ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismissing

D IH0 S M IH1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismissing-, *dismissing*, dismiss
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Enough. I've reviewed the indictment. I'm dismissing the charges.พอแล้วๆ ศาลอ่านคำฟ้องหมดแล้ว และตัดสินให้ยกฟ้อง You Don't Know Jack (2010)
Dismissing any foreign elements.แล้วไล่สิ่งอื่นออกมา Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
The DA is looking into dismissing the charges against you now that he has Tom's confession.อัยการกำลังดำเนินการ เรื่องถอนฟ้องคุรอยู่ เพราะตอนนี้ เขาได้คำสารภาพของทอมแล้ว Undead Again (2012)
Dismissing you.โอ้ ไม่เห็นหัวคุณ The Gunk in the Garage (2012)
And I feel that Emma is dismissing it.ผมคิดว่าเอ็มม่าจะไม่คิดถึงมัน The Role You Were Born to Play (2012)
Old enough to be wary of dismissing other people's beliefs.แก่มากพอที่จะระมัดระวังและไม่เมินเฉย ต่อความเชื่อของผู้อื่น The Disir (2012)
I'm dismissing your case. [ Gavel bangs ] I'm so sorry, Wendy.เกรย์สัน เมื่อกี้คุณขยับเหรอ? คุณได้ยินฉันมั้ย? Back from the Dead (2013)
Dismissing him was as insulting as it was stupid.บอกเลิกเขาก็เป็นการดูถูกเขา เช่นเดียวกับเป็นการกระทำที่โง่ The Laws of Gods and Men (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismissingThere is a good argument for dismissing him.
dismissingThere is a good argument for dismissing you.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISMISSING D IH0 S M IH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismissing (v) dˈɪzmˈɪsɪŋ (d i1 z m i1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
笑殺[しょうさつ, shousatsu] (n, vs) laughing off; dismissing with a laugh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismiss \Dis*miss"\, v. t. [imp. & p. p. {Dismissed}; p. pr. &
   vb. n. {Dismissing}.] [L. dis- + missus, p. p. of mittere to
   send: cf. dimittere, OF. desmetre, F. d['e]mettre. See
   {Demise}, and cf. {Dimit}.]
   1. To send away; to give leave of departure; to cause or
    permit to go; to put away.
    [1913 Webster]
 
       He dismissed the assembly.      --Acts xix.
                          41.
    [1913 Webster]
 
       Dismiss their cares when they dismiss their flock.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Though he soon dismissed himself from state affairs.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To discard; to remove or discharge from office, service,
    or employment; as, the king dismisses his ministers; the
    matter dismisses his servant.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay aside or reject as unworthy of attentions or
    regard, as a petition or motion in court.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top