Search result for

day's

(36 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -day's-, *day's*, day'
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
The Kapo has only to tally up the day's victims.คาโปว มีหน้าเพียงที่นับจำนวนคน Night and Fog (1956)
Dock that Chink a day's pay for napping on the job.ตัดเงินไอ้เจ๊กนั่นฐานแอบงีบ Blazing Saddles (1974)
May Day's the Russian new year. We'll have a big parade and serve...เมย์เดย์คือปีใหม่ของรัสเซียครับ เราจะมีขบวนแห่ใหญ่มากและก็เลี้ยง... Airplane! (1980)
Steady, old chap. It's all in a day's sport.มั่นคงเก่า คน มันทั้งหมดในกีฬาของวัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That was a good day's work, McAndrew.นั่นคือการทำงานเป็นวันดีของ McAndrew In the Name of the Father (1993)
That was a good day's work.นั่นคือการทำงานเป็นวันดีของ In the Name of the Father (1993)
She comes home from a hard day's work, finds a bunch of gangsters in her kitchen... doing a bunch of gangster shit, there ain't no tellin' what she's liable to do.เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ ... ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin 'กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ Pulp Fiction (1994)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
What are you doing? That's more than a day's worth!That's more than a day's worth! Gattaca (1997)
All in a day's work, sir. Right away, sir.ทั้งหมดในวันทำงานครับ ทันทีครับ Cubeº: Cube Zero (2004)
I use the Brazilian wax. It makes me feel like every day's a fiesta.ฉันชอบใช้แว็กซ์จากบราซิล รู้สึกเหมือนทุกวันเป็นวันเทษกาลนะ Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
day'sAfter a hard day's work, a man can do with a good, hot meal.
day'sAfter the day's work, I was tired to death.
day'sAny goods can be supplied at a day's notice.
day'sExhausted from a day's work, he went to bed much earlier than usual.
day'sHelen reviewed the day's happenings.
day'sI can't do the hard day's work I used to.
day'sI want to be quiet after a day's hard work.
day'sI was exhausted by a full day's teaching.
day'sI will give you five day's grace.
day'sOne day, a black woman, Rosa Parks, was returning home after a hard day's work.
day'sThere is nothing like a glass of beer after a whole day's work.
day'sThe three day's discussion was worth while.

CMU English Pronouncing Dictionary
DAY'S    D EY1 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファラデーの法則[ファラデーのほうそく, farade-nohousoku] (n) Faraday's law [Add to Longdo]
一日路[いちにちじ, ichinichiji] (n) day's journey [Add to Longdo]
開館[かいかん, kaikan] (n,vs) (1) opening a hall for that day's business (museum, library, such like buildings); (2) opening of new hall (museum, etc.); (P) [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]
[こん, kon] (pref) (1) the current ...; this; (2) today's ... [Add to Longdo]
最長不倒距離[さいちょうふとうきょり, saichoufutoukyori] (n) day's longest successful jump [Add to Longdo]
[しゃ, sha] (n-suf) (1) hut; house; (n) (2) (arch) (in the ancient Chinese army) one day's march (approx. 12.2 km); (P) [Add to Longdo]
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc. [Add to Longdo]
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.) [Add to Longdo]
日割り[ひわり, hiwari] (n) per-diem rate or payment; (preparing) a day's schedule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  d
  
  1. (kıs.) date, daughter, day, days, dead, diameter, died
  2. (tıb.) da ver.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top