ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duffer

D AH1 F ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duffer-, *duffer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Idiot! Duffer!ปัญญาอ่อน งี่เง่า Like Stars on Earth (2007)
Idiot. Hey, duffer!ปัญญาอ่อน เฮ้ งี่เง่า Like Stars on Earth (2007)
Idiot, duffer, lazy, crazyปัญญาอ่อน งี่เง่า เกียจคร้าน บ้าบอ Like Stars on Earth (2007)
This duffer idiot, what can he achieve?ไอ้เด็กปัญญาอ่อนนี่ จะสำเร็จอะไรได้บ้าง Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dufferBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา[n. exp.] (phīseūa phai lāi thammadā) EN: Common Duffer   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUFFER    D AH1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duffer    (n) dˈʌfər (d uh1 f @ r)
duffers    (n) dˈʌfəz (d uh1 f @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッファー[, daffa-] (n) duffer [Add to Longdo]
ダファー[, dafa-] (n) duffer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duffer \Duf"fer\, n.
   1. A peddler or hawker, especially of cheap, flashy articles,
    as sham jewelry; hence, a sham or cheat. [Slang, Eng.]
    --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. A stupid, awkward, inefficient person.[Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duffer \Duf"fer\, n.
   1. (Mining) See {Shicer}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Zool.) Any common domestic pigeon.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duffer \Duf"fer\, n.
   One who duffs cattle, etc. [Australia]
 
      Unluckily, cattle stealers are by no means so rare as
      would be desirable; they are locally known as duffers.
                          --Baden-Powell.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duffer
   n 1: an incompetent or clumsy person; "as a golfer he was only a
      duffer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top