ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drubbing

D R AH1 B IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drubbing-, *drubbing*, drubb
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drubbingWe administered a drubbing to the enemy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกบ้อม[v. exp.] (thūk bǿm) EN: get lambasted ; get a drubbing   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUBBING    D R AH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drubbing    (v) drˈʌbɪŋ (d r uh1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大破[たいは, taiha] (n,vs) serious damage; drubbing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drub \Drub\ (dr[u^]b), v. t. [imp. & p. p. {Drubbed}; p. pr. &
   vb. n. {Drubbing}.] [Cf. Prov. E. drab to beat, Icel. & Sw.
   drabba to hit, beat, Dan. dr[ae]be to slay, and perh. OE.
   drepen to strike, kill, AS. drepan to strike, G. & D. freffen
   to hit, touch, Icel. drepa to strike, kill.]
   To beat with a stick; to thrash; to cudgel.
   [1913 Webster]
 
      Soundly Drubbed with a good honest cudgel.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drubbing
   n 1: a sound defeat [syn: {thrashing}, {walloping}, {debacle},
      {drubbing}, {slaughter}, {trouncing}, {whipping}]
   2: the act of inflicting corporal punishment with repeated blows
     [syn: {beating}, {thrashing}, {licking}, {drubbing},
     {lacing}, {trouncing}, {whacking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top