ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ductile

D AH1 K T AH0 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ductile-, *ductile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ductile[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นเส้นบางได้, See also: ซึ่งทำให้เป็นแผ่นบางได้, Syn. stretchy, elastic, tensile, Ant. taut, tight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle

English-Thai: Nontri Dictionary
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ductileดัดให้อ่อนได้ง่าย [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCTILE D AH1 K T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ductile (j) dˈʌktaɪl (d uh1 k t ai l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zähigkeitseigenschaften {pl}ductile values [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ductile \Duc"tile\, a. [L. ductilis, fr. ducere to lead: cf. F.
   ductile. See {Duct}.]
   1. Easily led; tractable; complying; yielding to motives,
    persuasion, or instruction; as, a ductile people.
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Forms their ductile minds
       To human virtues.           --Philips.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being elongated or drawn out, as into wire or
    threads.
    [1913 Webster]
 
       Gold . . . is the softest and most ductile of all
       metals.                --Dryden.
    -- {Duc"tile*ly}, adv. -- {Duc"tile*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ductile
   adj 1: easily influenced [syn: {ductile}, {malleable}]
   2: capable of being shaped or bent or drawn out; "ductile
     copper"; "malleable metals such as gold"; "they soaked the
     leather to made it pliable"; "pliant molten glass"; "made of
     highly tensile steel alloy" [syn: {ductile}, {malleable},
     {pliable}, {pliant}, {tensile}, {tractile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top