ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disavowing

D IH0 S AH0 V AW1 IH0 NG   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disavowing-, *disavowing*, disavow
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disavowing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disavowing*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow

English-Thai: Nontri Dictionary
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Normally we would disavow, but Lindsey may be the key to getting us closer to Davian, and that's a risk we need to take.ปกติเราจัดการเรื่องนี้ได้, แต่ ลินด์เซย์ อาจเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทำให้เราได้ตัว เดเวียน นั่นเป็นโอกาสที่เราจะเสี่ยง Mission: Impossible III (2006)
The Authority disavows any knowledge of our interview your statement or, indeed, this ruling itself.อำนาจใด ๆ ของดิซาโว่ \ ได้เรียนรู้จากการคุยกับเขา จากคำบอกเล่าของคุณ หรือ, จริง ๆ แล้ว \ มันคือพลังอำนาจขอบมันเอง ไม่ ... Everything Is Broken (2010)
As always, should you or any member of your team be caught or killed, the Secretary will disavow any knowledge of your actions.เช่นเคย, หากคุณหรือคนในทีม ถูกจับเป็นหรือจับตาย ท่าน รมต จะไม่ถือว่า มีส่วนรู้เห็นการกระทำใดๆของพวกคุณ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
The entire IMF has been disavowed.ทั่วทั้งหน่วย IMF ถูกตัดหางปล่อยวัดแล้ว Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Disavowed.ไม่รู้ไม่เห็นด้วย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Disavowed.โดนตัดหางปล่อยวัด Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
We've always known that our own government might disavow us.เรารู้เสมอว่า รัฐบาลของเรา อาจจะไม่รับผิดชอบเรา Dorado Falls (2011)
I, universally, disavow myself of my statements.ข้าพเจ้า ขอประกาศว่า ขอถอนคำสาบาน จากถ้อยแถลงของข้าพเจ้า In the Beginning (2012)
Organizations that we've since disavowed.หน่วยงานที่เราจะปฏิเสธว่า ไม่ได้หนุนหลัง Ua Hopu (2012)
When the Sawyer administration came in, the new secretary of defense shut down the operation and disavowed its assets, including Stenz.เมื่อการบริหารซอว์เยอร์เดินเข้ามาในเลขาฯ คนใหม่ของการป้องกัน ปิดการดำเนินงานและ disavowed สินทรัพย์ White House Down (2013)
you are disavowed.คุณกำลัง disavowed Last Knights (2015)
There are already too many disavowed looking for a reason to act.มี disavowed แล้วมากเกินไปที่จะ มองหาเหตุผลที่จะทำหน้าที่ Last Knights (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนคำ[V] recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind   FR: se rétracter ; se dédire
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAVOW    D IH2 S AH0 V AW1
DISAVOWED    D IH2 S AH0 V AW1 D
DISAVOWING    D IH0 S AH0 V AW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disavow    (v) dˌɪsəvˈau (d i2 s @ v au1)
disavows    (v) dˌɪsəvˈauz (d i2 s @ v au1 z)
disavowal    (n) dˌɪsəvˈauəl (d i2 s @ v au1 @ l)
disavowed    (v) dˌɪsəvˈaud (d i2 s @ v au1 d)
disavowals    (n) dˌɪsəvˈauəlz (d i2 s @ v au1 @ l z)
disavowing    (v) dˌɪsəvˈauɪŋ (d i2 s @ v au1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打赖[dǎ lài, ㄉㄚˇ ㄌㄞˋ, / ] to deny; to disclaim; to disavow [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichtanerkennung {f}disavowal [Add to Longdo]
ableugnen | ableugnend | abgeleugnet | er/sie leugnet ab | ich/er/sie leugnete abto disavow | disavowing | disavowed | he/she disavows | I/he/she disavowed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disavow \Dis`a*vow"\, v. t. [imp. & p. p. {Disavowed}; p. pr. &
   vb. n. {Disavowing}.] [F. d['e]savouer; pref. d['e]s- (L.
   dis-) + avouer to avow. See {Avow}, and cf. {Disavouch}.]
   1. To refuse strongly and solemnly to own or acknowledge; to
    deny responsibility for, approbation of, and the like; to
    disclaim; to disown; as, he was charged with embezzlement,
    but he disavows the crime.
    [1913 Webster]
 
       A solemn promise made and disavowed. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To deny; to show the contrary of; to disprove.
    [1913 Webster]
 
       Yet can they never
       Toss into air the freedom of my birth,
       Or disavow my blood Plantagenet's.  --Ford.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top