Search result for

dreaded

(19 entries)
(3.9724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreaded-, *dreaded*, dread, dreade
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
When Dr. Bell realized the existence of the other side, the thing he dreaded most was the inevitable collision... if our two universes ever came together.เมื่อ ดร. เบลล์ตระหนักถึงสิ่งที่มีชีวิต ที่อยู่อีกโลกหนึ่ง สิ่งซึ่งเขากลัวที่สุด Momentum Deferred (2009)
- I dreaded.และตอนนี้ฉันมี... Family Ties (2009)
But time runs short for our intrepid heroes as the dreaded droid mill nears completion.แต่เวลาสำหรับเหล่าฮีโร่ผู้กล้าหาญ ของเรากำลังเหลือน้อยเต็มที เมื่อโรงงานผลิตดรอยด์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์ Weapons Factory (2009)
Do you know what I've always dreaded?เธอรู้มั้ยว่าฉันกลัวอะไรมาตลอดเลย? Alice in Wonderland (2010)
Did I ever tell you about the first time I met the dreaded Boneknapper?ข้าเคยเล่าให้พวกเจ้าฟังรึยัง - เกี่ยวกับปีศาจโครงกระดูกที่น่าหวั่นเกรง ? Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
To catalog every dreaded similarity that links them.แคตตาล็อกทุกความคล้ายคลึงกันหวั่นที่เชื่อมโยงพวกเขา The Beaver (2011)
And at our house, no legacy is more entrenched than the arrival of the dreaded box of cousin clothes.และที่บ้านเรา ไม่มีมรดกไหนที่แน่วแน่ เท่าการส่งกล่องเสื้อผ้าจากญาติ อันน่าหวาดหวั่น The Legacy (2011)
Ashur has done the impossible, and discovered where the dreaded villain secrets himself.Ashurได้ทำไปไม่ได้ และพบที่ หวั่นคนร้าย ความลับของตัวเอง. Monsters (2012)
Boy, I've dreaded the day you looked at me like this.พ่อรู้สึกแย่มากที่ลูกมองพ่อแบบนี้ And the Hidden Stash (2012)
I've dreaded this moment my whole life... but I never pictured it like this.ผมกลัวว่าจะเจอช่วงเวลานี้ มาทั้งชีวิต แต่ผมไม่เคยเห็นนึกภาพว่า มันจะออกมาเป็นแบบนี้ Sunshine and Frosty Swirl (2012)
The dreaded c-word.ช่างเป็นคำพูดที่น่ากลัว We'll Always Have Bourbon Street (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dreadedHe dreaded having to spend Christmas in hospital.
dreadedI dreaded his reply to my letter.
dreadedShe dreaded having to tell him what had happened.

CMU English Pronouncing Dictionary
DREADED    D R EH1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreaded    (v) (d r e1 d i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dread \Dread\ (dr[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Dreaded}; p. pr. &
   vb. n. {Dreading}.] [AS. dr[=ae]dan, in comp.; akin to OS.
   dr[=a]dan, OHG. tr[=a]tan, both only in comp.]
   To fear in a great degree; to regard, or look forward to,
   with terrific apprehension.
   [1913 Webster]
 
      When at length the moment dreaded through so many years
      came close, the dark cloud passed away from Johnson's
      mind.                  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dreaded
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top