, wo der Held gezwungen ist, sich für das Volk zu opfern, für die Sache. Eine letzte große Geste. For the Uniform (1997)
She'd throw tantrums, run away...Das gibt Dramen, Tränen, sie läuft weg. The School of Flesh (1998)
This is " Lad and Lass" a play which will interest Viggo. And here are all the Icelandic sagas... Here are several novels by famous Nordic authors.Hier ist "Junge und Mädchen", das kann Viggo am Königlichen Theater vorlesen, und die gesammelten Isländersagas, und hier Romane und Dramen einiger unserer besten Dichter The Honour of the House (1999)
His theater was melodrama... and I believe melodrama was the field... in which Visconti concentrated his skills... his voracious observation, his taste... and his recovery and hybridization of cultures.Sein Theater war stets MeIodram, und ich glaube, dass Visconti gerade in den MeIodramen am besten seine außerordentlichen Fähigkeiten zur geltung gebracht hat: Er ist ein unersättlicher Beobachter, ein Ästhet, besessen von der Idee, die verschiedensten Kunstformen nebeneinander aufleben zu Iassen. Luchino Visconti (1999)
You always play drama, and then you wonder.Du spielst dauernd Dramen und wunderst dich dann. The Taste of Others (2000)
What, because you like drama so much? Come on, it's a good show.Jetzt sag bloß, du stehst mehr auf Dramen und Klassiker. Wild Cards (2000)
Koreans like melodramas.Koreaner mögen MelodramenMy Sassy Girl (2001)
A lot of drama.Lauter DramenRun Away, Little Boy (2001)
Gloria's need for drama, the selfishness, the incessant self regard.Glorias Bedürfnis nach Dramen. Ihre Egozentrik. Ihre maßlose Selbstsucht. Amour Fou (2001)
So far, there's been no major drama, yelling, ugliness... but there will be if I don't find a way to get half a grapefruit for breakfast.Bisher gab's keine Dramen, kein Streit, kein Geschrei. Aber dazu kommt es, wenn du mir nicht eine halbe Grapefruit servierst. Richard in Stars Hollow (2002)
I think it's the drama in life that makes you strong.An Dramen wachsen die Menschen und werden stark! Something's Gotta Give (2003)
Dramas from real life that you refrain from filming.Echte Dramen, die du nicht filmen würdest. The Five Obstructions (2003)
Good. I haven't had enough jealous-vampire crap for one night.Gut. Ich kriege nie genug von VampireifersuchtsdramenChosen (2003)
She's a drama queen, JD.Sie steht auf DramenMy Drama Queen (2003)
I know, because I'm a drama queen, too.Ich weiß es, ich stehe selbst auf DramenMy Drama Queen (2003)
Oh, my God, she does want drama.Meine Güte, sie steht wirklich auf DramenMy Drama Queen (2003)
Which is why I try to stay away from melodramas.Darum versuche ich mich aus Melodramen rauszuhalten. Win a Date with Tad Hamilton! (2004)
Grant absorbs all he can from high society while continuing to perform in season after season of operettas, dramas and light comedy.Grant versuchte, alles aus der vornehmen Gesellschaft aufzunehmen, während er weiterhin Saison um Saison in Operetten, Dramen und leichten Komödien spielte. Cary Grant: A Class Apart (2004)
The way they dealt with adversity, conducted illicit affairs, endured domestic dramas, and planned romantic conquests.Wie sie mit Widrigkeiten umgingen, verbotene Affären hatten, häusliche Dramen ertrugen... DATE MIT MIKE! und romantische Eroberungen planten. Anything You Can Do (2004)
I've had enough drama and mind-fucks, and women are fucking crazy.- Ja. Ich hatte genug Dramen und Frauen sind total bekloppt. Lies, Lies, Lies (2004)
- And there's a lot of drama on the rez.- Und es gibt viele Dramen im Reservat. Totem Mole (2004)
A few hostage dramas later he's learning Danish and is doing well.Zwei Geiseldramen und mehrere Tankstellen später - lernt er prima Dänisch. Adam's Apples (2005)
And I don't want any more drama.und ich will keine weitern DramenInto the Woods (2007)
You're a bitch!Was, und verzichtet auf all diese DramenOne and Only (2007)
No drama,no disruptions.I promise.- Keine Dramen, das verspreche ich. - Du versprichst es? Bad News Blair (2007)
Inspired by the work of Jean Genet... the can'toons of Lynda Barry... and the family dramas of Eugene O'Neill...Inspiriert durch die Werke von Jean Genet, den Cartoons von Lynda Barry und den Familiendramen von Eugene O'Neill. The Savages (2007)
Excuse me. You're all being paid to work, not play Dr Phil.Sie werden alle fürs Arbeiten bezahlt, nicht für PsychodramenHigh School Musical 2 (2007)
- Alice... I told Leonard about this,Ich steh nicht auf DramenLuck Be a Lady (2007)
Look, Sam, I know we have drama, but we're family.Sam, ich weiß, dass wir unsere Dramen hatten, aber wir sind eine Familie. Breach of Trust (2007)
So much energy and drama just trying to find someone who's almost never the right person anyway.So viele Menschen und Dramen nur um jemanden zu finden, der meistens gar nicht der richtige ist. Act Your Age (2007)
Police received a notification of problems with Tyson in the home.Prozesse, Unfälle und Ehedramen. Wir erhielten einen Anruf wegen einer Ruhestörung im Hause Tyson. Tyson (2008)
You know, the whole purpose of that Was so that I wouldn't let "boy drama" run my life anymore.Weißt du, der Sinn des Ganzen war es mein Leben nicht mehr länger Dramen mit Jungs durch bestimmen zu lassen. To C.I.R., with Love (2008)
Dating an Archibald is a tortured process-- the endless supply of family drama, the fact that he never really got over Serena.Mit einem Archibald zusammen zu sein, ist Folter. Die nicht endenden Familiendramen. Die Tatsache, dass Nate nie über Serena hinweggekommen ist. Much 'I Do' About Nothing (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drama {n} | Dramen {pl}drama | dramas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Dramen [draːmən] (n) , pl.
     dramas
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top