ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devotes

D IH0 V OW1 T S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devotes-, *devotes*, devote
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As we were saying, Lon Kirk now devotes most of his time and money to aid projects, mostly foreign.ตอนนี้ลอนเคิร์ก อุทิศเวลาและเงินส่วนใหญ่... ไปกับโครงการช่วยเหลือของต่างประเทศ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
But when he tries to break it off, she devotes herself to ruining his life."แต่ว่าเมื่อเขาต้องการจะจบทุกอย่างลงฃ เธอก็ทุ่มเททั้งชีวิตของเธอให้กับเขา Music and Lyrics (2007)
In 500 BC, Sun Tzu devotes attention tontelligence gathering in The Art of War.ใน 500 ปีก่อนคริตส์กาล, ซุนวู ได้อุทิศเวลาเพื่อรวบรวมหลักการทำสงคราม The Bond in the Boot (2009)
She studies cultures all around the world, speaks several different languages, devotes her time to charity.เธอศึกษาวัฒนธรรม ของทั่วโลก พูดได้หลายภาษา เธออุทิศตัวเพื่อการกุศล Perception (2012)
He devotes his entire day, every minute of his day, rigorously, to this case and nothing but.เขาอุทิศตลอดทั้งวันของเขาทุก นาทีของวัน อย่างจริงจังเพื่อกรณีนี้และไม่มี อะไร แต่ และนั่นคือจุด! Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devotesWhen he begins to do anything, he devotes himself to it.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOTES    D IH0 V OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devotes    (v) dˈɪvˈouts (d i1 v ou1 t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top