ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disabled

D IH0 S EY1 B AH0 L D   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disabled-, *disabled*, disabl, disable
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disabled[N] คนพิการ, See also: คนทุพพลภาพ
disabled[ADJ] พิการ, See also: ทุพพลภาพ, หย่อนความสามารถ, Syn. paralyzed, cripped, Ant. able-bodied
disabled[VT] ทำให้หายเข้าใจผิด, See also: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด, Syn. undeceive, clarify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disabled(ดิสเอ'เบิลดฺ) adj. พิการ,ซึ่งไร้ความสามารถ, Syn. crippled ###A. healthy,strong,sound

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabled veteransทหารผ่านศึกพิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's nothing there. Bad guy disabled the security system.ไม่เห็นมีอะไร พวกนั้นปิดกล้องไว้ Chuck Versus the Marlin (2008)
The lock's been disabled from the inside.มันถูกล็อกตายจากข้างใน Dead Space: Downfall (2008)
They've disabled the beacon.พวกมันตัดสัญญาณ Rookies (2008)
- The missile's disabled. - Disabled by what?มิสไซล์ใช้การไม่ได้ ใช้การไม่ได้เพราะอะไร The Day the Earth Stood Still (2008)
Somehow, they must have disabled the circuitry from inside.ยังไงก็ตาม, พวกเขายกเลิก แผงวงจรจากข้างใน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Suspect vehicle insight. Vehicle disabled blocked in...ผู้ต้องหาอยู่ในพาหนะ พาหนะยังไม่ได้ปิดล้อม... Logorama (2009)
That son of a bitch Greer disabled my unit!เกรียร์กำลังจะหยุดมัน Surrogates (2009)
Disabled people are not worthless. They are not a drain on society.คนพิการไม่ใช่คนไร้ค่า พวกเค้าไม่ใช่ขยะสังคม You Don't Know Jack (2010)
We've disabled all communications. No contact with the outside world.ตัดการสื่อสารทั้งหมด งดติดต่อโลกภายนอก Iron Man 2 (2010)
Why, because a disabled person can't have feelings for someone?ทำไมล่ะ เพราะเขาปิดกั้น \ และไม่ชอบแสดงความรู้สึกหรอ ? Sabotage (2010)
Satellite will be disabled for 30 seconds.ดาวเทียมจะหยุดไป 30 วินาที Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Must have been disabled from the inside.น่าจะถูกล็อคจากด้านใน Pain (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disabledA sprained ankle disabled him from walking for a month.
disabledI really enjoy helping disabled people.
disabledThat poor lady is disabled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สมรรถภาพ[ADJ] disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
คนพิการ[N] disabled, See also: cripple, Ant. คนสมประกอบ, Example: ปัจจุบันมีผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยขับรถสำหรับคนพิการแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบครบเหมือนคนปกติ
ทุพพลภาพ[ADJ] disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด็กพิการ[N] disabled child, See also: deformed child, disfigured child, Syn. เด็กไม่สมประกอบ, Ant. เด็กฉลาด, เด็กเก่ง, เด็กสมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[v.] (ngøiplīasīakhā) EN: be lame ; be crippled ; be disabled   
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   
ทหารทุพพลภาพ[n. exp.] (thahān thupphonlaphāp) EN: disabled soldiers   
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié

CMU English Pronouncing Dictionary
DISABLED D IH0 S EY1 B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disabled (v) dˈɪsˈɛɪbld (d i1 s ei1 b l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残疾人[cán jí rén, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] disabled person, #6,172 [Add to Longdo]
残疾[cán jí, ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ, / ] disabled; handicapped; deformity on a person or animal, #8,601 [Add to Longdo]
荣誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertenausweis {m}disabled person card [Add to Longdo]
Behindertensport {m}disabled sport [Add to Longdo]
Behindertentoilette {f}disabled toilet [Add to Longdo]
Invalide {m,f} | Invaliden {pl}disabled person | disabled people [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings [Add to Longdo]
介助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.) [Add to Longdo]
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled [Add to Longdo]
学習困難児[がくしゅうこんなんじ, gakushuukonnanji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
学習障害児[がくしゅうしょうがいじ, gakushuushougaiji] (n) learning disabled child [Add to Longdo]
故障車[こしょうしゃ, koshousha] (n) broken-down (disabled) car [Add to Longdo]
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] (n,adj-no) unavailable; disabled [Add to Longdo]
傷痍軍人[しょういぐんじん, shouigunjin] (n) wounded soldier; disabled veteran [Add to Longdo]
障害者(P);障碍者;障礙者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) (physically) handicapped person; disabled person; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disabled \disabled\ adj.
   1. injured so as to be unable to function; as, disabled
    veterans.
 
   Syn: hors de combat, out of action.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. unable to function at normal capacity.
 
   Syn: handicapped, incapacitated.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disable \Dis*a"ble\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Disabled}; p.
   pr. & vb. n. {Disabling}.]
   1. To render unable or incapable; to destroy the force,
    vigor, or power of action of; to deprive of competent
    physical or intellectual power; to incapacitate; to
    disqualify; to make incompetent or unfit for service; to
    impair.
    [1913 Webster]
 
       A Christian's life is a perpetual exercise, a
       wrestling and warfare, for which sensual pleasure
       disables him.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       And had performed it, if my known offense
       Had not disabled me.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I have disabled mine estate.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To deprive of legal right or qualification; to
    render legally incapable.
    [1913 Webster]
 
       An attainder of the ancestor corrupts the blood, and
       disables his children to inherit.   --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of that which gives value or estimation; to
    declare lacking in competency; to disparage; to
    undervalue. [Obs.] "He disabled my judgment." --Shak.
 
   Syn: To weaken; unfit; disqualify; incapacitate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disabled
   adj 1: incapable of functioning as a consequence of injury or
       illness [syn: {disabled}, {handicapped}]
   n 1: people collectively who are crippled or otherwise
      physically handicapped; "technology to help the elderly and
      the disabled" [syn: {disabled}, {handicapped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top