ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delleri

D AH0 L EH1 R IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delleri-, *delleri*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา delleri มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *delleri*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Roberto, the hotel manager.Ich bin Roberto Delleri, der Hoteldirektor. The Sister of Ursula (1978)
Here he is. Mr. Delleri?Signore DelleriThe Sister of Ursula (1978)
- Mr. Delleri, please.Ich will Signore Delleri sprechen! The Sister of Ursula (1978)
You're the one in trouble, dear Mr. Delleri.Wir sitzen alle tief drin! - Sie sitzen alleine drin! Lieber Signore DelleriThe Sister of Ursula (1978)
Is Delleri in his office?Ist Delleri in seinem Büro? The Sister of Ursula (1978)

CMU English Pronouncing Dictionary
DELLERI    D AH0 L EH1 R IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top