ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dracula

D R AE1 K Y UW0 L AH0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dracula-, *dracula*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like, you know how Dracula can't see himself in a mirror?ที่แดร็กคูล่ามองไม่เห็นตัวเองในกระจก Oh, God! (1977)
Ancestor God, Count Dracula!ท่านจ้าวบรรพชน เคานท์แดร๊กคูล่า! Vampire Hunter D (1985)
You mean like a Dracula?คุณหมายถึง เหมือนแดร็กคูล่า? Monster Movie (2008)
Exactly. Like a Dracula.ใช่ เหมือนแดร็กคูล่า Monster Movie (2008)
First a Dracula and now a full-on movie-time wolf man?ตอนแรกแดร็กคูล่า ตอนนี้ก็มนุษย์หมาป่า Monster Movie (2008)
It makes Dracula seem a little less impossible, I guess.ทำให้เรื่องแดร็กคูล่า ดูจะตกไป Monster Movie (2008)
Hey, you think this Dracula could turn into a bat?เฮ้ นายว่าแดร็กคูล่าตัวนี้ แปลงเป็นค้างคาวได้มั้ย Monster Movie (2008)
Ripped it off of Dracula's head.กระชากมา จากหัวแดร็กคูล่า จับดูสิ Monster Movie (2008)
All three monsters --the Dracula, wolf man, and the mummy -- all the same critter, which means we need to catch this freak before he "Creature from the Black Lagoon"s somebody.สัตว์ประหลาด 3 ตัว แดร็กคูล่า มนุษย์หมาป่า มัมมี่... คือตัวเดียวกัน ซึ่งหมายถึง เราต้องจับมันให้ได้ Monster Movie (2008)
Mina, Dracula's intended bride,มีน่าคือ เจ้าสาวที่แดร็กคูล่าเล็งไว้ Monster Movie (2008)
You're not Dracula.แกไม่ใช่แดร็กคูล่า Monster Movie (2008)
Or even if you think you are Dracula, what the hell's up with the mummy?รึถ้าแกคิดว่า ตัวเองเป็นแดร็กคูล่า แล้วมัมมี่นั่นอะไร? Monster Movie (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRACULA    D R AE1 K Y UW0 L AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dracula
   n 1: comprises tropical American species usually placed in genus
      Masdevallia: diminutive plants having bizarre and often
      sinister-looking flowers with pendulous scapes and motile
      lips [syn: {Dracula}, {genus Dracula}]
   2: fictional vampire in a gothic horror novel by Bram Stoker

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top