Search result for

dani

(47 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dani-, *dani*
Possible hiragana form: だに
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Danish[ADJ] เกี่ยวกับคนเดนมาร์กหรือภาษาเดนมาร์ก
Danish[N] ภาษาเดนมาร์ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
danish(เด'นิช) adj. เกี่ยวกับชาวเดนมาร์ก,ประเทศเดนมาร์กหรือภาษาเดนมาร์ก n. ภาษาเดนมาร์ก
mohammedanism(โมแฮบ'มิดันนิซึม) n. ศาสนาอิสลาม,ศาสนามุสลิม, Syn. Islam

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
danismการให้กู้เงิน (โดยเรียกดอกเบี้ยสูง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daniel!แดเนียล Orphan (2009)
Dani.ดานี่ I, Witness (2015)
Daniel, my son, you have near perfect grades,แดเนียล ลูกพ่อ ลูกได้เกรดสุดยอด New Haven Can Wait (2008)
No, that was danish claus, with a "c."ไม่ นั่นเแดนนิส คลากส์ ที่เขียนด้วยตัว C Chuck in Real Life (2008)
But she did date danish claus longer. Oh, your mother.แต่เธอได้เดทกับ แดนนิส คลาคส์ นานกว่าหนะ โอ้แม่เธอนี่ Chuck in Real Life (2008)
Or was it danish claus with a "c"?หรือ เป็นคน เดนมาร์กนะ ที่นำหน้าด้วย C Chuck in Real Life (2008)
Hello, daniel. Eric said you might be here.เฮลโล่ แดเนียล เอริคบอกว่าเธอน่าจะอยู่ที่นี่ Chuck in Real Life (2008)
And next to me is the always ravishing Dania ramirez.และที่อยู่ข้างผมนี่คือ ดาเนีย รามิเรส ผู้งดงามเสมอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ 24: Redemption (2008)
DanieIs has ordered the embassy to evacuate without even consulting me.Daniel ได้สั่งให้อพยพคนออกจากสถาณทูต 24: Redemption (2008)
Oh, Noah DanieIs isn't that vindictive.ไม่ใช่คนอย่าง Noah Daniels ที่จะเป็นแบบนั้น 24: Redemption (2008)
If DanieIs is hiding anything about SangaIa, he'II be able to dig it up.ถ้า Daniels ปกปิดอะไรเอาไว้เกี่ยวกับเรื่อง Sangala เขาเป็นคนเดียวที่จะค้นหามันออกมาได้ 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daniJack Daniel is Tennessee Whiskey.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอร์แดน[n. prop.] (Jødaēn) EN: Kingdom of Jordan ; Jordan   FR: Jordanie [f]
ประเทศจอร์แดน[n. prop.] (Prathēt Jødaēn) EN: Jordan   FR: Jordanie [f]
ศาสนาอิสลาม[n. exp.] (sātsanā Itsalām) EN: Islam ; islamism ; Mohammedanism ; Muslimism ; Moslemism   FR: islam [m] ; islamisme [m]
ศาสนามุสลิม[n. exp.] (sātsanā Mutsalim) EN: Mohammedanism ; Muslimism ; Islam ; Islamism ; Moslemism   FR: islamisme [m] ; mahométisme [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
DANI    D AA1 N IY0
DANIA    D EY1 N Y AH0
DANIS    D AA1 N IY0 Z
DANICA    D AE1 N IH0 K AH0
DANIEL    D AE1 N Y AH0 L
DANISH    D EY1 N IH2 SH
DANIELL    D AE1 N IY0 L
DANIELE    D AE0 N Y EH1 L
DANIELA    D AE0 N Y EH1 L AH0
DANIELS    D AE1 N Y AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Daniel    (n) (d aa1 n i@ l)
Danish    (n) (d ei1 n i sh)
Daniels    (n) (d aa1 n i@ l z)
Danielle    (n) (d a n i e1 l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だに[, dani] (prt) even [Add to Longdo]
ジョルダンギンザメ[, jorudanginzame] (n) Chimaera jordani (species of deep water cartilaginous ghost shark) [Add to Longdo]
ゼブラフィッシュ[, zeburafisshu] (n) zebrafish (Danio rerio) [Add to Longdo]
ダニエル書[ダニエルしょ, danieru sho] (n) Daniel (book of the Bible) [Add to Longdo]
デーン人[デーンじん, de-n jin] (n) Danish person; Danes; Dane [Add to Longdo]
デニッシュ[, denisshu] (n) Danish (pastry) [Add to Longdo]
デニッシュペストリー[, denisshupesutori-] (n) Danish pastry [Add to Longdo]
デンマーク語[デンマークご, denma-ku go] (n) Danish (language) [Add to Longdo]
フーダニット[, fu-danitto] (n) whodunit [Add to Longdo]
ポストモダニスト[, posutomodanisuto] (adj-no) post-modernist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹尼尔[dān ní ěr, ㄉㄢ ㄋㄧˊ ㄦˇ, / ] Daniel (name), #32,891 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top