ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disavowed

D IH2 S AH0 V AW1 D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disavowed-, *disavowed*, disavow, disavowe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the Sawyer administration came in, the new secretary of defense shut down the operation and disavowed its assets, including Stenz.เมื่อการบริหารซอว์เยอร์เดินเข้ามาในเลขาฯ คนใหม่ของการป้องกัน ปิดการดำเนินงานและ disavowed สินทรัพย์ White House Down (2013)
There are already too many disavowed looking for a reason to act.มี disavowed แล้วมากเกินไปที่จะ มองหาเหตุผลที่จะทำหน้าที่ Last Knights (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAVOWED    D IH2 S AH0 V AW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disavowed    (v) dˌɪsəvˈaud (d i2 s @ v au1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disavow \Dis`a*vow"\, v. t. [imp. & p. p. {Disavowed}; p. pr. &
   vb. n. {Disavowing}.] [F. d['e]savouer; pref. d['e]s- (L.
   dis-) + avouer to avow. See {Avow}, and cf. {Disavouch}.]
   1. To refuse strongly and solemnly to own or acknowledge; to
    deny responsibility for, approbation of, and the like; to
    disclaim; to disown; as, he was charged with embezzlement,
    but he disavows the crime.
    [1913 Webster]
 
       A solemn promise made and disavowed. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To deny; to show the contrary of; to disprove.
    [1913 Webster]
 
       Yet can they never
       Toss into air the freedom of my birth,
       Or disavow my blood Plantagenet's.  --Ford.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top