หรือคุณหมายถึง dureß?
Search result for

duress

(12 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duress-, *duress*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duressการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duress๑. การขู่เข็ญว่าจะทำร้าย (ก. อาญา)๒. การข่มขู่ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duress (Law)ข่มขู่ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Nontri Dictionary
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; duress   FR: menace [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DURESS    D UH1 R EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duress    (n) (d y u1 r e1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強圧[きょうあつ, kyouatsu] (n,vs) pressure; duress; stress [Add to Longdo]
強迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs,adj-no) compelling; using duress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duress \Du"ress\, n. [OF. duresse, du?, hardship, severity, L.
   duritia, durities, fr. durus hard. See {Dure}.]
   1. Hardship; constraint; pressure; imprisonment; restraint of
    liberty.
    [1913 Webster]
 
       The agreements . . . made with the landlords during
       the time of slavery, are only the effect of duress
       and force.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The state of compulsion or necessity in which a
    person is influenced, whether by the unlawful restrain of
    his liberty or by actual or threatened physical violence,
    to incur a civil liability or to commit an offense.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duress \Du*ress"\, v. t.
   To subject to duress. "The party duressed." --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duress
   n 1: compulsory force or threat; "confessed under duress"

Are you satisfied with the result?

Go to Top