ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disfavor

D IH0 S F EY1 V ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disfavor-, *disfavor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disfavor[N] ความไม่ชอบ, See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ, Syn. disapproval, disesteem, objection, Ant. approval, admiration, respect
disfavor[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapprove, Ant. like, favor, esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disfavor(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disfavorHis plans were regarded with some disfavor.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISFAVOR D IH0 S F EY1 V ER0
DISFAVORING D IH0 S F EY1 V ER0 IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missfallen {n}disfavor [Am.]; disfavour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘気[かんき, kanki] (n) disfavor; disfavour; disinheritance [Add to Longdo]
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disfavor \Dis*fa"vor\, v. t. [imp. & p. p. {Disfavored}; p. pr.
   & vb. n. {Disfavoring}.]
   1. To withhold or withdraw favor from; to regard with
    disesteem; to show disapprobation of; to discountenance.
    [1913 Webster]
 
       Countenanced or disfavored according as they obey.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure the form or looks of. [R.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disfavor \Dis*fa"vor\, n. [Pref. dis- + favor: cf. OF.
   disfaveur, F. d['e]faveur.] [Written also {disfavour}.]
   1. Want of favor of favorable regard; disesteem; disregard.
    [1913 Webster]
 
       The people that deserved my disfavor. --Is. x. 6
                          (1551).
    [1913 Webster]
 
       Sentiment of disfavor against its ally. --Gladstone.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of not being in favor; a being under the
    displeasure of some one; state of unacceptableness; as, to
    be in disfavor at court.
    [1913 Webster]
 
   3. An unkindness; a disobliging act.
    [1913 Webster]
 
       He might dispense favors and disfavors. --Clarendon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disfavor
   n 1: the state of being out of favor; "he is in disfavor with
      the king" [syn: {disfavor}, {disfavour}]
   2: an inclination to withhold approval from some person or group
     [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike}, {disapproval}]
   v 1: put at a disadvantage; hinder, harm; "This rule clearly
      disadvantages me" [syn: {disadvantage}, {disfavor},
      {disfavour}] [ant: {advantage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top