ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depository

D IH0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depository-, *depository*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depository(n) สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย, Syn. depositary, depot warehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ, โกดัง, สถานที่รับฝากของ, ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน

English-Thai: Nontri Dictionary
depository(n) โกดัง, คลังเสบียง, ท้องพระคลัง, ที่รับฝากของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depository libraryห้องสมุดรับฝาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depositoryที่เก็บ ที่ฝาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Depository libraryห้องสมุดรับฝาก, ห้องสมุดรับฝาก, Example: Depository library หมายถึง ห้องสมุดรับฝาก เป็นห้องสมุดประเภทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้ได้รับสิ่งพิมพ์ทุกชิ้นของรัฐบาลที่จัดหาให้โดยสำนักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Government Printing Office) และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลกลาง โดยผ่าน Federal Depository Library Program (FDLP) และปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ บางศูนย์รับฝากของรัฐบาลกลางยังรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล ห้องสมุดรับฝากในส่วนภูมิภาคได้รับเอกสารทั้งหมดที่เผยแพร่ผ่าน FDLPและเก็บไว้อย่างถาวรอย่างน้อยหนึ่งฉบับ แต่ห้องสมุดรับฝากได้รับเพียงร้อยละ 1 ของสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่และต้องการเก็บรักษาไว้อย่างน้อยที่สุด 5 ปี ปัจจุบันห้องสมุดรับฝากนี้มีสิ่งพิมพ์ 2 ประเภท คือ 1) สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา 2) สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์โดยสำนักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheritto's cruised the precious-metals depository three times.เชอริตโต้ขับผ่านที่เก็บโลหะมีค่า 3 เที่ยว Heat (1995)
Like a bone depository or something.เหมือนกับที่เก็บซากกระดูกอะไรเทือกๆนั้น The Ruins (2008)
The secure records depository ofthe cia.ก็ห้องเก็บรักษาบันทึกของซีไอเอไง RED (2010)
Gentlemen, the federal bank depository is ours.ทุกท่าน คลังของธนาคารรัฐเป็นของเราแล้ว The Ho Ho Ho Job (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานที่รับฝาก[sathānthī rap fāk] (n, exp) EN: depository

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPOSITORY D IH0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depository (n) dˈɪpˈɒzɪtriː (d i1 p o1 z i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflichtexemplar Bibliothekdepository library; copyright library [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) #2,054 [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) #16,106 [Add to Longdo]
神庫;宝倉[ほくら;じんこ(神庫), hokura ; jinko ( kami ko )] (n) (1) (ほくら only) (See 祠・ほこら) small shrine; (2) depository for sacred objects [Add to Longdo]
保管場所[ほかんばしょ, hokanbasho] (n) depository; storage area; storage location; storage site [Add to Longdo]
本金庫[ほんきんこ, honkinko] (n) main depository [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depository \De*pos"i*to*ry\ (-t[-o]*r[y^]), n.; pl.
   {Depositories} (-r[i^]z).
   1. A place where anything is deposited for sale or keeping;
    as, warehouse is a depository for goods; a clerk's office
    is a depository for records.
    [1913 Webster]
 
   2. One with whom something is deposited; a depositary.
    [1913 Webster]
 
       I am the sole depository of my own secret, and it
       shall perish with me.         --Junius.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depository
   n 1: a facility where things can be deposited for storage or
      safekeeping [syn: {depository}, {deposit}, {depositary},
      {repository}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top