ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deprived

D IH0 P R AY1 V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deprived-, *deprived*, depriv, deprive
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deprived(adj) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ), See also: ขาดแคลน, Syn. dispossed, stripped

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A coven deprived of its leader is like a headless cobra:กลุ่มแม่มดที่ไร้หัวหน้า ก็เหมือนงูเห่าหัวขาด: Suspiria (1977)
Not long after the Warden deprived us of his company, ไม่นานหลังจากที่คุมปราศจากเราของ บริษัท ของเขา The Shawshank Redemption (1994)
And from here, the envy, the lies, the disgrace that have deprived her even of a father's trust!ความสวยทำให้เกิดความอิจฉา การโกหก ความอับอาย Malèna (2000)
ridiculed, deprived of jobs, income, ถูกถากถาง ลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือน An Inconvenient Truth (2006)
You are deprived of your crown.เจ้าปราศจากมงกุฏของเจ้า Meet the Spartans (2008)
Deprived of the Jordan's water, the level of the Dead Sea goes down by over one meter per year.เมื่อแม่น้ำจอร์แดนแห้งลง ระดับน้ำในทะเลสาบเดดซี ก็ลดลงปีละกว่า 1 เมตร Home (2009)
She was cardio deprived and depressed.เธอถูกพรากความเป็น Cardio ไปและกำลังเครียด Invasion (2009)
You've deprived me of my freedom and my home my humanity.คุณกีดกันความอิสระของฉัน และบ้านของฉัน ความเป็นมนุษย์ของฉัน It Hurts Me Too (2010)
A-A-All I know is that I 'm not going anywhere... and I've chosen a Lady Gaga look that expresses the longing for a childhood I was deprived of.ฉันรู้แต่ว่า ฉันไม่ไปไหน และฉันเลือกชุดนี้ เพื่อแสดงความโหยหา ในช่วงเด็ก Theatricality (2010)
Her brain has been deprived of oxygen too long.สมองของเธอขาดออกซิเจน เป็นเวลานานเกินไป Countdown (2010)
I'm not going to deprive Hope of Thanksgiving the way you deprived me.- ผมไม่อยากกีดกันโฮป จากวันขอบคุณพระเจ้าเหมือนที่พ่อกีดกันผม Meet the Grandparents (2010)
Should the first unit hesitate any longer, he shall be condemned for resisting orders and be deprived of his rank, and slavery shall be forced upon all his men!ถ้าหน่วยแรกยังลังเล เขาจะโดนลงโทษและยึดตำแหน่งคืน และคนของเขาจะถูกถอดเป็นทาสหมด Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deprivedAge deprived him of his sight.
deprivedAn accident deprived him of sight.
deprivedAnger deprived him of his reason.
deprivedAstonishment deprived me of my power of speech.
deprivedAstonishment deprived me of speech.
deprivedA toothache deprived me of sleep.
deprivedA traffic accident deprived him of the use of his left hand.
deprivedCommuters were deprived of their transport by the strike.
deprivedCriminals are deprived of social rights.
deprivedHe deprived my little sister of all her toys.
deprivedHe deprived us of our liberty.
deprivedHe was deprived of his civil rights.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราศจาก[prātsajāk] (v) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from  FR: être dépourvu de ; être privé de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPRIVED D IH0 P R AY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deprived (v) dˈɪprˈaɪvd (d i1 p r ai1 v d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧困地域[ひんこんちいき, hinkonchiiki] (n) poor region; deprived area [Add to Longdo]
役を干される[やくをほされる, yakuwohosareru] (exp, v1) to be deprived of one's role; to have one's livelihood taken away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deprive \De*prive"\, v. t. [imp. & p. p. {Deprived}; p. pr. &
   vb. n. {Depriving}.] [LL. deprivare, deprivatium, to divest
   of office; L. de- + privare to bereave, deprive: cf. OF.
   depriver. See {Private}.]
   1. To take away; to put an end; to destroy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       'Tis honor to deprive dishonored life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispossess; to bereave; to divest; to hinder from
    possessing; to debar; to shut out from; -- with a remoter
    object, usually preceded by of.
    [1913 Webster]
 
       God hath deprived her of wisdom.   --Job xxxix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       It was seldom that anger deprived him of power over
       himself.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To divest of office; to depose; to dispossess of dignity,
    especially ecclesiastical.
    [1913 Webster]
 
       A minister deprived for inconformity. --Bacon.
 
   Syn: To strip; despoil; rob; abridge.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deprived \deprived\ adj.
   marked by deprivation especially of the necessities of life
   or healthful environmental or social influences; as, a
   childhood that was unhappy and deprived, the family living
   off charity; boys from a deprived environment, wherein the
   family life revealed a pattern of neglect, moral degradation,
   and disregard for law.
 
   Syn: disadvantaged.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deprived
   adj 1: marked by deprivation especially of the necessities of
       life or healthful environmental influences; "a childhood
       that was unhappy and deprived, the family living off
       charity"; "boys from a deprived environment, wherein the
       family life revealed a pattern of neglect, moral
       degradation, and disregard for law" [syn: {deprived},
       {disadvantaged}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top