ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dashiki

D AH0 SH IY1 K IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dashiki-, *dashiki*
Possible hiragana form: だしき
CMU English Pronouncing Dictionary
DASHIKI    D AH0 SH IY1 K IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] (n) {comp} pushdown storage; stack (storage) [Add to Longdo]
出し切る[だしきる, dashikiru] (v5r,vt) to use up; to do one's best [Add to Longdo]
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] (n) {comp} pushup storage [Add to Longdo]
貸出期間;貸し出し期間[かしだしきかん, kashidashikikan] (n) lending-period; period of loan (e.g. for a library book) [Add to Longdo]
貸出金;貸し出し金;貸出し金[かしだしきん, kashidashikin] (n) money given as loan [Add to Longdo]
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] (n) {comp} direct call facility [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage) [Add to Longdo]
先入れ先出し記憶装置[さきいれさきだしきおくそうち, sakiiresakidashikiokusouchi] pushup storage [Add to Longdo]
直接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dashiki
      n 1: a loose and brightly colored African shirt [syn: {dashiki},
           {daishiki}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top