Search result for

devote

(74 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devote-, *devote*
Possible hiragana form: でう゛ぉて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devote[VT] มอบให้, See also: อุทิศ, สละ, Syn. sacrifice
devoted[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งจงรักภักดี, เลื่อมใส, ซึ่งยึดมั่น, ศรัทธา, Syn. absorbed, occupied, Ant. uninvolved
devotee[N] ผู้อุทิศตัว, See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส, Syn. follower, zealot enthusiast, Ant. unbeliever
devote to[PHRV] ทุ่มเทให้กับ, See also: อุทิศให้กับ
devotedly[ADV] อย่างซื่อสัตย์, See also: อย่างจงรักภักดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer

English-Thai: Nontri Dictionary
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every waking hour since that day, I devoted to the art of combat.ทุกๆวันที่ผมตื่นขึ้นมา ผมจะอุทิศเวลาให้กับการฝึกฝนการต่อสู้ Lancelot (2008)
So, you didn't reject me. You're just devoted to a higher purpose.ดังนั้น คุณก็ไม่ได้ปฏิเสธฉัน\ คุณแค่ต้องอุทิศให้สิ่งที่สำคัญกว่า The Love Guru (2008)
How much time is devoted to Watergate?มีสัดส่วนเวลาเกี่ยวกับ คดีวอร์เตอเกทอยู่เท่าไร Frost/Nixon (2008)
Frank is just devoted to those kids.แฟรงก์เป็นเพียงอุทิศให้กับเด็กเหล่านั้น Revolutionary Road (2008)
Antarctica is a continent with immense natural resources that no country can claim for itself, a natural reserve devoted to peace and science.แอนตาร์กติกาคือทวีปที่อุดม ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่มีประเทศใดครอบครองได้ จึงสงวนให้เพื่อสันติและวิทยาศาสตร์ Home (2009)
It prefers to devote its resources to education, ecotourism and the protection of its primary forest.เขาอุทิศให้ทรัพยากรการศึกษา การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์มากกว่า และการปกป้องผืนป่าไว้ Home (2009)
Anyone who knows my record and my career will tell you I've devoted my life to protecting people.คนที่รู้จักประวัติ และอาชีพผม Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Devoted soldiers.นี่มันความผิดของเธอ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
You know, carla, i see patty every day, and I can tell you, she and phil are absolutely devoted to each other.รู้ไหม คาล่า ฉันเจอแพตตี้ทุกวัน ฉันบอกได้เลย เธอกับฟิลเสียสละให้กันและกันมาก London. Of Course (2009)
I already suggested that he devote his heart to another muse one more beautiful than I.ข้าก็แนะนำเขาไปแล้วว่าเขาควรจะไปทุ่มใจ\ ให้แก่นางอื่น คนที่สวยกว่าข้า Agora (2009)
Devote themselves true enough to carrying burdens.เซอราพิส! Agora (2009)
I have devoted myself to music.ข้าได้อุทิศตนแก่ดนตรี Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devoteAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
devoteAll his energies were devoted to the experiment.
devoteAll of us devoted ourselves to the development of our country.
devoteBecause people in the world don't speak the same language, much effort is now devoted to translation.
devoteCathy devoted herself to her sick mother.
devoteDevote your whole attention to your duties.
devoteHe devoted all his time to the study of history.
devoteHe devoted himself to many cultural activities.
devoteHe devoted himself to music in those days.
devoteHe devoted himself to reading books.
devoteHe devoted himself to the study of chemistry.
devoteHe devoted himself to the study of English literature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทิศตัว[V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
แข็งมือ[V] devote, See also: devote one's self unflaggingly to a task, be unflinching in the facing of an ordeal, exert, Syn. แข็งขัน, ขันแข็ง, Example: เราต้องแข็งมือเข้าหน่อยงานจะได้เสร็จทันเวลา, Thai definition: ทำเต็มกำลังไม่ย่อท้อ
ยก[V] contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
กัลปนา[V] devote, See also: offer, Example: คุณแม่กัลปนาบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: เจาะจงให้
สละเวลา[V] devote time, See also: spend time, give time to, Example: ท่านอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเปิดงานให้เรา, Thai definition: ให้เวลาเพื่อมาช่วยเหลือเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ลูกกตัญญู[n. exp.] (lūk katanyū) EN: devoted son ; dutiful son   
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee   FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee   FR: disciple [m]
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright   FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutjarit) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote ; upright   
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of   FR: dédier ; consacrer
อุทิศตัว[v. exp.] (uthit tūa) EN: devote oneself to ; direct oneself to   FR: se consacrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOTE    D IH0 V OW1 T
DEVOTED    D IH0 V OW1 T AH0 D
DEVOTEE    D EH2 V AH0 T IY1
DEVOTES    D IH0 V OW1 T S
DEVOTEES    D EH2 V AH0 T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devote    (v) (d i1 v ou1 t)
devoted    (v) (d i1 v ou1 t i d)
devotee    (n) (d e2 v @ t ii1)
devotes    (v) (d i1 v ou1 t s)
devotees    (n) (d e2 v @ t ii1 z)
devotedly    (a) (d i1 v ou1 t i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating [Add to Longdo]
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something [Add to Longdo]
愛妻家[あいさいか, aisaika] (n) devoted husband [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
奥さん孝行[おくさんこうこう, okusankoukou] (n) devoted to one's wife [Add to Longdo]
掛かり切り;掛かりきり;掛り切り[かかりきり, kakarikiri] (n) being devoted; spending all one's time and energy on [Add to Longdo]
救国[きゅうこく, kyuukoku] (n) patriot devoted to the salvation of his country; (P) [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] devoted; fidelity; loyal; loyalty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devote \De*vote"\, v. t. [imp. & p. p. {Devoted}; p. pr. & vb.
   n. {Devoting}.] [L. devotus, p. p. of devovere; de + vovere
   to vow. See {Vow}, and cf. {Devout}, {Devow}.]
   1. To appropriate by vow; to set apart or dedicate by a
    solemn act; to consecrate; also, to consign over; to doom;
    to evil; to devote one to destruction; the city was
    devoted to the flames.
    [1913 Webster]
 
       No devoted thing that a man shall devote unto the
       Lord . . . shall be sold or redeemed. --Lev. xxvii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. To execrate; to curse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To give up wholly; to addict; to direct the attention of
    wholly or compound; to attach; -- often with a reflexive
    pronoun; as, to devote one's self to science, to one's
    friends, to piety, etc.
    [1913 Webster]
 
       Thy servant who is devoted to thy fear. --Ps. cxix.
                          38.
    [1913 Webster]
 
       They devoted themselves unto all wickedness. --Grew.
    [1913 Webster]
 
       A leafless and simple branch . . . devoted to the
       purpose of climbing.         --Gray.
 
   Syn: To addict; apply; dedicate; consecrate; resign; destine;
     doom; consign. See {Addict}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devote \De*vote"\, a. [L. devotus, p. p.]
   Devoted; addicted; devout. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devote \De*vote"\, n.
   A devotee. [Obs.] --Sir E. Sandys.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devote
   v 1: give entirely to a specific person, activity, or cause;
      "She committed herself to the work of God"; "give one's
      talents to a good cause"; "consecrate your life to the
      church" [syn: {give}, {dedicate}, {consecrate}, {commit},
      {devote}]
   2: dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay
     attention to" [syn: {give}, {pay}, {devote}]
   3: set aside or apart for a specific purpose or use; "this land
     was devoted to mining"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top