Search result for

donna

(43 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donna-, *donna*
Possible hiragana form: どんな
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madonna(มะดอน`นะ) n. พระแม่มาเรีย
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด,การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี,คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I made a promise to Donna. I'm earning straight.-ฉันให้สัญญากับ ดอนน่า เอาไว้ ฉันจะทำมาหากินสุจริต Pilot (2008)
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที Pilot (2008)
Kids have gotta get used to how ugly their dad is. Donna knows what the life is.เด็กๆจะได้เคยชินกับหน้าตา ของพ่อพวกเขาว่าขี้เหร่แค่ไหน ดอนน่า รู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไง Pilot (2008)
- You promised me you were done. - It's got nothing to do with you, Donna.- คุณได้ให้สัญญากับฉันแล้วว่าคุณจะเลิก ผมไม่เคยให้สัญญาอะไรกับคุณ ดอนน่า Pilot (2008)
- Donna--ดอนน่า- Pilot (2008)
- Stop it! Donna!- หยุดทำอย่างนี้ ดอนน่า Pilot (2008)
Parked down the block. Didn't wanna tweak Donna.จอดเอาไว้ข้างล่าง ไม่อยากให้ดอนน่่าร้อนใจ Pilot (2008)
It's Donna Hynde from high school.นาน่า ไฮน์เพื่อนคุณสมัยไฮส์สคูลไง Bedtime Stories (2008)
We're just wrapping up here. Donna, you remember Jill, right?คุณจำจิลได้ไหม? Bedtime Stories (2008)
Donna and I found you another piece of property right on the beach in Santa Monica that is uptight and out of sight.ผมเจอสถานที่ใหม่สำหรับเราแล้ว มันอยู่ใกล้ๆหาดซานตา โมนิกา มันดี และมองไม่เห็น Bedtime Stories (2008)
- Hi, Donna. Oh I love your dress. - Thank you.สวัสดีดอนนา ชุดคุณสวยมาก ขอบคุณ Pathology (2008)
I'm really not comfortable playing Donna's girlfriend... in some lesbian play.ไม่สะดวกที่จะให้เล่น บทแฟนของดอนน่า ที่เป็นเลสเบี้ยนอะค่ะ Dare (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donnaDonna was born with a silver spoon in one's mouth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
หึ่ง[adj.] (heung) EN: with a whirring sound   FR: bourdonnant
กฎกระทรวง[n. exp.] (kot krasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation   FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f]
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsabān = kot thēsabān) EN: municipal regulation ; municipal ordinance   FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
พุงพลุ้ย[adj.] (phungphlui) EN: with a big belly ; potbellied ; paunchy   FR: gros ; obèse ; bedonnant
พุงยื่น[adj.] (phung yeūn) EN: potbellied ; with a big belly ; paunchy   FR: ventru ; pansu ; bedonnant ; ventripotent

CMU English Pronouncing Dictionary
DONNA    D AA1 N AH0
DONNAN    D AA1 N AH0 N
DONNAS    D AA1 N AH0 Z
DONNAY    D AA1 N EY0
DONNA'S    D AA1 N AH0 Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どんな[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]
どんなに[, donnani] (adv) how; how much; (P) [Add to Longdo]
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
シャルドネ[, sharudone] (n) Chardonnay (fre [Add to Longdo]
プリマ[, purima] (n) (abbr) prima donna (ita [Add to Longdo]
プリマドンナ[, purimadonna] (n) prima donna (ita [Add to Longdo]
ベラドンナ[, beradonna] (n) (also written 別剌敦那) belladonna [Add to Longdo]
ベラドンナリリー[, beradonnariri-] (n) amaryllis belladonna; belladonna lily [Add to Longdo]
マドンナ[, madonna] (n) madonna (ita [Add to Longdo]
夏水仙[なつずいせん, natsuzuisen] (n) belladonnalily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Donna \Don"na\, n. [It. donna, L. domina. See {Don}, {Dame}.]
   A lady; madam; mistress; -- the title given a lady in Italy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 donna
   n 1: an Italian woman of rank

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 donna
    woman
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top