ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drubbed

D R AH1 B D   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drubbed-, *drubbed*, drubb, drubbe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drubbed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drubbed*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most people just sit around waiting to be drubbed.คนส่วนมากแค่นั่งเฉยๆ รอคอยให้ชนะ Polly Wants a Crack at Her (2010)
And then there are those who do the drubbing.และแล้วก็เป็นคนพวกโน้น ที่เอาชนะไป Polly Wants a Crack at Her (2010)
Riley Drubb speaking.Riley Drubb hier. Netherbeast Incorporated (2007)
Well, reasonable is right in my price range.Vielen Dank, Mister ...? Drubber. Nennen Sie mich Mac. Angels Fall (2007)
Thanks.Mr. Drubber! Angels Fall (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drubbWe administered a drubbing to the enemy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกบ้อม[v. exp.] (thūk bǿm) EN: get lambasted ; get a drubbing   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUBBED    D R AH1 B D
DRUBBING    D R AH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drubbed    (v) drˈʌbd (d r uh1 b d)
drubbing    (v) drˈʌbɪŋ (d r uh1 b i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挨揍[ái zòu, ㄞˊ ㄗㄡˋ, ] to be beaten; to take a drubbing; buffeted; knocked about, #58,529 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tracht Prügel | eine Tracht Prügel verabreichen | eine Tracht Prügel verabreichenflogging; pounding; hiding; drubbing; whipping | to get the stick | to give the stick [Add to Longdo]
verprügelnddrubbing [Add to Longdo]
verprügeltedrubbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大破[たいは, taiha] (n,vs) serious damage; drubbing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drub \Drub\ (dr[u^]b), v. t. [imp. & p. p. {Drubbed}; p. pr. &
   vb. n. {Drubbing}.] [Cf. Prov. E. drab to beat, Icel. & Sw.
   drabba to hit, beat, Dan. dr[ae]be to slay, and perh. OE.
   drepen to strike, kill, AS. drepan to strike, G. & D. freffen
   to hit, touch, Icel. drepa to strike, kill.]
   To beat with a stick; to thrash; to cudgel.
   [1913 Webster]
 
      Soundly Drubbed with a good honest cudgel.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top