ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dieses

D AY1 Z IH0 Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dieses-, *dieses*, diese
CMU English Pronouncing Dictionary
DIESES D AY1 Z IH0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diesesthus [Add to Longdo]
Dieses Auto ist billig im Unterhalt.This car is cheap to run. [Add to Longdo]
Dieses Buch liest sich gut.This book makes good reading. [Add to Longdo]
Dieses Problem ist nicht mehr aktuell.This is no longer a (current) problem. [Add to Longdo]
Dieses Hemd färbt ab.The dye comes off this shirt. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今年[ことし, kotoshi] dieses_Jahr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dieses \dieses\ n.
   plural of {diesis}.
 
   Syn: double daggers, double obelisks.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diesis \Di"e*sis\, n.; pl. {Dieses}. [NL., fr. Gr. ?, fr. ? to
   let go through, dissolve; dia` through + ? to let go, send.]
   1. (Mus.) A small interval, less than any in actual practice,
    but used in the mathematical calculation of intervals.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) The mark [dag]; -- called also {double dagger}.
    It is used in printing to indicate a cross reference or
    footnote
 
   Syn: double obelisk.
     [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 dieses /diːzəs/
  this; thus

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top