Search result for

defendant

(51 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defendant-, *defendant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defendant[N] จำเลย (คำย่อคือ def., dft), See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา, Syn. respondent, correspondent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย,ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
defendant(n) จำเลย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์ The Lazarus Project (2008)
How do the defendants plead?จำเลยจะว่ายังไง The Dark Knight (2008)
The defendants want to get a softer judge.จำเลยอยากให้ตัดสินไปในแนวทางอื่น Wanted (2008)
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ Changeling (2008)
The defendant will please rise;จำเลย กรุณายืนขึ้น Changeling (2008)
In light of the defendant's penchant for international travel, no ball will be set;เพราะจำเลยชอบเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่อนุญาตให้ประกันตัว Changeling (2008)
will the defendant please rise?จำเลย โปรดยืนขึ้น Changeling (2008)
"We the jury find the defendant, Gordon Stewart Northcott,คณะลูกขุนมีความเห็นว่า จำเลย, นายกอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ Changeling (2008)
Does the defendant wish to make a statement before judgment is passed?จำเลยมีอะไรจะกล่าวก่อนที่ ศาลจะตัดสินหรือไม่? Changeling (2008)
The defendant, please.เชิญจำเลย The Reader (2008)
First thing I'm going to do is hear motions from each of the defendants' lawyers.สิ่งแรกที่ศาลจะทำคือฟังข้อแก้ต่าง ของทนายจำเลยแต่ละคน The Reader (2008)
They're arguing that there's no reason to keep the defendants in jail until the outcome of the forthcoming trial.พวกเขากำลังถกเถียงกันว่า ไม่จำเป็นต้องขังจำเลยไว้ในคุก ระหว่างที่กำลังรอพิจารณาคดี The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defendantThe decision was in favor of the defendant.
defendantThe defendant appealed against the sentence without hesitation.
defendantThe defendant was about stand trial when he grabbed the deputy's gun and shot the judge.
defendantThe defendant was sentenced to death.
defendantThe defendant will appeal to a higher court.
defendantThe presiding judge sentenced the defendant to death.
defendantThe prosecution condemned the defendant for kidnapping a child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำเลย[N] defendant, See also: plaintiff, accused, Ant. โจทก์, Example: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant   
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
พิพากษาให้จำเลยชนะ[v. exp.] (phiphāksā hai jamloēi chana) EN: decide in favour of the defendant   
ผู้ต้องหา[n.] (phūtǿnghā) EN: suspect ; accused ; defendant ; person charged with an offense   FR: accusé [m]
ทนายจำเลย[n. exp.] (thanāi jamloēi) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant   FR: avocat de la défense [m]
ตกเป็นจำเลย[v. exp.] (tokpen jamloēi) EN: become a defendant   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFENDANT    D AH0 F EH1 N D AH0 N T
DEFENDANTS    D AH0 F EH1 N D AH0 N T S
DEFENDANT'S    D AH0 F EH1 N D AH0 N T S
DEFENDANTS'    D AH0 F EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defendant    (n) (d i1 f e1 n d @ n t)
defendants    (n) (d i1 f e1 n d @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar [Add to Longdo]
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant [Add to Longdo]
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant [Add to Longdo]
人定質問[じんていしつもん, jinteishitsumon] (n) establishing the identity of a defendant [Add to Longdo]
認諾[にんだく, nindaku] (n,vs) admission by a defendant of the justice of a plaintiff's case; cognovit [Add to Longdo]
被告[ひこく, hikoku] (n) defendant; the accused; (P) [Add to Longdo]
被告人[ひこくにん, hikokunin] (n) accused; defendant; prisoner at the bar; (P) [Add to Longdo]
被告席[ひこくせき, hikokuseki] (n) defendant's seat; the dock [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被告[bèi gào, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ, ] defendant [Add to Longdo]
被告人[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, ] defendant (in legal case) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Libellee \Li`bel*lee"\, n. (Law)
    (a) The party against whom a libel has been filed; --
      corresponding to {defendant} in a common law action.
    (b) The defendant in an action of libel.
      [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defendant \De*fend"ant\, n.
   1. One who defends; a defender.
    [1913 Webster]
 
       The rampiers and ditches which the defendants had
       cast up.               --Spotswood.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A person required to make answer in an action or
    suit; -- opposed to plaintiff. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is applied to any party of whom a demand is
      made in court, whether the party denies and defends the
      claim, or admits it, and suffers a default; also to a
      party charged with a criminal offense.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defendant \De*fend"ant\ (d[-e]*f[e^]nd"ant), a. [F.
   d['e]fendant, p. pr. of d['e]fendre. See {Defend}.]
   1. Serving, or suitable, for defense; defensive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With men of courage and with means defendant.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Making defense.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defendant
   n 1: a person or institution against whom an action is brought
      in a court of law; the person being sued or accused [syn:
      {defendant}, {suspect}] [ant: {complainant}, {plaintiff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top