ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

downstairs

D AW1 N S T EH1 R Z   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downstairs-, *downstairs*, downstair
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downstairs[ADV] ข้างล่าง, See also: ด้านล่าง, ชั้นล่าง
downstairs[N] ชั้นล่าง, Syn. first floor, ground floor
downstairs[ADJ] ลงข้างล่าง, See also: ชั้นล่าง, Syn. underneath
downstairs[ADV] ลงข้างล่าง, See also: ชั้นล่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downstairs(ดาว'สแทร์ซ) adv. ลงบันได,ลงชั้นล่างไป,ไปทางชั้นล่าง-adj. เกี่ยวกับชั้นล่าง. n. ชั้นล่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's not there. She's downstairs in the car.- หล่อนไม่อยู่ที่นั่นแล้ว อยู่ในรถที่ชั้นล่างค่ะ Rebecca (1940)
I think I'll go downstairs now.ฉันว่าจะลงไปข้างล่างเเล้ว Rebecca (1940)
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้ห้องที่มีการฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา". 12 Angry Men (1957)
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์ Clue (1985)
Helen, we have to go downstairs quickly!เฮเลน ลงมาข้างล่าง เร็วๆ! Night of the Living Dead (1990)
Put Katharine's note on the downstairs door.ใส่โน้ตแคทธารีเมื่อวันที่ประตูชั้นล่าง The Birdcage (1996)
I should have kept medicine in the downstairs bathroom.ฉันควรจะได้เก็บยาใน ห้องน้ำชั้นล่าง Contact (1997)
Amanda! Grace! Downstairs right away.อแมนดา เกรซ ลงมาเดี๋ยวนี้ Bicentennial Man (1999)
I came downstairs for breakfast one day and there it was.ฉันลงไปกินข้าเช้าชั้นล่าง และก็เจอไอ้นั่น Pilot (2001)
Would you mind running downstairs to the boutique and returning my outfits in the closet?ช่วยเอาชุดในตู้ไปคืนร้านบูติกข้างล่างให้ที Maid in Manhattan (2002)
Could you go downstairs and get those outfits you returned for me yesterday?Could you get those outfits you returned for me yesterday? Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downstairsAnn came downstairs.
downstairsCome downstairs as soon as possible.
downstairsGet dressed and come downstairs.
downstairsGo downstairs and have a wash.
downstairsHe came downstairs.
downstairsHe came downstairs out of the bedroom for breakfast.
downstairsI heard him coming downstairs.
downstairsI left my dictionary downstairs.
downstairsI saw them leave the coffee shop downstairs.
downstairsJimmy, breakfast is ready. Come downstairs.
downstairsLet's go downstairs for dinner.
downstairsOur guest is waiting for us downstairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างล่าง[N] downstairs, Syn. ด้านล่าง, Example: การซ่อมแซมบ้านต้องเริ่มจากข้างล่างก่อน, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ชั้นล่าง[N] downstairs, Syn. พื้นล่าง, ข้างใต้, ข้างล่าง, ชั้นต่ำสุด, Ant. ชั้นบน, Example: ชั้นล่างของหอพักมีร้านอาหาร และร้านขายของชำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นล่าง [n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor   FR: rez-de-chaussée [m]
ข้างล่าง[X] (khāng-lāng) EN: downstairs ; below ; beneath   FR: en bas ; dessous
ลงบันได[X] (long bandai) EN: downstairs   FR: en bas

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNSTAIRS D AW1 N S T EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
downstairs (j) dˌaunstˈɛəʳz (d au2 n s t e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼下[lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] downstairs, #5,522 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下の部屋[したのへや, shitanoheya] (n) downstairs room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 downstair \downstair\, downstairs \downstairs\adj.
   on or of the lower floors of a building, especially the
   ground floor; as, the downstairs (or downstair phone; the
   house has no downstairs bathroom. Opposite of {upstairs}.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 downstairs \down"stairs\, adv.
   Down the stairs; to a lower floor; as, she headed downstairs
   as soon as she heard the horn.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downstairs
   adv 1: on a floor below; "the tenants live downstairs" [syn:
       {downstairs}, {down the stairs}, {on a lower floor},
       {below}] [ant: {on a higher floor}, {up the stairs},
       {upstairs}]
   adj 1: on or of lower floors of a building; "the downstairs (or
       downstair) phone" [syn: {downstairs}, {downstair}] [ant:
       {upstair}, {upstairs}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top