Search result for

deng

(64 entries)
(0.0781 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deng-, *deng*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
灯标[dēng biāo] (n ) สัญญาณไฟ,สัญญาณไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเดินเรือกลางคืน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dengue fever    [N] ไข้เลือดออก, Syn. breakbone fever, dandy fever

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dengueเด็งกี [TU Subject Heading]
Dengueเดงกี,โรค,แด็งกิ่ว,เด็งกี,โรคเด็งกี้,ไข้เดงกี่ [การแพทย์]
Dengue feverโรคไข้เลือดออก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dengue Feverโรคติดเชื้อเดงกี,ไข้เดงกี่,ไข้แดงกิว [การแพทย์]
Dengue Fever Syndromeคล้ายไข้หวัดธรรมดา [การแพทย์]
Dengue Haemorrhagic Feverโรคไข้เลือดออก [การแพทย์]
Dengue hemorrhagic feverไข้เลือดออกเด็งกี [TU Subject Heading]
Dengue Hemorrhagic Feverไข้เลือดออก,ไข้เลือดออกเดงกี่,โรคไข้เลือดออกที่มีอาการช๊อค [การแพทย์]
Dengue Shock Syndromeโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก [การแพทย์]
Dengue vaccinesวัคซีนเด็งกี [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dengue(เดง'เก) n. ไข้เด๊งซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง,มีลักษณะอาการเจ็บปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ,ไข้ส่า, Syn. dengue fever

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- to enlist, Dengler. - I know.ผิดเวลา เด็นจ์เล่อร์ ฉันรู้ Rescue Dawn (2006)
Now, this is Flight Lieutenant Dengler's first mission.เอาล่ะ เที่ยวบินนี้คือภารกิจแรกของ ร.อ.เด็นจ์เล่อร์ Rescue Dawn (2006)
Dengler, roll in.เด็นจ์เล่อร์ ม้วนตัว Rescue Dawn (2006)
Dengler, get out of there!ดีเธอร์ ออกมาจากตรงนั้น Rescue Dawn (2006)
- Hi. Dieter Dengler. - All right, let's go.ไง ดีเธอร์ เด็นจ์เล่อร์ ไปกันเถอะ พอได้แล้ว Rescue Dawn (2006)
Hi, I'm Dieter Dengler.ผมชื่อ ดีเธอร์ เด็นจ์เล่อร์ Rescue Dawn (2006)
- Dieter Dengler. - Yeah.ดีเธอร์ เด็นจ์เล่อร์ ใช่ Rescue Dawn (2006)
- Duane Martin. - Duane Martin. I'm Dieter Dengler.ดวน มาร์ติน ดวน มาร์ติน ผม ดีเธอร์ เด็นจ์เล่อร์ Rescue Dawn (2006)
Flight Lieutenant Dieter Dengler, U.S.S. Ranger.ร.ท.ดีเธ่อร์ เด็นจ์เล่อร์ ฝูงบินราชนาวีสหรัฐ Rescue Dawn (2006)
Dieter Dengler!ดีเธ่อร์ เด็นจ์เล่อร์ Rescue Dawn (2006)
Lieutenant Dengler.ผู้กองเด็นจ์เล่อร์ Rescue Dawn (2006)
Deng, quickly find another routeหาทางอื่นเร็ว Three Kingdoms (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้เลือดออก[n.] (khai leūat øk) EN: dengue fever ; hemorrhagic fever   FR: dengue [f] ; dengue hémorragique [f]
ไข้ส่า[n. exp.] (khai sā) EN: dengue fever   FR: dengue [f]
แยกศาลาแดง[n. exp.] (yaēk Sālā Daēng) EN: Sala Daeng Intersection ; Saladeng Intersection   

CMU English Pronouncing Dictionary
DENG    D EH1 NG
DENG'S    D EH1 NG Z
DENGEL    D EH1 NG G AH0 L
DENGUE    D EH1 N G
DENGLER    D IH1 NG AH0 L ER0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
伝言[でんごん, dengon] (n colloq) ข้อความ(ที่ฝากไว้ เพื่อให้ช่วยส่งต่อ), See also: S. Note,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐでんぐでん;ぐでぐで[, gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
ゴールデングレゴリー[, go-rudenguregori-] (n) golden gregory (Stegastes aureus) [Add to Longdo]
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards [Add to Longdo]
スイッチング電源[スイッチングでんげん, suicchingu dengen] (n) {comp} switching regulator [Add to Longdo]
デング熱[デングねつ, dengu netsu] (n) dengue fever [Add to Longdo]
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply [Add to Longdo]
遺伝学[いでんがく, idengaku] (n) genetics; study of heredity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典型登革热[diǎn xíng dēng gé rè, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue fever [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] bench; stool [Add to Longdo]
凳子[dèng zǐ, ㄉㄥˋ ㄗˇ, ] stool; small seat [Add to Longdo]
出血性登革热[chū xuè xìng dēng gé rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue hemorrhagic fever (DHF) [Add to Longdo]
四个现代化[sì gè xiàn dài huà, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Deng Xiaoping's four modernizations practised from the 1980s (possibly planned together with Zhou Enlai), namely modernization of industry, agriculture, national defense and science and technology; abbr. to 四化 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] path leading up a mountain [Add to Longdo]
[děng, ㄉㄥˇ, ] small steelyard for weighing money [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] settle (liquid) [Add to Longdo]
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, ] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, / ] lamp; light; lantern; CL:盞|盏[zhan3] [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet [Add to Longdo]
電源コード[でんげんコード, dengen ko-do] power cord [Add to Longdo]
電源スイッチ[でんげんスイッチ, dengen suicchi] power switch [Add to Longdo]
電源ランプ[でんげんランプ, dengen ranpu] power light [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply [Add to Longdo]
電源管理[でんげんかんり, dengenkanri] power management [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top